الماس سایت

نرده شاخ گوزنی :
ساخت و نصب انواع حفاظ دزدگیر دیوار در تهران،انواع حفاظ آهنی نرده ای روی دیوار از نوع شاخ گوزنی و بوته ای
حفاظ شاخ گوزنی آریا حفاظ

تولید انواع حفاظ دیوار :حفاظ شاخ گوزنی،بوته ای ،حفاظ نیزه ای و حفاظ نیزار

آدرس: تهران بازار آهن شاد آباد بهار جنوبی بلوک 10 پلاک 18

شماره تماس : 09126215957


نظرات() 

 وکیل در اصفهان وکیل خوب در اصفهان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان

موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری به شما کمک می نماید که مناسبات اجتماعیتان به درستی تنظیم و در امور حقوقی ، خانوادگی ، تجاری ، ارثی ، اداری بهترین مشاوره ها را اخذ نمایید 

قبول کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
دعاوی املاک :سرقفلی، خلع ید، تخلیه، مشارکت در ساخت، فسخ مبایعنامه، مطالبه اجاره بها کمیسیون ماده 100 شهرداری، الزام به تنظیم سند، حق کسب و پیشه و ...
دعاوی خانواده :طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دفترخانه و دادگاه، طلاق از ناحیهزوج و زوجه، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند، سلب حضانت و ...
دعاوی کیفری :کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، تصرف عدوانی ،سرقت، مواد مخدر و ...
دعاوی حقوقی :مطالبه وجه چک ، سفته ، ارث و وصیت ، وقف

برای حل مشکلات حقوقی خود و برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

وکیل در اصفهان تلفن وکیل در اصفهان

ایمیل: sazeshgostaran@gmail.com    

تلفن:09134744185نظرات() 

بهین اسکان اصفهان افتخار دارد که در ایام نوروز ،ایام تعطیل،و ایام سالمیزبان مهمانان ،توریستها،تجار ،همراهان بیمار،خانواده های دانشجو  باشد.

در این خصوص با اضافه کردن واحدهای نوساز و‌ لاکچری با امکانات کامل پذیرای خانواده های محترم باشد.
-ارایه قیمتهای مناسب و به صرفه
-ارایه راهنما و لیدر جهت دسترسی به مکانهای دلخواه
-پیک  و اژانس مناسب
-تنوع واحدها یکخواب،دوخواب،سه خوابه با قیمت های مختلف
-تخفیف ویژه به مسافران و مشتریان دایمی
با بهین اسکان سفر خوبی را تجربه خواهید کرد

تلفن:09131291290   وب سایت:

نظرات() 

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (از صفحه 73 تا 91)
URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1016939
فرهنگ و باورها بر سر در ورودی های خانه ها (19 صفحه)
نویسنده : اکبری،طاهره
فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 73)

‌ ‌‌‌‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیـﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬‬‬

‫∗‬‬‬

‫ﻃﺎﻫﺮه اﻛﺒﺮی‬‬‬

‫در ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻮﻧﮓ »ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﻲ‌ ﺧﺎﻧﻪ‌، ﺟﻠـﻮه‌ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ و ﻧﻘـﺎب و ﭘﻮﺷـﺶ‬‬‬

‫اﻧﺴﺎن«1 ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد. از اﻳﻦ رو ﺳﺮ در ﺧﺎﻧـﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ‌ اﻳﺮاﻧـﻲ دروﻧﮕـﺮا در ﺑـﺎﻻی‬‬‬

‫ﻣﻜﺎن اذن دﺧﻮل ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻪ، در، ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ‌ اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‌ ﭘﺮده‌ ﺑﺮاﻓﺘﺎده از‬‬‬

‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﺲ دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ )ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﻲ( اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺳﺮدر‬‬‬

‫ﺳﺮدر ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻻی در ورودی )ﺧﺎﻧﻪ( از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب در، ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ‬‬‬

‫در ﺣﺪود‌ 2/1 در، )در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻗﺮﻧﻴﺰﺑﻨﺎ( اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد. اﻏﻠـﺐ ﺗﺰﺋﻴﻨـﺎت اﻳـﻦ‬‬‬

‫ﻣﺤﻞ در دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه، ﺳﺮ در ﻛﺘﻴﺒﻪ، ﺳﺮ در ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس‬‬‬

‫ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی‌ از‌ اﺑﺰار ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ‬‬‬

‫اﺳﺖ:‬‬‬

‫1. ﺳﺮدرﻫﺎی ﻛﺘﻴﺒﻪای‬‬‬

‫اﻟﻒ( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا‬‬‬

‫ب( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ‬‬‬

‫ج( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ‌ اﺣﺎدﻳﺚ‌ ﻣﺬﻫﺒﻲ‬‬‬

‫∗ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ‬‬‬

‫1. ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ‪ARCHETYPES SACRED SIGNS TO PROTECT A SHELTER‬‬‬‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 74)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫47‬‬‬‬‬

‫د( ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ‌ اﺷﻌﺎر‌ اﻧﺪرزی‬‬‬

‫ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدر، ﺧﻂ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎرزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر‬‬‬

‫ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮپ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﻂ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ‌ دارای‌ »ﺧﻮاص‌ ﺑﺎﻃﻨﻲ«‬‬‬

‫اﺳﺖ )ﭘﻮپ، 3731‌:951‌( ﻧﻤﻲﺗﻮانـ‌ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲ، آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗـﺖ ﻗـﺮار‬‬‬

‫داد، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺟﻬﺎنـﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎور اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺪرتـ‌ ﻣﺎﻧـﺎﻳﻲ‌ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی‬‬‬‌

‫زﻳﻨﺖﺑﺨﺶ ﻛﺘﻴﺒﻪﻫﺎ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ‌ ﭘﺲ‌ از ﮔﺮوﻳﺪن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ دﻳـﻦ‬‬‬

‫اﺳﻼم و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه زﻳﺴﺖ و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮی، اﺑﺘﺪا در ﺳﺮدر ﻣـﺴﺎﺟﺪ و در ﭘـﻲ روﻧـﺪ رو‬‬‬‌

‫ﺑﻪ‌ رﺷﺪ‌ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻞ از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ‌ ﺑﻌـﺪ و رو آوردن‬‬‬

‫ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﻨﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺎﻫﺪ رواج اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮدرﻫﺎی ﻛﺘﻴﺒـﻪای ﻫـﺴﺘﻴﻢ. از‬‬‬

‫اﻳﻦرو اﻫﻞ‌ ﻓﻦ‌ از‌ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮزی، اﺳﺘﺎد ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻲ، ﺷﻴﻮه ﻧﮕـﺎرش ﺧـﻂ و ﺗﺰﺋﻴﻨـﺎت‬‬‬

‫اﻳﻦ ﻧﻮع‌ ﺳﺮدرﻫﺎ‌ را ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﻠﻴﺪ رﻣﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻨﺎ ﻣﻲداﻧﺪ.‬‬‬

‫ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺎﻧﺎﻳﻲ ﺳﺮدرﻫﺎی ﻛﺘﻴﺒﻪای‬‬‬

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات() 

حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ بوته‌ای( حفاظ بوته خاری، حفاظ شاخ گوزنی، حفاظ خاری) که الهام گرفته از بوته‌های خار می‌باشد نسل سوم حفاظ‌های روی دیوار می‌باشد که ضمن صرفه جویی 30 درصدی در هزینه‌ها، امنیتی بیشتر را برای خانه‌ی شما به ارمغان می‌آورد. پیش از این حفاظ‌ها به صورت سیم خاردار و سرنیزه‌های بلند عرضه می‌شد. ویژگی حفاظ شاخ گوزنی از بین بردن زمینه‌های سرقت می‌باشد. سارقان برای عبور از دیوار منازل به دو مورد اساسی نیازمندند؛ دستگیره یا جای دست برای بالارفتن از دیوار و در مرحله بعد جای پا برای ایستادن روی دیوار. تجربه ثابت کرده است که ارتفاع بیشتر مانعی برای سارقان محسوب نمی‌گردد. حفاظ بوته‌ای که متشکل از شاخه‌های فلزی نوک تیزو پر پیچ و تاب می‌باشد، با توجه به عرض زیاد و پیکان‌های تیز، هیچ‌گونه جای دست و امکان ایستادن روی دیوار برای سارقان باقی نمی‌گذارند به طوریکه عبور از این نوع حفاظ‌ها را حتی بر روی سطح زمین نیز غیر ممکن می‌نماید. هزینه نصب حفاظ بوته‌ای در هر متر 20 تا 30 درصد ارزان تر از سایر حفاظ‌ها می‌باشد. از سوی دیگر رنگ کوره‌ای (الکترو استاتیک) این نوع از حفاظ ماندگاری رنگ را تضمین‌ می‌کند.

بهترین قیمت حفاظ شاخ گوزنی را از ما بگیرید


آریا حفاظ تولید کننده انواع حفاظ روی دیوار شامل حفاظ شاخ گوزنی،حفاظ نیزار و حفاظ بوته ای
بازدید رایگان از ساختمان و مشاوره برای خرید بهترین نوع حفاظ روی دیوار با توجه به بودجه و سلیقه شما
جهت خرید و استعلام قیمت حفاظ شاخ گوزنی و سایر حفاظ های دیواری با ما تماس بگیرید

شماره تماس : 09126215957

نصب حفاظ بوته‌ای بسیار سریع و آسان بوده و در کوتاهترین زمان ممکن بدون کوچکترین آسیب به دیوار‌ها صورت می‌گیرد. حفاظ بوته‌ای در 4 سایز 70، 80، 90 و 100 سانتی متر تولید می‌گردد که با توجه به درخواست مشتری، ارتفاع و میزان این حفاظ‌ها قابل تغییر است

تلفن : 55881763-021    همراه : 09126215957

نظرات() 

صادرات خرمای پیارم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سعید مدرس گفت: از ابتدای سال تاکنون 460 تن خرمای پیارم، مرغوبترین و گرانترین خرمای جهان به خارج از کشور صادر شده است. خرمای پیارم که به خرمای شکلاتی معروف است به علت خشک بودن و قابلیت نگهداری طولانی مدت طرفداران زیادی در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

مدرس افزود: سطح زیر کشت، بازاریابی مناسب و کیفیت بسته بندی علت افزایش صادرات خرمای پیارم است. از دو هزار و 500 هکتار نخلستان‌های پیارم در حاجی آباد 70 درصد آن معادل شش هزار تن سالانه صادر می شود. خرمای پیارم هرمزگان به امارات متحده عربی، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، روسیه، ارمنستان، تاجکستان و آسیای مرکزی صادر می شود.

وی عنوان کرد: شهرستان حاجی آباد در شمال هرمزگان با داشتن آب و هوای گرم و خشک، تنها منطقه کشت پیارم در ایران و هرمزگان است. در هرمزگان 50 رقم خرما تولید می شود که 10 نوع مرداسنگ، زرد، مضافتی، کریته، خنیزی، آل مهتری، زرک، خاصویی، هلیلی و پیارم آن صادراتی است. ایران بعد از کشور تونس دومین صادر کننده خرما در جهان است.

به گفته وی، هرمزگان با برداشت سالانه 148 هزار تن خرما از 38 هزار هکتار مقام چهارم تولید و مقام سوم سطح زیر کشت در صادرات خرمای پیارم  را دارد. برداشت خرما در هرمزگان با خرمای آل مهتری از اول خرداد آغاز می شود و با برداشت پیارم در آبانماه پایان می یابد. سرانه مصرف خرما در کشور 12 کیلوگرم، در هرمزگان 14 و در جهان 10 کیلوگرم است.

نظرات() 

سایت مجموعه

بانک اطلاعات مشاغل اصناف تاپ ارائه دهنده اطلاعات دکوراسیون داخلی , پزشکان , آرایشی و بهداشتی , خدمات مجالس , فروشگاه , مدارس , مهدکودک , پیش دبستانی ,لوازم خانگی , املاک , لوازم برقی , کامپیوتر , موبایل , ورزشی , خدمات مسافرتی , بیمه , حقوقی , آتلیه عکاسی , دندانپزشک , زیبایی


بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران ، فروش اطلاعات مشاغل و صنوف کشور ، دانلود بانک اطلاعات فروشندگان ، معرفی اطلاعات مشاغل و اصناف و صنف ها در بانک اطلاعات مشاغل مجموعه ، شماره تلفن و مویایل مشاغل و شغل ها ، موبایل مشاغل

http://www.majmue.com/

نظرات() 

اجاره آپارتمان مبله در اصفهان

اجاره روزانه منزل در اصفهان اجاره روزانه ، هفتگی و ماهیانه منزل و آپارتمان مبله در بهترین نقاط شهر اصفهان. با سلام. ما ، با سابقه درخشان در امر اجاره روزانه. هفتگی و ماهیانه منزل و آپارتمان مبله در بهترین نقاط شهر اصفهان ،. افتخار داریم که برترین و لوکسترین منازل ،. آپارتمانها و سوئیت های تک خوابه ، دو خوابه و سه خوابه را با. امکانات کامل در اختیار هموطنان عزیز قرار دهیم

اجاره روزانه سوئیت مبله، اصفهان در استان اصفها ... اصفهان اصفهان اصفهان - استان اصفهان اجاره هر شب: 100,000 تومان · ویژه طلایی آپارتمان مبله در بهترین نقاط اصفهان آپارتمان مبله در بهترین نقاط اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان - استان اصفهان اجاره هر شب: 100,000 تومان · ویژه طلایی اجاره روزانه اپارتمان منزل خانه سوئیت


اجاره روزانه در اصفهان اجاره آپارتمان مبله در اصفهان اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان, آپارتمان مبله جهت اجاره موقت در اصفهان, اجاره روزانه خانه در اصفهان, قیمت اجاره روزانه آپارتمان در اصفهان

اجاره روزانه خانه در اصفهان اجاره به صورت موقت برای مسافران،اسکان مسافر در اصفهان اجاره منزل مبله در اصفهان سوییت مبله اصفهان اپارتمان مبله در اصفهان اسکان مسافر در اصفهان اقامت مسافر اصفهان سوییت مسافر اصفهان منزل اجاره ای اصفهان اسکان مسافر اصفهان منزل اجاره موقت اصفهان اپارتمان مبله اصفهان اتاق کرایه ای اصفهان اجاره روزانه


با ما تماس بگیرید. : 09139264299     09120237323

نظرات() 

اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای توریستی ایران است که سالانه گردشگران زیادی به آن سفر می کنند. انتخاب اول هر گردشگری در آدرس: اصفهان, می تواند خوردن بریانی باشد که یکی از پیشنهادهای خوب بریانی اعظم اصفهان است، اما برای روزهای آینده، به دنبال یک رستوران در اصفهان خواهید گشت که کیفیت و خدمات مناسبی داشته باشد. این مقاله به شما کمک می کند که برترین های رستوران در اصفهان را پیدا کنید.

 

رستوران در اصفهان 

یک رستوران لوکس و شیک سلف سرویس ، رستوران وی آی پی که برای برگزاری تولد خیلی مناسب است چون موسیقی زنده هم دارد و برای کسانی که در روز تولدشان به این رستوران میروند کیک و عکس و تزئینات رایگان از طرف رستوران هدیه میشود

 

رستوران شهرزاد

 

آدرس:  اصفهان, چهار باغ عباسی, خیابان عباس آباد

 

شماره تماس و سفارش: کد 031, 12204490


 

 

رستوران هرمس

 

آدرس: اصفهان, نظر شرقی, کوچه کلیسا وانک, کوچه جلفا

 

شماره تماس و سفارش: کد 031, 16293349


 

 

رستوران خوان گستر

آدرس: اصفهان, بزرگراه شهید دستجردی, سیتی سنتر, طبقه سوم

 

شماره تماس و سفارش: کد 031, 6550025


 

 

رستوران زاگرس

 

آدرس: اصفهان, پارک کوهستانی صفه

 

شماره تماس و سفارش: کد 031, 95016001


 

نظرات() 

بهترین حفاظ پنجره برای کنترل نور و دید همسایه!

درب و پنجره: حفاظ ها یکی از مهمترین و دوست داشتنی ترین پوشش های پنجره محسوب می شوند که علاوه بر زیبایی ظاهری، جنبه های کاربردی متعددی از قبیل حفظ حریم داخلی، کنترل گرما و نور ورودی را بر عهده دارند. حفاظ پنجره ها دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه در موردشان بیشتر صحبت می کنیم پس با چیدانه همراه باشید تا با هم در مورد آن ها بیشتر بدانیم.

تبلیغات
تخت خوابی با حال و هوای کودکی!
در این آینه همه چیز شفاف تر است

 

ترمووود فین وود

 

تاریخچه ساخت حفاظ پنجره

حفاظ پنجره برای نخستین بار در دوره سلطنتی تئودور در انگلستان و همچنین در دوره الیزابت، از حفاظ به عنوان پوشش اصلی پنجره ها استفاده شد. این حفاظ ها که به دلیل ساختار خاص پنجره ها در آن زمان که به سمت داخل باز می شد، زمانی که در حالت بسته قرار می گرفت پنجره ها را در مقابل گزند باران و نور خورشید حفظ کرده و در عین حال حریم داخلی را نیز محفوظ نگه می داشت. زمانی که این حفاظ ها به داخل باز می شد، در طرفین پنجره مقابل دیوار به عنوان پانل های دکوراتیو قرار می گرفت. به تدریج با تغییر در ساختار پنجره ها، ساختار و مدل حفاظ ها نیز تغییر کرد و مدل هایی رایج شدند که در قسمت خارجی پنجره ها نصب و به سمت بیرون باز می شدند.

 

سهراب رفعت

 

حفاظ ها به خودی خود دارای زیبایی و گرمای ذاتی هستند و وجودشان زینت بخش دکوراسیون داخلی می باشد و می توان به عنوان پرده نیز از آن ها استفاده کرد. حفاظ های امروزی نیز در انواع داخلی و خارجی موجود هستند. ظرافت و زیبایی طراحی آن ها به نحوی است که علاوه بر جوانب کاربردی مفیدی که دارند می توان روی جنبه دکوراتیو آن ها در دکوراسیون حساب کرد.

 

استودیو طراحی براکت

 

اجزای تشکیل دهنده حفاظ پنجره

 • ریل ها: به زواری که در بالاترین و پایین ترین قسمت حفاظ  پنجره قرار دارد و در حقیقت حاشیه شیار های حفاظ را تشکیل می دهند ریل گفته می شود.
 • شیارها: شیارها نوارهایی از چوب یا سایر موادی هستند که حفاظ با آن ساخته می شود. با فاصله مشخصی کنار هم قرار می گیرند و ساختار و شکل حفاظ را تعریف می کنند.
 • تنظیم کننده شیارها: قسمتی میله ای شکل که به صورت عمودی در میان پانل های حفاظ قرار گرفته و از مرکز به شیارها متصل است. از طریق آن می توان شیب و شرایط قرار گیری شیارها را به صورت متحدالشکل تنظیم کرد و بر نور و هوای ورودی، کنترل داشت.
 • زوار داخلی: به زواری عمودی که هنگام بسته شدن حفاظ، روی هم قرار گرفته و سبب جفت شدن پانل ها می شود زوار داخلی گفته می شود.

 

فیروز فیروز

 

انواع حفاظ پنجره

حفاظ های آکاردئونی: این حفاظ ها که دارای سیستمی تاشو هستند و همان طور که از نامشان پیداست به صورت آکاردئونی باز و بسته می شوند، برای پوشش قسمت های خارجی سطوح وسیعی از شیشه و درب ها مناسب اند.

حفاظ های باهاماس(برمودائی): این حفاظ پنجره ها که معمولا از چوب، وینیل یا فلز ساخته می شود، در قسمت خارجی پنجره ها نصب می شوند و جنبه محافظتی در برابر بادهای شدید و طوفان دارد. ساختار این نوع حفاظ ها به صورتی است که هنگام باز شدن از قسمت لبه بالایی بسته می ماند و تنها از لبه پایین به سمت بالا و به شکل سایبان باز می شود.

 

سهراب رفعت

 

حفاظ های شبه چوب و وینیل

 • مزایا: مقاومت این حفاظ ها در مقابل رطوبت و احتراق، از جمله مهمترین و ارزشمندترین مزایای این نوع از حفاظ هاست. به دلیل همین مقاومت در برابر رطوبت است که حفاظ های شبه چوب و وینیلی، گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در فضاهایی با رطوبت بالا محسوب می شوند چرا که خیالتان بابت پوسیدگی و ترک خوردنشان راحت خواهد بود. همچنین این حفاظ ها تطبیق پذیری مناسبی با انواع سبک و رنگ های دکوراسیونی دارند.
 • معایب: حفاظ های شبه چوب و وینیل، بسیار سریع گرد و غبار را به خود جذب می کنند و باید در فواصل زمانی کوتاه تری آن ها را نظافت نمود.
 • هزینه: حفاظ های شبه چوب و وینیل ارزان تر از حفاظ های چوب طبیعی تمام خواهند شد. و حتی می توان گفت که مرغوب ترین و گران ترین حفاظ های وینیل باز هم از حفاظ چوبی و فلزی ارزان تر است.

 

گروه معماری کارند

 

حفاظ های جالیزی: این نوع حفاظ پنجره، دارای شیارهایی به پهنای 4 الی 5 سانتی متر بوده و طراحی آن به نحوی است که هوا به خوبی می تواند از آن عبور کند و به سمت داخل و خارج فضا در جریان باشد. اگر تمایل به حفظ حریم داخلی و کنترل نور ورودی دارید این نوع حفاظ ها بهترین گزینه محسوب می شوند.

حفاظ های رول شونده: این حفاظ ها را معمولا مقابل درب فروشگاه ها و مغازه ها و همچنین مقابل پارکینگ خانه ها مشاهده می کنید. این ها حفاظ هایی هستند که جنبه محافظتی بسیار قوی و قابل اعتماد دارند و در هنگام باز شدن به سمت بالا رول می شوند.

حفاظ های ابرویی: حفاظ های ابرویی حفاظ هایی هستند که پهنای آن ها از ارتفاع آن ها بیشتر است و شکلی شبیه به ابرو را دارند. این نوع حفاظ پنجره را می توان روی برخی از پنجره های بزرگ که ساختارشان از لحاظ معماری حرفی برای گفتن دارد مشاهده کرد.

حفاظ های کافه ای: این نوع حفاظ ها،حفاظ های کوچکی هستند که تنها نیمه تحتانی دو لنگه در پنجره را می پوشانند.پس در عین حال که حریم داخلی حفظ می شود، سهم زیادی از نور خورشید نیز وارد فضا می شود. در حقیقت با استفاده از حفاظ های کافه ای، تلفیقی از حریم محفوظ و روشنایی و نور طبیعی خورشید را یک جا داریم.

 

گروه طراحی شیفت

 

حفاظ پنجره چوبی

 • مزایا: حفاظ پنجره چوبی یکی از متداول ترین و محبوب ترین حفاظ های داخلی هستند. حفاظ های چوبی، گرم و طبیعی هستند و حس بسیار خوبی دارند. این نوع حفاظ ها پل خوبی هستند میان فواصلی که بین سبک های مختلف یک دکوراسیون وجود دارد. حفاظ های چوبی بسیار زیبا و سریع  خود را با هر سبک و رنگ دکوراسیون داخلی تطبیق می دهند.
 • معایب: مهمترین حفاظ های چوبی، حساسیت چوب در مقابل نم و رطوبت است و همین امر این نوع حفاظ را برای پنجره های فضاهایی مانند آشپزخانه و سرویس بهداشتی مناسب نمی باشد زیرا رطوبت سبب ترک خوردن و تخریب آن می شود. از دیگر معایب آن نظافت مداومش است چرا که این حفاظ ها زور گرد و غبار را به خود جذب می کنند و کثیف می شوند.
 • نحوه مراقبت و نظافت: این نوع حفاظ ها رسیدگی و مراقبت کمی نیاز دارند، کافیسیت با یک دستمال نخی و نرم هفته ای دو بار گرد گیری شود. شستن این حفاظ ها با آب توصیه نمی شود، زیرا هر چه قدر هم سریع آن را خشک کنید باز هم رطوبت به خورد آن می رود و سبب آسیب رسیدن به آن می شود، استفاده از سری کوچک جاروبرقی برای تمیز کردن شیارهای آن نیز بسیار مناسب است.

اگر در فضایی با دکوراسیون خلاقانه کار و زندگی می کنید و یا فضایی این چنینی را می شناسید،که پر از نشانه های شخصی شماست، تورهای چیدانه مشتاق است از شما و محل کار و زندگی تان عکاسی کند و آن را به مخاطبان چیدانه نشان دهد. اگر علاقه دارید که عکس های خلاقانه بیشتری از خانه های ایرانی برای ایده گرفتن ببینید خانه یا محل کار خود را با ما به اشتراک بگذارید!

نظرات() 

سنگ مرمریت

فروش سنگ مرمریت مشکی ، مرمریت مشکی دهبید مرمریت مشکی لاشتر مرمریت مشکی نجف آباد مرمریت مشکی طلایی مرمریت مشکی کاشان سنگ مرمریت مشکی سنگ مرمریت مشکی طلایی معدن مرمریت مشکی سنگ مرمریت مشکی نجف آباد

جهت خرید مرمریت مشکی با شماره تلفن  09134090995   تماس بگیرید

 

 

سنگ مرمریت نسبت به سنگ تراورتن ساختار آهکی تری دارد و از این رو استفاده از سنگ مرمریت در فضاهایی که در مجاورت رطوبت قرار دارند مناسب نمیباشند. تشخیص سنگ مرمریت از سنگ تراورتن از دید کسانی که کارشناس نیستند از پشت سنگ قابل تشخیص است با این توضیح که سنگ مرمریت خلل و فرج نداشته و بیشتر دارای رگه های میباشد. یک روش سنتی که معمارارن جهت تشخیص توپر بودن سنگ مرمریت استفاده میکنند  ضربه زدن با یک جسم فلزی به پشت سنگ مرمریت میباشد که هر قدر صدای حاصل از ضربه زدن به قسمت نسابیده سنگ مرمریت زیرتر باشد آن سنگ مرمریت داراری تراکم بیشتری میباشد. سنگ مرمیت بیشتر در فضاهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. از سنگ مرمریت در بدنه راه پله، بدنه پارکینگ، کف واحد ساختمانی میتوان استفاده کرد. در ایران معادن بسیار زیادی از سنگ مرمریت شناسایی شده و در حال بهره برداری میباشند. البته قطعا معادن فراوانی هم از سنگ مرمریت در کشور عزیزمان ایران وجود دارد که در حال حاضر شناسایی نشده و یا اگر شناسایی هم شده باشند مورد بهره برداری قرار نگرفته اند. سنگ مرمریت در طیف های رنگی وسیعی در کشور ایران تولید و فرآوری میشود اگر کیفیت سنگ مرمریت تولید شده در ایران را بتوانم افزایش دهیم دیگر نیازی به واردات سنگ مرمریت از کشورهای دیگر را نخواهیم داشت و همچنین میتوانیم به یکی از قطب های صادر کننده سنگ مرمریت تبدیل بشیم. سنگ مرمریت روشن جهت اجرا در کف واحدهای مسکونی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است از سنگ مرمریت با زمینه طوسی میتوان سنگ مرمریت پرشین سیلک یا سیلک امپرادور را نام برد. از سنگ مرمریت با زمینه رنگی قهوه ای میتوان سنگ مرمریت مهکام را نام برد از سنگ مرمریت با زمینه رنگی کرم میتوان سنگ مرمریت دهبید شایان و نمین را نام برد از سنگ مرمریت با زمینه رنگی سفید میتوان سنگ مرمریت سبزوار و کاشمر را نام برد و از سنگ مرمریت با زمینه رنگی مشکی میتوان سنگ مرمریت نجف آباد، سنگ مرمریت گلدن بلک، سنگ مرمریت مشکی دهبید و سنگ مرمریت مشکی بیرجند را نام برد. از سنگ مرمریت با زمینه رنگی قرمر میتوان سنگ مرمریت بوانات ، سنگ مرمریت انارک و سنگ مرمریت بجستان را نام برد. قیمت سنگ مرمریت به عوامل متعددی از قبیل ضخامت برش، کیفیت ساب و برش، مواد مورد استفاده در فرآوری، دقت در سورت بندی، و سایز سنگ مرمریت تولید شده بستگی دارد. هر قدر سایز سنگ مرمریت تولید شده بزرگتر باشد قیمت آن نیز با توجه به تفاوت در روش تولید و فرآوری آن بیشتر است. بطور کلی رنج قیمت سنگ مرمریت تولید شده در ایران از مترمربعی 12 هزار تومان تا متری 300 هزار تومان میباشد.

فروش انواع سنگ مرمریت ، سنگ مرمریت کویر: سنگ مرمریت کویر. قیمت سنگ مرمریت آرک: سنگ مرمریت آرک. قیمت سنگ مرمریت رز پرشیا: سنگ مرمریت رز پرشیا. قیمت سنگ مرمریت دیاموند: سنگ مرمریت دیاموند. قیمت سنگ مرمریت کرم صورتی آباده: سنگ مرمریت کرم صورتی آباده. قیمت سنگ مرمریت دیپلمات

نظرات() 

فروش گرانیت، سنگ ساختمانی همه کاره ارزان

 

فروش گرانیت نطنز

فروش گرانیت نطنز

جهت خرید گرانیت نطنز با شماره تلفن 09134090995 تماس بگیرید

 

گرانیت گونه‌ای سنگ آذرین درونی است بخاطر همین علت بافت آن دارای دانه‌های متوسط تا درشت بوده و دارای دُرّ کوهی (کوارتز) و فلدسپات، میکا و پاره‌ای کانی‌های دیگر می‌باشد. رنگ آن بسته به کانی و شیمی سنگ، از صورتی تا خاکستری پررنگ و حتی سیاه، متغیر می‌باشد. این سنگ از سنگین‌ترین سنگ‌ها با چگالی 2?75 گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد.[1][2]

گرانیت یکی از محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها می‌باشد بهمین خاطر بعنوان مصالح ساختمانی بصورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. مقاومت این سنگ در مقابل خوردگی باعث استفاده گسترده از آن در آزمایشگاه‌ها شده‌است. مقاومت و سختی بالای این سنگ این امکان را فراهم می‌کند که ورقه‌هایی به ضخامت تنها چند میلی‌متر از این سنگ ساخت.

لازم به ذکر است که واژه گرانیت دارای ریشه لاتین می‌باشد.

گرانیت سنگی است که از سرد شدن توده‌های مذاب شکل گرفته است. گرانیت سمبل سختی، مقاومت و دوام است. گرانیت‌ها به رنگهای سفید، خاکستری، پرتغالی، سبز، مشکی، قرمز و غیره دیده می‌شوند. گرانیت‌ها نسبت به سنگهای آهکی سخت تر اما یکنواخت تر هستند. گرانیت‌ها به راحتی خش بر نمی‌دارند و مقاومت آنها در مقابل حرارت بالا می‌باشد. گرانیت بهترین کاربرد را در سنگفرش بیرونی و در مکانهایی که در معرض عبور و مرور زیاد است دارد ولی آنرا می‌توان در نمای بیرونی و سنگفرش داخلی ساختمان و پله‌ها استفاده نمود عمده این سنگها از کشورهای آسیای میانه مانند هندوستان، چین، تایوان و ویتنام خریداری می‌گردد و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد این نوع سنگ خود شامل 2 نوع طبیعی ورنگ شده می‌باشد که از انواع آن می‌توان به سنگهایی با نام هلویی و نخودی و قرمز رنگ شده، بلک گالکسی، شانسی بلک، کارمن رد، بالتیک براون، مپل رد، جوپارنا، مولتی کالررد ولگابلو، بیداسر قهوه‌ای، بیداسر سبز، باش پارادیسو، تن براون، سیلور پرل ... اشاره کرد.[3]

چون انواع گرانیت دارای سختی بالایی می باشد لذا هزینه برش و فرآوری آن نیز بیش از سنگ های آهکی می باشد ولی دارای طول عمر و دوام بسیار بالاتری در مقایسه با سنگ های آهکی می باشند

نظرات() 


سنگ تراورتن

فروش انواع تراورتن شامل تراورتن کرم،تراورتن شکلاتی،تراورتن سفید

دیگر زمان آن رسیده است تا دید خود را نسبت به سنگ ساختمانی تغییر دهیم و آن را یک هنر تلقی کنیم. سنگ ساختمانی تنها یک ماده که از دل خاک استخراج می شود و در پروزه های ساختمانی به کار می رود نمی باشد. سنگ ساختمانی روح تغییرات طبیعت در طول سال ها می باشد…

جهت خرید و استعلام قیمت سنگ های تراورتن با شماره تلفن  09134090995  تماس بگیرید

 

 

سنگ تراورتن دارای بافتی متخلخل و رنگ‌های متنوع و نواری شکل است که که تنوع رنگی آن به علت اختلاف در ترکیباتی است که در زمان رسوب گذاری در عناصر سنگ وجود دارند و خود را به صورت رگه‌های مختلف نشان می‌دهند. قابل ذکر است که چون این رگه‌ها دارای ترکیب شیمیای متفاوت از زمینه سنگ می‌باشند در سنگ ایجاد شده دارای استحکام کمتری بوده و نقطه حساس یک سنگ را تشکیل می‌دهند که کمترین مقاومت را در برابر ضربه یا فشار از خود نشان می‌دهند و هر چه سنگ دارای رگه‌ها و ناخالصی‌های کمتری باشد استحکام بالاتری را دارا می‌باشد

نظرات() 

 

  

حلوا انواع و اقسام مختلفی داره و ما با اضافه کردن مواد و ادویه های جدید میتونیم طعم های جدیدی رو تجربه کنیم، از طرفی الان هم که ماه رمضونه و حلوا گزینه مناسبی برای سفره های سحری و افطاری ماست و بد نیست انواع حلوا رو امتحان کنیم. در این مطلب طرز تهیه حلوا با خرما رو براتون گذاشتم که هم خیلی لذیذه و هم از طرفی به خاطر اینکه به جای شکر از خرما داخلش استفاده شده سالم تر هم هست …

مواد لازم برای تهیه حلوای خرما

 • 1 پیمانه آرد گندم
 • 100 گرم کره
 • 200 گرم خرما
 • 1 قاشق چایخوری پودر دارچین
 • 1/3 قاشق چایخوری پور هل
 • پودر پسته برای تزیین
مواد لازم برای تهیه حلوا خرما

مواد لازم برای تهیه حلوا خرما

مراحل تهیه حلوا خرما

ابتدا کره رو داخل ماهیتابه میذاریم تا آب بشه و بعد آرد رو هم اضافه میکنیم شعله رو ملایم کرده و اجازه میدیم تا آرد سرخ بشه و رنگش برگرده.

اضافه کردن آرد به کرهX

اضافه کردن آرد به کره

تا آرد سرخ بشه خرماهارو پوست کنده و هسته هاشون رو هم در میاریم. در طول این مدت آرد رو گاهی هم میزنیم تا زیرش نسوزه و یکنواخت سرخ بشه.

 

حلوا عضو جدانشدنی سفره های سحری و افطار ماه رمضونه مخصوصا وقتی مهمونی برای افطاری داشته باشیم به احتمال زیاد سعی میکنیم که برای سفره افطارمون حلوا هم تهیه کنیم تا سفره مون رنگین تر باشه. در این مطلب طرز تهیه یه حلوا رو براتون میذاریم که به شکل ترافل درست شده و جلوه زیبایی به سفره مون میده. امیدوارم تهیه اش کنین و از طعم و ظاهرش لذت ببرین.

ترافل حلواX

ترافل حلوا

مواد لازم برای تهیه ترافل حلوا

 • 2 پیمانه آرد
 • 1 پیمانه آب
 • 1 پیمانه روغن
 • 1 و 1/3 پیمانه شکر
 • 1/2 پیمانه گلاب
 • زعفران به مقدار لازم
 • پودر نارگیل به مقدار لازم
مواد لازم برای تهیه ترافل حلوا

مواد لازم برای تهیه ترافل حلوا

مراحل تهیه ترافل حلوا

ابتدا روغن رو داخل ماهیتابه ریخته و اجازه میدیم تا داغ بشه و بعد آرد رو بهش اضافه میکنیم.

برای تهیه حلوا به شکل ترافل مقدار روغن نباید زیاد باشه چون در اینصورت وقتی حلوا رو داخل کپسول کاغذی میذاریم روغنش خیلی به کپسول پس میده و کاغذ کپسول چرب و روغنی میشه.

اضافه کردن آردX

اضافه کردن آرد

شعله رو ملایم کرده و شروع به تفت دادن آرد میکنیم تا مزه خامی آرد گرفته شده و کم کم تغییر رنگ بده و تیره بشه.

تفت دادن آرد

تفت دادن آرد

تا آرد به رنگ دلخواهمون برسه شربت حلوا رو هم درست میکنیم. ابتدا آب رو داخل قابلمه ریخته و شکر رو هم اضافه میکنیم و شروع به همزدن میکنیم تا به یه مایع شفاف برسیم.

نظرات() 

پنجشنبه 28 دی 1396

طراحی فضاهای امن

نویسنده: کاغذ دیواری کاغذ دیواری   

امروزه بزهکاری و دیگر رفتارهای ضد اجـتماعی‌ و تـرس‌ نـاشی‌ از آن به مهم ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است .با وجود اینکه مؤلفه‌ های مـؤثر در ارتکاب جرم فراوان میباشد، در این مقاله تأکید شده است‌ که یک طراحی مناسب‌ می‌ تـواند با تلفیق اصول سـاده پیشـگیری وضعی از جرم به برقراری امنیت در مناطق مسکونی کمک نماید.

١. امروزه افزایش جرائم علیه اشخاص ١(مانند قـتل ، تجاوزو حملات مسلحانه ) و اموال و ترس ناشی از آن ، باعث تنزل کیفیت زندگی و نظام اقتصادی در سطح کشورها شده است .با این وجود‌ برای‌ کمتر از یک سوم این جرائم راه کار ارائه شده است . با توجه به اینکه طراحی بـه عـنوان یک تخصص برای ایجاد محیط اجتماعی و فیزیکی قابل زیست که دارای نظم‌ ، پویایی‌ و امنیت باشد مورد استفاده قرارمی گیرد این تحقیق به بررسی برخی اصولی پرداخته است که طراحان در استفاده امنیت مدار از زیست بـوم مـد نظر دارند. این اصول تحت‌ عنوان‌ پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی ٢در چندین ایالت آمریکا نتایج موفقیت آمیزی داشته است .

٢.رابطه میان محیط فیزیکی و جرم

اگرچه در طی سال های گذشته مطالعات فـراوانی‌ در‌ زمـینه‌ ارتباط میان محیط زندگی و جرم‌ صورت‌ گرفته‌ است ، اما با انتشار کتاب جین جکاب تحت عنوان «زندگی و مرگ در شهرهای بزرگ آمریکا » بود که طراحان معاصرو متخصصین جرم‌ شناسی‌ مـتوجه‌ این امـر مـهم شدند. جکاب چند عامل اسـاسی‌ را‌ در ایجـاد شـهری سر زنده و پرتحرک شایان ذکر میداند که از آن میان می توان به ایجاد فضاهای عمومی‌ و خصوصی‌ برای‌ فعالیت های روزانه ، مراقبت کـامل از خـیابان هـا، ایجاد موانع‌ و روشنایی کافی اشاره نمود. بنا بـه گـفته وی

١.بنا به گزارش دادگستری ایالات متحده ، قریب به ١٤میلیون جرم‌ علیه‌ اشخاص‌ ( قتل ، تجاوز، چپاول و حملات مسلحانه ) و ١٢/١میلیون جرم عـلیه امـوال ( دزدی‌ و سـرقت‌ اتومبیل ، آتش سوزی ) گزارش شده است .

2. CPTED:The Crime Prevention Through Environmental Design.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 245)

موجی از علاقه‌ نسبت‌ بـه‌ برقراری ارتباط میان محیط و جرم به وجود آمد که از جمله نتایج‌ آن‌ میتوان‌ به گسترش بحث نقش طـراحی مـحیطی در جـرم شناسی اشاره کرد.

از مشهورترین طراحان‌ معمار‌ میتوان‌ ، اسکار نیومن ، را نام بـرد کـه در کتاب خود با عنوان «فضاهای حفاظت شده‌ » تعاریف‌ گسترده تری از آنچه که امروزه پیشگیری از ارتکاب جـرم از رهـگذر طـراحی‌ محیط‌ می‌ نامیم ارائه داده است .

نظریه های نیومن در دهه هفتاد (١٩٧٠) میلادی درآمریکا بـه‌ اجـرا‌ در آمـد.

هم زمان با سرمایه گذاری در اواخر دهه هفتاد در این‌ خصوص‌ ،علاقه‌ دولت به رابطه مـیان جـرم و مـحیط از بین رفت ،اما در اواخر دهه هشتادو اوایل‌ دهه‌ نود میلادی با بالا رفتن آمار جـرم و طـبیعتاً ترس ناشی از آن‌ ، همان‌ نظریه‌ مجددًا متداول شد. به عنوان مثال ،در سال

١٩٨٧ قـانون گـذار فـلوریدا لایحه قانون «امنیت‌ شهروندی‌ » را‌ تصویب نمود که برای اجرای آن بودجه ای برای بهبود وضعیت شـهری‌ بـا‌ به کارگیری راهبردهایی چون پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی، فضای حفاظت شده و امـنیت مـحیطی‌ اخـتصاص‌ داده شد.تورنتوو اونتاریو در کانادا نیز برنامه های خود را با‌ طرح‌ حمایت از زنان در برابر خشونت در‌ مـحیط‌ - هـای‌ شهری آغاز نمودند. جوامع دیگری نیز تشکل‌ هایی‌ در زمینه ایجاد همکاری مـیان طـراحان ، بـرنامه ریزان و پلیس در پاسخ به مطالبات‌ عموم‌ مردم ایجاد نمودند.

٣.مفهوم بزهکارو‌ بزه‌

در دو‌ دهه‌ اخیر‌، تحقیقات جرم شـناختی، اطـلاعات زیادی را‌ در‌ مـورد زمان ، علت و چگونگی ارتکاب جرم در اختیار ما قرار داده است‌ ٣.بر‌ اساس این تـحقیقات ،مـجرم سعی دارد‌ در حداقل زمانِ ممکن‌ و با‌ صرف حداقلِ انرژی مرتکب جرم‌ شود‌ تا احتمال

٣.در این خصوص نگاه کـنیدبه : ایان کـلوکوهن ،طراحی عاری از جرم‌ ، ترجمه‌ مهرداد رایجیان و حمید رضا عامری‌ سیاهویی‌، انتشارات‌ مـیزان ،١٣٨٨،ص ص ٣١بـه‌ بعد‌.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 246)

دستگیری وی به حداقل‌ برسد‌. این به این مـعنا اسـت کـه به احتمال زیاد،جرم در مکانی به وقوع‌ مـیپیوندد‌ کـه مجرم نسبت به آن آشنایی‌ کامل‌ دارد (به‌ عنوان‌ مثال‌ نزدیک محل سکونت ، محل‌ کـار یا مـدرسه ). زیرا در این مکان ها مجرم به خـوبی مـی داند کـه چـه‌ کـسی‌ زندگی میکند، کارمی کندو یا از‌ آن‌ مـکان‌ هـا‌ بازدیدمی‌ نمایدو نیز کاملاً‌ اشراف‌ دارد که کجاو چه هنگام مرتکب جرم خـواهد شـدو چه اهدافی دنبال میشودو یا آیا بزه‌ دیدگـانی‌ نیز‌ وجود خواهند داشـت یا خیر؟

بـزهکاران در این‌ مکان‌ ها‌ به‌ دلیل‌ آشـنایی‌ کـامل با محیط ، همچون افراد ساکن در

محل ، رفتار مینمایند.

ثانیاً، جرم ها بیشتر در زمـان هـایی اتفاق می افتد که جـریانات عـادی و روزمـره از جمله خرید‌، رفـت وآمـد به محل کار یا مـدرسه صـورت میگیرند، البته آن هم درست در زمانی که هیچ شاهدی در اطراف محل حادثه به چشم نـمیخورد. بـه عنوان مثال ، خانواده ای‌ را‌ فرض کنیم کـه تـمامی اعضای آن در مـحل کـار حـاضرو به هر حال خـارج ازخانه هستندیا به مدرسه رفته اندو بنابراین ساعت های متمادی خانه را خالی گذارده اندو‌ شـرایط‌ را بـرای سرقت آسان کرده اندو یا بیمارستانی کـه در آن مـحل کـارمندان در حـال تـعویض شیفت خود هـستندو در پارکـینگ در حال‌ رفت‌ و آمد می باشند.

این حقایق‌ ، نیاز‌ به برخی راه کارهای بنیادین را مشخص می کند که بـتوان ازطـریق

آنـها:

الف ) تلاش و هزینه برای ارتکاب جرم را افزایش داد،

ب )درصـد احـتمال‌ ردیابـی‌ بـزهکار را بـیشتر نـمود‌، زیرا‌ همیشه فردی در صحنه ارتکاب جرم حضور دارد که هرگونه رفتارو حرکت مشکوک را گزارش نماید.این رویکرددر پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی،اتخاذ شده است .

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 247)

٤.پیشگیری از‌ ارتکاب‌ جرم از گذر طـراحی محیطی

اصل اساسی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی بر این فرض مبتنی است که طرح و کاربرد محیط مستقیماً بر رفتار انسان تأثیر میگذارد٤.همچنین‌ ترسی‌ که از‌ ارتکاب جرم ناشی میشود نـیز بـر شرایط زندگی تأثیرگذار است .

پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی‌ از دو جهت با روش های سنتی مبارزه با جرم فرق‌ دارد‌: اول‌ اینکه فرایند پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی خطر ارتکاب جرم را در مرحله طـراحی بـررسی ‌‌مینمایدو‌ سعی دارد که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش دهد یا از بین‌ ِبَبرد‌، اما‌ اکثر اقدامات حفاظتی -امنیتی و پیشگیری از ارتکاب جرم بعد از وقوع جرم صـورت مـیگیرد. دراین‌ صورت است که مـکان وقـوع جرم ناامن می شود.

ثانیاً بر خلاف روش‌ های سنتی حفاظتی که‌ در‌ آن از قفل وزنگ خطر برای ایجاد امنیت استفاده میشد، در روش پیشگیری از جرم از گذر طـراحی مـحیطی، فرصت ارتکاب جرم را بـرای بـزهکار به حداقل رسانده است ، آن هم‌ از طریق ایجاد مکان های مناسب و طراحی صحیح ساختمان هاو برخورداری از دیگر تسهیلات .

پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی رویکرد طبیعی نسبت به پیشگیری از ارتکاب جرم ارائه مـیدهد٥‌.بـه‌ عبارت دیگر، طراحی مناسب ، فضاهای سراسر بین وشفافی رابه وجودمی آورد که قانون گرایی را افزایش و فرصت ارتکاب جرم را از بین می برد یا کاهش میدهد. این سه اصل‌ اساسی‌، طی مراحلی به کار گـرفته مـی شوندکه ازآن جـمله میتوان به کنترل دسترسی طبیعی، نظارت طبیعی و تقویت منطقه ای اشاره نمود.

٤.در این خصوص نگاه کنیدبه : حمیدرضا عامری سـیاهویی‌؛ نقش‌ معماری در پیشگیری از جرم (ترجمه )، انتشارات مجد، ١٣٨٨،ص ص ٢٢به بعد.

٥.عامری سـیاهویی، هـمان .

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 248)

کـنترل دسترسی طبیعی: عبارت است از به کارگیری عناصر طراحی مناسب از جمله ورودی و خروجیها‌، پیاده‌ روها‌، ایجاد مناظرو چشم انـدازهای ‌ ‌طـبیعی‌، نورپردازی‌ و استقرار‌ علائم برای کنترل رفت و آمدو اتخاذ رفتارهای مناسب .

اگرچه استفاده ازحـصارها و دیگـر مـوانع در برخی اماکن منجر به کنترل واقعی می‌ -

شوند‌، اما‌ نمیتوان وجود موانع روان شناختی را نادیده گـرفت‌ .

از‌ آنجا که شهروندان منضبط و قانونمند نقش بسزایی در برقراری امنیت دارند، طراحی ساختمان و مـکان ها باید به گـونه ای‌ انـجام‌ گیرد‌ که آنان بتوانند اشراف کافی به محل داشته باشند. ایجاد‌ مناظر طبیعی، نورپردازی و تعبیه پنجره ، نوعی نظارت طبیعی رابه وجود میآورد.

شمشادهای انبوه و بلند،و پوشش های گیاهی زیاد‌، محلی‌ مناسب‌ بـرای پنهان شدن محسوب میشوندوجلوی دید افراد را برای نظارت بر‌ محیط‌ اطراف و خیابان می گیرد. از سویی فعالیت های شبانه نیاز به نور بسیار دارد. به عبارت‌ دیگر‌، نور‌ زیاد برای تشخیص و شناسایی محیط لازم است ، مـکان هـای تاریک امکان پنهان‌ شدن‌ مجرمان‌ و افرادی که مستعد ارتکاب بزه هستند را فراهم مینماید.

اتخاذ تصمیمات مناسب در برخی‌ محله‌ ها‌ که احتمال ارتکاب جرم در آنجا زیاد است ، بسیار اهمیت دارند. فعالیت هـای پرخـطر‌، از‌ جمله بازی بچه ها، باید در مناطقی ترتیب داده شود که بچه ها‌ تحت‌ نظارت‌ باشند؛ ورودی های ساختمان باید به گونه ای باشد که ورودو خروج افرادکاملاً قابل‌ مشاهده‌ باشد. طراحان باید کـار خـود را به گونه ای انجام دهند که از‌ حضور‌ شاهدان‌ عینی آن هم به طور شبانه روزی در محل مطمئن شوند.

این کار احتمال شناسایی‌ فرد‌ مجرم را بسیار زیاد مینماید. هنگامی که سومین نظریه پیشگیری از جرم‌ از‌ گـذر‌ طـراحی مـحیطی یعنی تقویت حفاظتِ محله ومـنطقه مـطرح مـی - شود، نقشه کشی محل و ایجاد چشم‌ اندازو‌ نیز‌ تعریف فضاهای عمومی و خصوصی مد

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 249)

نظر قرار میگیرند. فضاهای خصوصی دارای علائمی‌ به‌ مـنظور نـشان دادن وتـشخیص مالکیت هستند که این خود نقش هشدار را برای مـجرم ایفـاء میکند‌.

٥.برنامه‌ ریزی برای پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی

پیشگیری از جرم‌ از‌ گذر طراحی محیطی خطر ارتکاب جرم در‌ جامعه‌ را‌ کاهش مـیدهد. اگـر چـه این نظریه نیاز‌ به‌ بازنگریِ رویدادهاو خط مشی هاو تفکرات افـرادی دارد که در استفاده از زمین‌ و اتخاذ‌ تصمیمات در زمینه توسعه نقش‌ دارند‌، اما با‌ این‌ حال‌ می - توان به اصلاحاتی اشـاره نـمود‌ کـه‌ بدون صرف زمان و منابع مالی زیادبه دست می آیند.

همین امـر بـاعث‌ میشود‌ که پیشگیری از جرم از گذر‌ طراحی محیطی، به عنوان‌ رویکردو‌ روندی جالب برای توسعه در‌ هر‌ جـامعه ای مـناسب بـاشد.

اگر چه فعالیت های بسیاری در قالب طرح پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر طراحی مـحیطی‌

صـورت‌ مـیگیرند‌، اما طراحان باید‌ محورهای‌ ذیل رابه طور خاص‌ مورد‌ توجه قرار دهند:

١.در طرح های خـود ازمـجریان قـانون در بخش تصمیم گیری استفاده‌ نمایند‌، زیرا آنها

نسبت به جرم و رفتارهای‌ مجرم‌ آن هم‌ در‌ مناطق‌ خـاصی از شـهر آگاهی‌ کامل دارند.

٢.ارزیابی مشکلات موجود در ناحیه و ارائه راه حل ؛

٣.بهبود شرایط کیفی زندگی از‌ طـریق‌ بـرنامه هـای حفاظتی .

٤.اصلاح قوانین ، مقررات‌ و خط‌ مشی‌ ها‌ بر‌ اساس اصول پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر

6

طـراحی مـحیطی .

٦.در خصوص نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از جرم‌ نگاه‌ کنیدبه‌ : کلارک، رونالد وی ؛ پیشـگیری از جـرم ، مـطالعه‌ موردی‌ سرقت‌ از‌ فروشگاه‌ ها‌، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،,١٣٨٨

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 250)

٦.تحقیقات کیفی در نواحی موجود

مطالعات کیفی زیر مـبتنی بـروقایعی است که در دو ناحیه ساراسوتای فلوریداو فونیکس آریزونا به وقوع پیوسته‌ است ٧.در این نـواحی، روش پیشـگیری از جـرم از گذر طراحی محیطی در فرایند طراحی و توسعه شهری نقش بسزایی داشته است .

٧.پیشگیری از جرم از گذر طـراحی مـحیطی در سـاراسوتای‌ فلوریدا‌

در سال ١٩٩٠ شهر ساراسوتا همچون سایر ایالات آمریکا درگیر مسائل مشابهی بود:

چـگونه مـیتوان بافت قدیمی نواحی شهری را احیاء نمود، نواحی که بارزترین مشخصه آنها بناهای خصوصی‌ فرسوده‌ و شالوده مـتزلزل اسـت امری که به نوعی مانع رشد سرمایه گذاری اقتصادی شده و سطح کـیفی زنـدگی افراد جامعه را پایین آورده است .مقامات‌ مسئول‌ و ستاد شـهری هـمگام بـا افراد‌ جامعه‌ با به کارگیری و اتخاذ راهـبردهای پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی در زمینه طراحی، ایجاد خط مشی و قوانین و مقررات به این امـر پاسـخ‌ مثبت‌ دادندو خود را در‌ این‌ مـسئله درگـیر نمودند. نـتایج بـه دسـت آمده عبارت بوداز کاهش جرم در این نـواحی. این مـطالعه موضوعی، خط مشی، روندو نتایج این گونه تلاش - ها را بررسی مینماید.

٨.ممنوعیت نـوسازی‌

مـسیر‌ منطقه شمال به عنوان دروازه شهر مـحسوب میشودو در دو سوی بزرگراه us٤١

قـرار گـرفته است ، این اولین بزرگراه ساراسوتا است کـه در سـال ١٩٢٧ ساخته شده و ٢/٢ مایل طول‌ داردو‌ از فرودگاه‌ و مرز شمالی شهر تا به طرف جنوب و مـرکز شـهر ادامه دارد.هتل -

٧.عامری سیاهویی؛هـمان ،ص ٢٤بـه بـعد‌.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 251)

های بسیاری در این مـسیر در دهـه ١٩٤٠و ١٩٥٠ میلادی ساخته‌ شدندو‌ در‌ خـدمت صـنعت توریسم قرار گرفتند. نواحی بازرگانی، کلیسا، مدارس و دیگر مراکز فرهنگی متولی ارائه خدمات به تـوریست ‌‌هـا‌ بودند. با گذشت زمان سه تـغییر عـمده و اساسی رخ داد. خـیابان دو طـرفه‌ آسـفالت‌ شده‌ به بزرگراه چـهار باند بزرگی تبدیل شد. هتل های قدیمی در مقایسه با هتل های‌ زنجیره ای مدرن متروک و مـنسوخ شـدندو مقررات و قوانین جدیدی درزمینه توسعه امـلاک و زمـین‌ هـا اتـخاذ شـدند که‌ منجر‌ بـه کـاهش تراکم و افزایش فضای پارکینگ ، ایجاد چشم اندازهای طبیعی و مخازن آب شدند.اما قوانین جدید باعث ایجاد نـابرابری شـدندو نـوسازی مجدد را نیز محدود نمودند. فعالیت های سـاخت و سـازو اصـلاحات‌ ُافـت پیدا کـرد، بـازرگانی با مشکل روبه روشدو جرم نیز افزایش یافت . در نتیجه منطقه مملواز بناهای فرسوده و قاچاقچیان مواد مخدر گردیدو کشاورزان نیز از حومه شهرو روستاها به سمت شهر‌ هجوم‌ آوردنـد، به طوری که این ناحیه در سال ١٩٩٠ به عنوان بدترین ناحیه شناخته شد. بر همین اساس بود که ساکنان منطقه در سال ١٩٨٩ زمینه طراحی و نقشه کشی ساراسوتا‌ را‌ فراهم نمودندو نتایج بررسیها منجر بـه تـوسعه و احیاء مجدد منطقه گردید.

٩.تیم مطالعاتیِ پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی

به منظور شناخت طبیعت جرم در نواحی شمالی بحث‌ هایی‌ میان طراحان و مراکز پلیس صورت گرفت که این خود منجر بـه شـکل گیری تیم بررسی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی شد. این تیم تحت نظارت شهردار قرار‌ گرفت‌ ، آن‌ هم با روش ارائه گزارش‌ از‌ طریق‌ مدیران مربوطه . تـیم اصـلی شامل دو طراح ، دو افسر پلیس و یک نفراز وزارت مـسکن و شـهرسازی بود.

این تیم براساس خط مشی‌ فرهنگی‌ مؤسسه‌ ملی پیشگیری از جرم تشکیل شدو روش پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر طراحی محیطی اتخاذ گردید. علاوه بر سه روشی کـه در بـالا بحث شد، از جمله کـنترل‌ دسـترسی‌ طبیعی‌، مراقبت طبیعی و استحکام منطقه ای آنها، اصل

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 252)

چهارمی را نیزبه‌ آن افزودند و آن امر نگهداری بود.امر خطیر نگهداری و محافظت در جهت ادامه استفاده از فضا برای دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر حائز اهمیت بـودو خـود بر امر مالکیت تأکید داشت‌ و میتوانست‌ نظارت را از طریق کنترل رشد مناظرو تعمیرو

8

جایگزینیِ روشنایی اِعمال نماید .

محققان بر این عقیده‌ اند‌ که‌ سهل انگاری در زمینه محافظت مهم ترین مسئله در

افزایش جـرم مـحسوب‌ میشود‌.

بـه‌ منظور تحقق و هدایت تلاش های تیم ، هدف های بسیاری تعریف شدند. هدف تیم به‌ کارگیری‌ اصول‌ پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی برای کاهش آمار جرم در ساراسوتا بود‌. مـنطقه‌ شـمالی مـهم ترین بخش برای اجرای این اهداف درنظر گرفته شد.

جرائم مورد‌ ارزیابی‌ قرار‌ گرفتندوتوصیه هایی نیز در این زمینه صـورت ‌ ‌گـرفت . دیگر اهداف عبارت بودند از: بررسی‌ مجدد‌ پروژه های توسعه خصوصی و شهری، بررسی و تنظیم کـدهای مـوجودو فـراهم آوری تسهیلات آموزشی‌ برای‌ تصمیم‌ گیرندگان و مجریان برنامه و نیز افراد جامعه . راه کارهای به دست آمده بـیانگر اهمیت موضوع بودند‌.

به‌ منظور تشویق افراد به توسعه و ایجاد اصلاحاتی در این زمینه شـورای شهر‌ با‌ به‌ - کـارگیری روش پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی از سوی تیم اجرایی راه کارهایی‌ را‌ اتخاذ‌ نمود.

١٠. منطقه تامیامی شمالی و روند مطالعه و بررسی این بخش

مطالعات انجام‌ شده‌ بر روی منطقه تامیای شمالی مشتمل بر فرآیند طراحی و

نقشه کشی این مـحدوده است .موفقیت این‌ طرح‌ منوط به همکاری نزدیک میان بخش های

٨.در خصوص تجزیه و تحلیل جرائم‌ نگاه‌ کنیدبه : شاون ای و غیره ، راهنمای تجزیه و تحلیل‌ جرائم‌ ، ترجمه‌ مهدی جاویدو سروش بهربر، انتشارات دانشگاه عـلوم‌ انـتظامی‌،١٣٨٨.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 253)

خصوصی و دولتی است .این امر همکاری میان طراحان ، مجریان قانون و نقشه کشان‌ را‌ نیز به وجودمی آورد.


ادامه مطلب

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو