الماس سایت

پنجشنبه 28 دی 1396

طراحی فضاهای امن

نویسنده: کاغذ دیواری کاغذ دیواری   

امروزه بزهکاری و دیگر رفتارهای ضد اجـتماعی‌ و تـرس‌ نـاشی‌ از آن به مهم ترین دغدغه های مردم تبدیل شده است .با وجود اینکه مؤلفه‌ های مـؤثر در ارتکاب جرم فراوان میباشد، در این مقاله تأکید شده است‌ که یک طراحی مناسب‌ می‌ تـواند با تلفیق اصول سـاده پیشـگیری وضعی از جرم به برقراری امنیت در مناطق مسکونی کمک نماید.

١. امروزه افزایش جرائم علیه اشخاص ١(مانند قـتل ، تجاوزو حملات مسلحانه ) و اموال و ترس ناشی از آن ، باعث تنزل کیفیت زندگی و نظام اقتصادی در سطح کشورها شده است .با این وجود‌ برای‌ کمتر از یک سوم این جرائم راه کار ارائه شده است . با توجه به اینکه طراحی بـه عـنوان یک تخصص برای ایجاد محیط اجتماعی و فیزیکی قابل زیست که دارای نظم‌ ، پویایی‌ و امنیت باشد مورد استفاده قرارمی گیرد این تحقیق به بررسی برخی اصولی پرداخته است که طراحان در استفاده امنیت مدار از زیست بـوم مـد نظر دارند. این اصول تحت‌ عنوان‌ پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی ٢در چندین ایالت آمریکا نتایج موفقیت آمیزی داشته است .

٢.رابطه میان محیط فیزیکی و جرم

اگرچه در طی سال های گذشته مطالعات فـراوانی‌ در‌ زمـینه‌ ارتباط میان محیط زندگی و جرم‌ صورت‌ گرفته‌ است ، اما با انتشار کتاب جین جکاب تحت عنوان «زندگی و مرگ در شهرهای بزرگ آمریکا » بود که طراحان معاصرو متخصصین جرم‌ شناسی‌ مـتوجه‌ این امـر مـهم شدند. جکاب چند عامل اسـاسی‌ را‌ در ایجـاد شـهری سر زنده و پرتحرک شایان ذکر میداند که از آن میان می توان به ایجاد فضاهای عمومی‌ و خصوصی‌ برای‌ فعالیت های روزانه ، مراقبت کـامل از خـیابان هـا، ایجاد موانع‌ و روشنایی کافی اشاره نمود. بنا بـه گـفته وی

١.بنا به گزارش دادگستری ایالات متحده ، قریب به ١٤میلیون جرم‌ علیه‌ اشخاص‌ ( قتل ، تجاوز، چپاول و حملات مسلحانه ) و ١٢/١میلیون جرم عـلیه امـوال ( دزدی‌ و سـرقت‌ اتومبیل ، آتش سوزی ) گزارش شده است .

2. CPTED:The Crime Prevention Through Environmental Design.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 245)

موجی از علاقه‌ نسبت‌ بـه‌ برقراری ارتباط میان محیط و جرم به وجود آمد که از جمله نتایج‌ آن‌ میتوان‌ به گسترش بحث نقش طـراحی مـحیطی در جـرم شناسی اشاره کرد.

از مشهورترین طراحان‌ معمار‌ میتوان‌ ، اسکار نیومن ، را نام بـرد کـه در کتاب خود با عنوان «فضاهای حفاظت شده‌ » تعاریف‌ گسترده تری از آنچه که امروزه پیشگیری از ارتکاب جـرم از رهـگذر طـراحی‌ محیط‌ می‌ نامیم ارائه داده است .

نظریه های نیومن در دهه هفتاد (١٩٧٠) میلادی درآمریکا بـه‌ اجـرا‌ در آمـد.

هم زمان با سرمایه گذاری در اواخر دهه هفتاد در این‌ خصوص‌ ،علاقه‌ دولت به رابطه مـیان جـرم و مـحیط از بین رفت ،اما در اواخر دهه هشتادو اوایل‌ دهه‌ نود میلادی با بالا رفتن آمار جـرم و طـبیعتاً ترس ناشی از آن‌ ، همان‌ نظریه‌ مجددًا متداول شد. به عنوان مثال ،در سال

١٩٨٧ قـانون گـذار فـلوریدا لایحه قانون «امنیت‌ شهروندی‌ » را‌ تصویب نمود که برای اجرای آن بودجه ای برای بهبود وضعیت شـهری‌ بـا‌ به کارگیری راهبردهایی چون پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی، فضای حفاظت شده و امـنیت مـحیطی‌ اخـتصاص‌ داده شد.تورنتوو اونتاریو در کانادا نیز برنامه های خود را با‌ طرح‌ حمایت از زنان در برابر خشونت در‌ مـحیط‌ - هـای‌ شهری آغاز نمودند. جوامع دیگری نیز تشکل‌ هایی‌ در زمینه ایجاد همکاری مـیان طـراحان ، بـرنامه ریزان و پلیس در پاسخ به مطالبات‌ عموم‌ مردم ایجاد نمودند.

٣.مفهوم بزهکارو‌ بزه‌

در دو‌ دهه‌ اخیر‌، تحقیقات جرم شـناختی، اطـلاعات زیادی را‌ در‌ مـورد زمان ، علت و چگونگی ارتکاب جرم در اختیار ما قرار داده است‌ ٣.بر‌ اساس این تـحقیقات ،مـجرم سعی دارد‌ در حداقل زمانِ ممکن‌ و با‌ صرف حداقلِ انرژی مرتکب جرم‌ شود‌ تا احتمال

٣.در این خصوص نگاه کـنیدبه : ایان کـلوکوهن ،طراحی عاری از جرم‌ ، ترجمه‌ مهرداد رایجیان و حمید رضا عامری‌ سیاهویی‌، انتشارات‌ مـیزان ،١٣٨٨،ص ص ٣١بـه‌ بعد‌.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 246)

دستگیری وی به حداقل‌ برسد‌. این به این مـعنا اسـت کـه به احتمال زیاد،جرم در مکانی به وقوع‌ مـیپیوندد‌ کـه مجرم نسبت به آن آشنایی‌ کامل‌ دارد (به‌ عنوان‌ مثال‌ نزدیک محل سکونت ، محل‌ کـار یا مـدرسه ). زیرا در این مکان ها مجرم به خـوبی مـی داند کـه چـه‌ کـسی‌ زندگی میکند، کارمی کندو یا از‌ آن‌ مـکان‌ هـا‌ بازدیدمی‌ نمایدو نیز کاملاً‌ اشراف‌ دارد که کجاو چه هنگام مرتکب جرم خـواهد شـدو چه اهدافی دنبال میشودو یا آیا بزه‌ دیدگـانی‌ نیز‌ وجود خواهند داشـت یا خیر؟

بـزهکاران در این‌ مکان‌ ها‌ به‌ دلیل‌ آشـنایی‌ کـامل با محیط ، همچون افراد ساکن در

محل ، رفتار مینمایند.

ثانیاً، جرم ها بیشتر در زمـان هـایی اتفاق می افتد که جـریانات عـادی و روزمـره از جمله خرید‌، رفـت وآمـد به محل کار یا مـدرسه صـورت میگیرند، البته آن هم درست در زمانی که هیچ شاهدی در اطراف محل حادثه به چشم نـمیخورد. بـه عنوان مثال ، خانواده ای‌ را‌ فرض کنیم کـه تـمامی اعضای آن در مـحل کـار حـاضرو به هر حال خـارج ازخانه هستندیا به مدرسه رفته اندو بنابراین ساعت های متمادی خانه را خالی گذارده اندو‌ شـرایط‌ را بـرای سرقت آسان کرده اندو یا بیمارستانی کـه در آن مـحل کـارمندان در حـال تـعویض شیفت خود هـستندو در پارکـینگ در حال‌ رفت‌ و آمد می باشند.

این حقایق‌ ، نیاز‌ به برخی راه کارهای بنیادین را مشخص می کند که بـتوان ازطـریق

آنـها:

الف ) تلاش و هزینه برای ارتکاب جرم را افزایش داد،

ب )درصـد احـتمال‌ ردیابـی‌ بـزهکار را بـیشتر نـمود‌، زیرا‌ همیشه فردی در صحنه ارتکاب جرم حضور دارد که هرگونه رفتارو حرکت مشکوک را گزارش نماید.این رویکرددر پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی،اتخاذ شده است .

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 247)

٤.پیشگیری از‌ ارتکاب‌ جرم از گذر طـراحی محیطی

اصل اساسی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی بر این فرض مبتنی است که طرح و کاربرد محیط مستقیماً بر رفتار انسان تأثیر میگذارد٤.همچنین‌ ترسی‌ که از‌ ارتکاب جرم ناشی میشود نـیز بـر شرایط زندگی تأثیرگذار است .

پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی‌ از دو جهت با روش های سنتی مبارزه با جرم فرق‌ دارد‌: اول‌ اینکه فرایند پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی خطر ارتکاب جرم را در مرحله طـراحی بـررسی ‌‌مینمایدو‌ سعی دارد که فرصت های ارتکاب جرم را کاهش دهد یا از بین‌ ِبَبرد‌، اما‌ اکثر اقدامات حفاظتی -امنیتی و پیشگیری از ارتکاب جرم بعد از وقوع جرم صـورت مـیگیرد. دراین‌ صورت است که مـکان وقـوع جرم ناامن می شود.

ثانیاً بر خلاف روش‌ های سنتی حفاظتی که‌ در‌ آن از قفل وزنگ خطر برای ایجاد امنیت استفاده میشد، در روش پیشگیری از جرم از گذر طـراحی مـحیطی، فرصت ارتکاب جرم را بـرای بـزهکار به حداقل رسانده است ، آن هم‌ از طریق ایجاد مکان های مناسب و طراحی صحیح ساختمان هاو برخورداری از دیگر تسهیلات .

پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی رویکرد طبیعی نسبت به پیشگیری از ارتکاب جرم ارائه مـیدهد٥‌.بـه‌ عبارت دیگر، طراحی مناسب ، فضاهای سراسر بین وشفافی رابه وجودمی آورد که قانون گرایی را افزایش و فرصت ارتکاب جرم را از بین می برد یا کاهش میدهد. این سه اصل‌ اساسی‌، طی مراحلی به کار گـرفته مـی شوندکه ازآن جـمله میتوان به کنترل دسترسی طبیعی، نظارت طبیعی و تقویت منطقه ای اشاره نمود.

٤.در این خصوص نگاه کنیدبه : حمیدرضا عامری سـیاهویی‌؛ نقش‌ معماری در پیشگیری از جرم (ترجمه )، انتشارات مجد، ١٣٨٨،ص ص ٢٢به بعد.

٥.عامری سـیاهویی، هـمان .

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 248)

کـنترل دسترسی طبیعی: عبارت است از به کارگیری عناصر طراحی مناسب از جمله ورودی و خروجیها‌، پیاده‌ روها‌، ایجاد مناظرو چشم انـدازهای ‌ ‌طـبیعی‌، نورپردازی‌ و استقرار‌ علائم برای کنترل رفت و آمدو اتخاذ رفتارهای مناسب .

اگرچه استفاده ازحـصارها و دیگـر مـوانع در برخی اماکن منجر به کنترل واقعی می‌ -

شوند‌، اما‌ نمیتوان وجود موانع روان شناختی را نادیده گـرفت‌ .

از‌ آنجا که شهروندان منضبط و قانونمند نقش بسزایی در برقراری امنیت دارند، طراحی ساختمان و مـکان ها باید به گـونه ای‌ انـجام‌ گیرد‌ که آنان بتوانند اشراف کافی به محل داشته باشند. ایجاد‌ مناظر طبیعی، نورپردازی و تعبیه پنجره ، نوعی نظارت طبیعی رابه وجود میآورد.

شمشادهای انبوه و بلند،و پوشش های گیاهی زیاد‌، محلی‌ مناسب‌ بـرای پنهان شدن محسوب میشوندوجلوی دید افراد را برای نظارت بر‌ محیط‌ اطراف و خیابان می گیرد. از سویی فعالیت های شبانه نیاز به نور بسیار دارد. به عبارت‌ دیگر‌، نور‌ زیاد برای تشخیص و شناسایی محیط لازم است ، مـکان هـای تاریک امکان پنهان‌ شدن‌ مجرمان‌ و افرادی که مستعد ارتکاب بزه هستند را فراهم مینماید.

اتخاذ تصمیمات مناسب در برخی‌ محله‌ ها‌ که احتمال ارتکاب جرم در آنجا زیاد است ، بسیار اهمیت دارند. فعالیت هـای پرخـطر‌، از‌ جمله بازی بچه ها، باید در مناطقی ترتیب داده شود که بچه ها‌ تحت‌ نظارت‌ باشند؛ ورودی های ساختمان باید به گونه ای باشد که ورودو خروج افرادکاملاً قابل‌ مشاهده‌ باشد. طراحان باید کـار خـود را به گونه ای انجام دهند که از‌ حضور‌ شاهدان‌ عینی آن هم به طور شبانه روزی در محل مطمئن شوند.

این کار احتمال شناسایی‌ فرد‌ مجرم را بسیار زیاد مینماید. هنگامی که سومین نظریه پیشگیری از جرم‌ از‌ گـذر‌ طـراحی مـحیطی یعنی تقویت حفاظتِ محله ومـنطقه مـطرح مـی - شود، نقشه کشی محل و ایجاد چشم‌ اندازو‌ نیز‌ تعریف فضاهای عمومی و خصوصی مد

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 249)

نظر قرار میگیرند. فضاهای خصوصی دارای علائمی‌ به‌ مـنظور نـشان دادن وتـشخیص مالکیت هستند که این خود نقش هشدار را برای مـجرم ایفـاء میکند‌.

٥.برنامه‌ ریزی برای پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی

پیشگیری از جرم‌ از‌ گذر طراحی محیطی خطر ارتکاب جرم در‌ جامعه‌ را‌ کاهش مـیدهد. اگـر چـه این نظریه نیاز‌ به‌ بازنگریِ رویدادهاو خط مشی هاو تفکرات افـرادی دارد که در استفاده از زمین‌ و اتخاذ‌ تصمیمات در زمینه توسعه نقش‌ دارند‌، اما با‌ این‌ حال‌ می - توان به اصلاحاتی اشـاره نـمود‌ کـه‌ بدون صرف زمان و منابع مالی زیادبه دست می آیند.

همین امـر بـاعث‌ میشود‌ که پیشگیری از جرم از گذر‌ طراحی محیطی، به عنوان‌ رویکردو‌ روندی جالب برای توسعه در‌ هر‌ جـامعه ای مـناسب بـاشد.

اگر چه فعالیت های بسیاری در قالب طرح پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر طراحی مـحیطی‌

صـورت‌ مـیگیرند‌، اما طراحان باید‌ محورهای‌ ذیل رابه طور خاص‌ مورد‌ توجه قرار دهند:

١.در طرح های خـود ازمـجریان قـانون در بخش تصمیم گیری استفاده‌ نمایند‌، زیرا آنها

نسبت به جرم و رفتارهای‌ مجرم‌ آن هم‌ در‌ مناطق‌ خـاصی از شـهر آگاهی‌ کامل دارند.

٢.ارزیابی مشکلات موجود در ناحیه و ارائه راه حل ؛

٣.بهبود شرایط کیفی زندگی از‌ طـریق‌ بـرنامه هـای حفاظتی .

٤.اصلاح قوانین ، مقررات‌ و خط‌ مشی‌ ها‌ بر‌ اساس اصول پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر

6

طـراحی مـحیطی .

٦.در خصوص نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از جرم‌ نگاه‌ کنیدبه‌ : کلارک، رونالد وی ؛ پیشـگیری از جـرم ، مـطالعه‌ موردی‌ سرقت‌ از‌ فروشگاه‌ ها‌، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،,١٣٨٨

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 250)

٦.تحقیقات کیفی در نواحی موجود

مطالعات کیفی زیر مـبتنی بـروقایعی است که در دو ناحیه ساراسوتای فلوریداو فونیکس آریزونا به وقوع پیوسته‌ است ٧.در این نـواحی، روش پیشـگیری از جـرم از گذر طراحی محیطی در فرایند طراحی و توسعه شهری نقش بسزایی داشته است .

٧.پیشگیری از جرم از گذر طـراحی مـحیطی در سـاراسوتای‌ فلوریدا‌

در سال ١٩٩٠ شهر ساراسوتا همچون سایر ایالات آمریکا درگیر مسائل مشابهی بود:

چـگونه مـیتوان بافت قدیمی نواحی شهری را احیاء نمود، نواحی که بارزترین مشخصه آنها بناهای خصوصی‌ فرسوده‌ و شالوده مـتزلزل اسـت امری که به نوعی مانع رشد سرمایه گذاری اقتصادی شده و سطح کـیفی زنـدگی افراد جامعه را پایین آورده است .مقامات‌ مسئول‌ و ستاد شـهری هـمگام بـا افراد‌ جامعه‌ با به کارگیری و اتخاذ راهـبردهای پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی در زمینه طراحی، ایجاد خط مشی و قوانین و مقررات به این امـر پاسـخ‌ مثبت‌ دادندو خود را در‌ این‌ مـسئله درگـیر نمودند. نـتایج بـه دسـت آمده عبارت بوداز کاهش جرم در این نـواحی. این مـطالعه موضوعی، خط مشی، روندو نتایج این گونه تلاش - ها را بررسی مینماید.

٨.ممنوعیت نـوسازی‌

مـسیر‌ منطقه شمال به عنوان دروازه شهر مـحسوب میشودو در دو سوی بزرگراه us٤١

قـرار گـرفته است ، این اولین بزرگراه ساراسوتا است کـه در سـال ١٩٢٧ ساخته شده و ٢/٢ مایل طول‌ داردو‌ از فرودگاه‌ و مرز شمالی شهر تا به طرف جنوب و مـرکز شـهر ادامه دارد.هتل -

٧.عامری سیاهویی؛هـمان ،ص ٢٤بـه بـعد‌.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 251)

های بسیاری در این مـسیر در دهـه ١٩٤٠و ١٩٥٠ میلادی ساخته‌ شدندو‌ در‌ خـدمت صـنعت توریسم قرار گرفتند. نواحی بازرگانی، کلیسا، مدارس و دیگر مراکز فرهنگی متولی ارائه خدمات به تـوریست ‌‌هـا‌ بودند. با گذشت زمان سه تـغییر عـمده و اساسی رخ داد. خـیابان دو طـرفه‌ آسـفالت‌ شده‌ به بزرگراه چـهار باند بزرگی تبدیل شد. هتل های قدیمی در مقایسه با هتل های‌ زنجیره ای مدرن متروک و مـنسوخ شـدندو مقررات و قوانین جدیدی درزمینه توسعه امـلاک و زمـین‌ هـا اتـخاذ شـدند که‌ منجر‌ بـه کـاهش تراکم و افزایش فضای پارکینگ ، ایجاد چشم اندازهای طبیعی و مخازن آب شدند.اما قوانین جدید باعث ایجاد نـابرابری شـدندو نـوسازی مجدد را نیز محدود نمودند. فعالیت های سـاخت و سـازو اصـلاحات‌ ُافـت پیدا کـرد، بـازرگانی با مشکل روبه روشدو جرم نیز افزایش یافت . در نتیجه منطقه مملواز بناهای فرسوده و قاچاقچیان مواد مخدر گردیدو کشاورزان نیز از حومه شهرو روستاها به سمت شهر‌ هجوم‌ آوردنـد، به طوری که این ناحیه در سال ١٩٩٠ به عنوان بدترین ناحیه شناخته شد. بر همین اساس بود که ساکنان منطقه در سال ١٩٨٩ زمینه طراحی و نقشه کشی ساراسوتا‌ را‌ فراهم نمودندو نتایج بررسیها منجر بـه تـوسعه و احیاء مجدد منطقه گردید.

٩.تیم مطالعاتیِ پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی

به منظور شناخت طبیعت جرم در نواحی شمالی بحث‌ هایی‌ میان طراحان و مراکز پلیس صورت گرفت که این خود منجر بـه شـکل گیری تیم بررسی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی شد. این تیم تحت نظارت شهردار قرار‌ گرفت‌ ، آن‌ هم با روش ارائه گزارش‌ از‌ طریق‌ مدیران مربوطه . تـیم اصـلی شامل دو طراح ، دو افسر پلیس و یک نفراز وزارت مـسکن و شـهرسازی بود.

این تیم براساس خط مشی‌ فرهنگی‌ مؤسسه‌ ملی پیشگیری از جرم تشکیل شدو روش پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر طراحی محیطی اتخاذ گردید. علاوه بر سه روشی کـه در بـالا بحث شد، از جمله کـنترل‌ دسـترسی‌ طبیعی‌، مراقبت طبیعی و استحکام منطقه ای آنها، اصل

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 252)

چهارمی را نیزبه‌ آن افزودند و آن امر نگهداری بود.امر خطیر نگهداری و محافظت در جهت ادامه استفاده از فضا برای دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر حائز اهمیت بـودو خـود بر امر مالکیت تأکید داشت‌ و میتوانست‌ نظارت را از طریق کنترل رشد مناظرو تعمیرو

8

جایگزینیِ روشنایی اِعمال نماید .

محققان بر این عقیده‌ اند‌ که‌ سهل انگاری در زمینه محافظت مهم ترین مسئله در

افزایش جـرم مـحسوب‌ میشود‌.

بـه‌ منظور تحقق و هدایت تلاش های تیم ، هدف های بسیاری تعریف شدند. هدف تیم به‌ کارگیری‌ اصول‌ پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی برای کاهش آمار جرم در ساراسوتا بود‌. مـنطقه‌ شـمالی مـهم ترین بخش برای اجرای این اهداف درنظر گرفته شد.

جرائم مورد‌ ارزیابی‌ قرار‌ گرفتندوتوصیه هایی نیز در این زمینه صـورت ‌ ‌گـرفت . دیگر اهداف عبارت بودند از: بررسی‌ مجدد‌ پروژه های توسعه خصوصی و شهری، بررسی و تنظیم کـدهای مـوجودو فـراهم آوری تسهیلات آموزشی‌ برای‌ تصمیم‌ گیرندگان و مجریان برنامه و نیز افراد جامعه . راه کارهای به دست آمده بـیانگر اهمیت موضوع بودند‌.

به‌ منظور تشویق افراد به توسعه و ایجاد اصلاحاتی در این زمینه شـورای شهر‌ با‌ به‌ - کـارگیری روش پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی از سوی تیم اجرایی راه کارهایی‌ را‌ اتخاذ‌ نمود.

١٠. منطقه تامیامی شمالی و روند مطالعه و بررسی این بخش

مطالعات انجام‌ شده‌ بر روی منطقه تامیای شمالی مشتمل بر فرآیند طراحی و

نقشه کشی این مـحدوده است .موفقیت این‌ طرح‌ منوط به همکاری نزدیک میان بخش های

٨.در خصوص تجزیه و تحلیل جرائم‌ نگاه‌ کنیدبه : شاون ای و غیره ، راهنمای تجزیه و تحلیل‌ جرائم‌ ، ترجمه‌ مهدی جاویدو سروش بهربر، انتشارات دانشگاه عـلوم‌ انـتظامی‌،١٣٨٨.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 253)

خصوصی و دولتی است .این امر همکاری میان طراحان ، مجریان قانون و نقشه کشان‌ را‌ نیز به وجودمی آورد.


نقش‌ طراحان‌

طراحان با‌ طرح‌ ریزی‌ مطالعاتی دقیق ، بخشی رابه وجود آوردند‌ که‌ امکان برگزاری

جلسات دولتـی و مـشارکت دیگر نهادها را فراهم آورد.

همچنین طراحی‌ شهر‌ ساراسوتا در مصوبه رشدو توسعه شهری‌ فلوریدا تصویب شد.

اصلاحات‌ انجام‌ شده باعث به وجود آمدن‌ منطقه‌ جدیدی شد که با استفاده از اصول پیشـگیری از جـرم از گذر طراحی‌ محیطی‌ به وجود آمد.

طراحان سه‌ عامل‌ مهم‌ را در زمینه‌ توسعه‌ ، گسترش و احیاء مؤثر میدانستند‌:

١.گسترش‌ و توسعه مسیر شمالی بزرگراه ٤١.US که زمینه پیشرفت اقتصادی و

سرمایه گذاری رادر این‌ مـسیر‌ از بـین بـرده بود.

٢.اکثر مکان‌ ها‌ بـرای اجـرای‌ پروژهـ‌ های‌ مسکونی بسیار کوچک بودند‌.

٣.به دلیل تغییرات ناحیه ای بعد از افزایش دارایی های موجود، نابرابری های بسیاری به‌ وجود‌ آمدو همزمان با سـاخت این بـناها‌، نـیازمندیهایی‌ همچون‌ لوله‌ کشی‌ آب ، فضای پارکینگ‌ وچشم‌ اندازهای طـبیعی بـروز یافتند.

سازمان توسعه شهری و شهرسازی نیاز به ایجاد یک منطقه جدید را لازم‌ و ضروری‌ دید‌. در حال حاضرُ نه منطقه متفاوت با‌ نـیازمندی‌ هـایی‌ گـوناگون‌ وجود‌ دارند‌. این مسئله امکان تغییراتی را در استفاده از زمین به وجود آوردو مـحدودیت های موجود را در زمینه توسعه و احیاء مجدد را از بین بردو اصلاحاتی را‌ در راستای توسعه شهری به وجود آورد

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 254)

که شامل اصول پیشـگیری از جـرم از گـذر طراحی محیطی و احیای حس هویت در افراد

9

جامعه بود .

١١. مشارکت مردم

دروازه ٢٠٠٠، سـازمان‌ تـجاری‌ -فرهنگی محسوب می شود که در منطقه شمالی شکل گرفت و هدف آن کمک به طرح های آتی تـوسعه در مـنطقه شـمالی بودو اعضای سازمان در پیشبرد فرآیند مطالعات و تحقیقات‌ سهم‌ بسزایی داشتند. دروازه ٢٠٠٠ خود امـتیازی در امـر طـراحی برای دانشجویان فارغ التحصیل معماری از دانشگاه فلوریدای جنوبی محسوب می شد.

در طی‌ فرایند‌ تـحقیقات و مـطالعات ، تـجارو صاحبان حِرَف‌ مجمع‌ بازرگانان منطقه

شمالی را به وجود آوردندو هدف شان پیشبرد تجارت و بـازرگانی در این خـطه بود.

اعضای این انجمن در تمامی امور مردمی مشارکت‌ داشتندو‌ نماینده این انجمن به‌ عنوان‌ عـضوی از هـیئت مـدیره سازمان دروازه ٢٠٠٠ به حساب می آمد. طراحان در مجموع هشت کارگاه عمومی رابه وجود آوردند کـه سـه واحد آن در امر بازرگانی و امور مربوط به‌ توسعه‌ نقش داشتند.

به دنبال تأسیس این کـارگاه هـا سـه گردهمایی در خصوص امر حمل و نقل ، معماری شهری و کاربری آینده اراضی صورت گرفت .دو گردهمایی آخر در زمـینه دسـت یابی به‌ نوعی‌ اتفاق نظر‌ در مورد طرح های اجرایی (کارُبردی ) فعالیت داشـتند. ضـمن اینـکه اصلی - ترین دغدغه عموم مردم ، جرم ، معماری‌ شهری (نافرم بودن آن )، کاربرد آتی اراضی

(کالاهاو خـدمات بـیشتر) و عـدم‌ حفاظت‌ صحیح‌ بود.

٩.در این خصوص نگاه کنیدبه : سوزان جیسون و غیره ؛ طراحی محیطی جـرم سـتیز، ترجمه محسن کلانتری و ابوذر ‌‌سلامی‌ بیرامی، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، ١٣٨٧

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 255)

خصوصیت و تاریخچه منطقه ، تـسهیلات‌ آمـوزشی‌ و فرهنگی‌ باعث شکل گیری

10

نواحی مختلفی شدو درخت ها به عنوان سـرمایه مـلی درآمدند .

١٢‌. اجرای قوانین

کارکنان پلیس شهر ساراسوتا نـیز در فـرآیند مـطالعاتی این بخش همگام‌ با حضور مردم شرکت‌ نـموده‌ و پاسـخگوی شهروندان شدند.این دسته داده های مربوط به جرم را تجزیه و تحلیل نمودندو راهبردهای پیشگیری از جـرم از گـذر طراحی محیطی را از طریق فعالیت تـیم مـجری پیشگیری از جـرم‌ از گـذر طـراحی محیطی دنبال نمودند. حضور افسران عـالیرتبه پلیس در جـلسات عمومی از دو جهت بسیار اهمیت داشت : اول اینکه فورًامی - توانستند جوابگوی مردم باشندو دوم اینـکه ازطـرح شکایت هاو‌ نیز‌ شیوع اطلاعات نـادرست جلوگیری نمایند. این اطلاعات بـه پلیس این امـکان رامی داد که منابعی را در پاسخگویی مـستقیم بـه امور شهروندان اختصاص دهند.

چهار نوع پاسخ از سوی پلیس‌ ارائه‌ شد:

١.گشت زنـی مـستمر برای پیشگیری واز بین بردن فـحشاو ولگـردی؛

٢.اسـتفاده از مأموران مخفی پلیس بـرای مـبارزه با خشونت از سوی فـحشاگران و

مـفسدان ؛

٣.عملیات های مخفیانه برای کاهش‌ میزان‌ مصرف کوکائین و خشونت های ناشی از

آن ؛

١٠. در مورد مشارکت مـردم در پیشـگیری از جرم نگاه کنیدبه : بیات ، بهرام و غـیره ؛ پیشـگیری از جرم بـا تـکیه بـر رویکرد اجتماع‌ محور‌،انـتشارات‌ معاونت اجتماعی ناجا،,١٣٨٧

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 256)

٤.اجرای‌ برنامه‌ حریم‌ سازی هتل هاو حضور فعال پلیس و همکاری با صاحبان هـتل هـا

برای شناسایی و سرکوب خاطیان (متخلفان ).

١٣. مـشارکت و حـضور طـراحان

مـعماران‌ و طـراحان‌ مناظر‌ طبیعی در زمـینه فـرآیند مطالعاتی و تحقیقاتی منطقۀ شمالی‌

در‌ چهار مورد نقش داشته اند:

١.یک عضو معمار مؤسسه دروازه ٢٠٠٠،مطالعاتی را در زمینه معماری وطـراحی شـهری آغـازودرتمامی‌ اجتماعات‌ مردمی‌ شرکت نمودو نمودار طراحی راپژوهـشکده مـعماران آمـریکا١١ بـه وجـود آورد‌ تـا ناحیه شمالی را اصلاح و بررسی نماید.

٢.دانشجویان فارغ التحصیل که سعی در ارائه پایان نامه خود داشتند‌ به‌ همراه‌ دو استاد از دانشگاه فلوریدای جنوبی جذب مؤسسۀ دروازه ٢٠٠٠ شدندو‌ با‌ آن قرارداد بستند تابه بـررسی شرایط ناحیه شمالی بپردازدو سپس اصلاحاتی را در آن انجام دهند‌.این‌ کاراز‌ سوی انجمن خیریه گردشگران ١٢ حمایت شد.

٣.داوطلبان بخش محلی سواحل خلیج‌ به‌ منظور‌ ارائه برخی اصلاحات و بررسی ها در

این زمینه نیز فـعالیت نـمودند. آنها به صورت‌ گروهی‌ کار‌ کردند.

٤.یک معمار طراح مناظر طبیعی از سوی شورای شهربه کار گرفته شد تا‌ به‌ ایجاد فضای سبز کمک نماید. حضور طراحان در تکمیل مطالعات و تحقیقات سـهم بـسزایی‌ داشت‌ . حضور‌ دانشجویان در تجدید قواو احیای مجدد جامعه ای که سالیان متمادی افول و تنزل داشته‌ نقش‌ بسزایی داشت .

11. AlA:Archaeological Institute of America.

12. Galvin Charitable Trust .

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 257)

به‌ کارگیری‌ مشاور‌ طراح به شـکل گـیری برخی قوانین و مقررات واقعی و حـقیقی

بـسیار کمک نمود.

١٤. ناحیه محصور‌ منطقه‌ شمالی (محدوده منطقه شمالی )

پس از تأیید اصلاحاتی در زمینه استفاده از‌ اراضی‌، طراحان‌ در زمینه توسعه برای ایجاد دروازه ای ایمن و جالب برای شهر یک نـاحیه و مـحدوده خاص‌ رابه‌ وجود‌ آوردنـدو بـندهای اصلاحی ویژه ای را برای بناهای موجود ایجاد نمودند که‌ از‌ آن جمله می توان به کاهش ذخایر آب حاصل از طغیان رودها بدون تأثیر بر میزان‌ بیمه‌ ، ایجاد انگیزه برای ایجاد پارکینگ های مشترک، کاهش اسـتاندارد بـدون ایجاد فضایی‌ برای‌ حل مسئله پارکینگ ، تأمین نیازمندیها در جهت‌ بهبود‌ وضعیت‌ تجاری و مسکونی نواحی بدون بروز خطرو حفظ‌ ایمنی‌ و عدم وجود نابرابری اشاره نمود.

این ناحیه در شکل گیری توسعه مجدد در‌ مـقیاس‌ پایین ، اسـتفاده از اراضی، ارائهـ‌ برخی‌ اصلاحات برای‌ راحتی‌ عابر‌ پیاده و برخورداری از اصول پیشگیری از‌ جرم‌ از گذر طراحی محیطی سهم بسزایی داشته است .

١٥. ارائه اصـول پیشگیری‌ از‌ جرم از گذر طراحی محیطی در‌ ناحیه

"North Trail "شمالی‌

به‌ منظور برخورداری از یک مـحدوده‌ ایمـن‌ و بـسیار عالی برخی نیازمندیهایی که اصول پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی‌ به‌ دو طریق بروزمی یابند: اول‌ ،از‌ طریق‌ تعدیل نـیازهای ‌ ‌طـبیعی‌ ناحیه‌ و دوم ،برخورداری از روش‌ پیشگیری‌ از جرم از گذر طراحی

محیطی بر اساس برخی راهکارهای مـشخص مـانند:

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 258)

١. نـورپردازی خارج‌ از‌ ساختمان برای روشن کردن محیط اطراف‌ ، پارکینگ‌ ،

ورودی و خروجی‌ ؛

٢.نصب‌ روشنایی‌ و بهره برداری از آن‌ ؛

٣.ایجـاد بالکن های بازو بدون حصار، ایوان و پاسیو؛

٤.تشویق خانواده ها به استفاده از طبقات‌ دومـ‌ و سوم ؛

٥.هدایت مسیر پیاده روهـا بـه‌ خیابان‌ های‌ بزرگ‌ و دارای‌ حق تقدم و عبور‌؛

٦.ایجاد‌ پنجره های مشرف به خیابان ها؛

٧.پوشش فضای سبزو کاشت درختان سایبان با ارتفاع ٢/٥فوت برای‌ اینکه‌ بوته‌ ها را تحت پوشش قرار دهند. روشـ‌ پیشگیری‌ از‌ جرم‌ از‌ گذر‌ طراحی محیطی به لحاظ ایمنی بسیار در مناطق مختلف کاربرد دارد، اما موفقیت روش پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی به طرز کار (کاربرد) وموفقیت خود‌ مکان مورد نظر بستگی دارد. به هـمین دلیل تـیم بررسی، راهکارهایی را ارائه نموده است . این بررسی هاو مطالعات نیز معمولاً از سوی مجریان قانون و طراحان آموزش دیده پیشگیری از‌ جرم‌ از گذر طراحی محیطی تأییدمی - شوند.هدف عمده و اساسی تیم بررسی، ارائه توصیه های مهم و جـالب مـی باشد.

طرح توسعه پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی میبایستی تکمیل‌ شده‌ و توسط یک نفر مجری قانون و یک طراح آموزش دیده پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی یا فرد مسئول ساخت و ساز تأیید شود‌. طـرح‌ تـوسعه ارائه شده به هیئت‌ اجرایی‌ و انجمن شورای شهر باید جوابگوی تمامی موارد ذکر شده از سوی کارشناسان پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی باشد. هدف عمده این راهکارها‌ ایجاد‌ محیطی است که درآنـ‌ فـرصت‌ ارتـکاب جرم کاهش یافته و امنیت افـزایش یابـد. بـازنگری پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی از سوی افرادی که نام شان وسمت شان در بالا ذکر شد باید در برگیرنده‌

اصول‌ زیر باشد:

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 259)

الف ) اصول مـربوط بـه نـظارت و مراقبت طبیعی

١.طراحی شرایط فیزیکی جهت بالا بـردن مـیزان دید پنجره ، ورودی و خروجی ،

پارکینگ ، حفاظ  پنجره و درها، درختان ، بوته ها، فنس یا دیوارو دیگر‌ موانع‌ موجود؛

٢.استقرار‌ افراد یا انجام برخی فعالیت ها بـرای بـالا بـردن میزان کنترل و نظارت ؛

٣.ایجاد روشنایی در شب برای‌ پارکینگ ها، گـذرگاه ها،و ورودی و خروجی ها.

ب )اصول مربوط به کنترل‌ و دسترسی‌ طبیعی‌

١. استفاده از پیاده روی ها و ایجاد روشنایی و فضای سبز برای هدایت افـراد بـه

ورودیهـاو خروج از آنها‌؛

٢.‌‌استفاده‌ از فنس ، دیوار یا فضای سبز برای جلوگیری از دسترسی افراد بـه مـناطق‌ یا‌

فضاهای‌ تاریک و بدون روشنایی .

ج )اصول مربوط به استحکامات منطقه ای

١.استفاده از پیاده روها، فضای سبز‌، علامت گذاری، حـفاظ و فـنس بـه منظور تعیین

محدوده مالکیت افراد.

د)نگهداری و محافظت

١. استفاده‌ از فضاهای سبز بی‌ حـفاظ‌ و بـهبود وضـعیت روشنایی به منظور تسهیل اصول پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی برای نظارت طبیعی و کـنترل دسـترسی طـبیعی و استحکامات منطقه ای .

٢. آیین و ضابطه ٣٥٦٢-٩٢در منطقه شمالی از اداره‌ توسعه و برنامه ریزی شهری ساراسوتابه دست آمده است . در حـال حـاضر تغییرات عمده اساسی برای شهر پیش بینی شده است .

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 260)

نتایج

همانگونه که در مقدمه ذکـر شـد نـتایج مطالعات منطقه شمالی‌، از‌ کاهش جرم و جنایت ، افزایش فعالیت ساخت و سازو غنیسازی جامعه حکایت دارد. فـعالیت سـاخت و ساز در منطقه شمالی از میزان پایین ١٤درصد در سال ١٩٨٩ شروع و در سال ١٩٩٥ به

13‌

میزان‌ ٣٩درصد رسید.

١٦. مـوفقیت کـاربرد پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی در مرکز

شهر ساراسوتا

در مرکز شهر ساراسوتا اصلاحات عمده و اساسی رخ داده است . هـم زمـان با‌ شکل‌ - گیری روند پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی این شهر مشغول بـهبود وضـعیت پارکـها، پارکینگ ها، مراکز فروش در هسته مرکزی و تاریخی شهر بودو در نتیجه در ٣٢‌ مرکز‌ فروش‌ ، چهار پارک و پارکینگ ، گـذرگاه هـاو‌ یکـ‌ شاهراه‌ از روش پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی استفاده شدو تأثیر آن باعث ایجاد زیبـایی و امـنیت در شهر گردید.

افزایش‌ میزان‌ سرمایه‌ گذاری خصوصی و پرتحرک بودن شبانه روزی مرکز شهر‌ بسیار‌ مورد اهمیت قـرار گـرفت .از سویی مردم شهر یک طرح ٥٠ساله را تکمیل نمودندو ساراسوتا را به عنوان شهر‌ رویاهـا‌ در‌ آوردنـد. در این طرح از روند پیشگیری از ارتکاب جرم‌ از طریق طـرح هـای مـحیطی بسیار استفاده می شد.

١٣. در مورد منابع بـیشتر در این خـصوص نگاه‌ کنیدبه‌ : احمد‌ فرهانی و لیلا اعزازی؛ منابع اینترنتی پیشگیری از جرم ، انتشارات دانشگاه علوم‌ انـتظامی‌، ١٣٨٨.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 261)

١٧. اجـرای طرح پیشگیری از جرم از گذر طـراحی مـحیطی در فونیکس

آریزونـا

در سـال‌ ١٩٩٤‌ شـهر‌ فونیکس بر اساس تعرفه سال ٢٠٠٠-١٩٨٥ مـبنی بـر ایجاد تغییر اساسی‌ در‌ فونیکس‌ به صورت یک شهرک درآمد. این مدل متشکل از یازده کمیته طـراحی روسـتایی بود‌ که‌ توصیه‌ هایی را برای کـمیته طراحی و شورای شهر در خـصوص امـور مربوط به طراحی و معماری‌ در‌ بـر داشـتند.

مسئله اصلی که بسیار مورد توجه اِنکانتو١٤ وکمیته های طراحی و پروژه‌ های‌

روسـتایی‌ قـرار گرفت معضل جرم و جنایت بـود.

کـمیته هـای برنامه ریزی روستایی ١٥ بـر اینـ‌ عقیده‌ بودکه توجه بـه عـلل بروز جرم و رفع انگیزه ها با اهمیت تر از‌ رسیدگی‌ به‌ جرائم پس از وقوع آنها اسـت .بـنابراین تصمیم گرفتند که تصویر ذهنی حـاصل از روسـتاها‌ را‌ بهبود بـبخشند. آنـها طـرح توسعه کسب و کارو دادو سـتد را در روند‌ ترقی‌ روستاها‌ بسیار با اهمیت دانستند.

اداره طرح ریزی شهر فونیکس برنامه ای برای کمک به کـمیته‌ هـای‌ برنامه‌ ریزی روستایی در جلوگیری از جرم و جنایت و افـزایش امـنیت ارائه نـمود. جـوامع‌ ایمـن‌ از برنامه - های اسـتراتژیک و روابـط بین سازمان در جهت افزایش امنیت استفاده مینمایند که متشکل

از‌ سه‌ بخش عمده میباشد:

١.توسعه روستایی و تـشریک مـساعی بـه منظور شناسایی امور امنیتی‌، بازنگری‌ و

ارزیابی مـنابع مـوجود و یادگـیری روش هـای پیشـگیری‌ از‌ جـرم‌ و جنایت و برقراری

14. Encanto.

15. Villag Planning‌ Committees‌: Vpc.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 262)

امنیت .افزایش سطح آگاهی مردم و آموزش افراد جامعه که پل ارتباطی میان‌ تمامی‌ عناصر و اجزای موجود در برنامه‌ ایمنی‌ جوامع میباشد‌.

٢.روابط‌ بین‌ سازمانی : که پایه اساسی طـرح ایمنی‌ جامعه‌ را تشکیل می دهدو منابع

لازم را برای روستاهاو مناطق هم جوار‌ فراهم‌ می نماید.

٣.ارزیابی استانداردو اصلاحات اساسی‌ : که خود در برگیرنده‌ اصول‌ پیشگیری از جرم از گذر‌ طراحی‌ محیطی در استانداردها، مقررات نـاحیه ای و بـندهای مربوط به طرح کلی میباشد در‌ تکمیل‌ برنامه ایمنی جامعه از اهمیت‌ بسزایی‌ برخوردار‌ است .

کتاب راهنمای‌ جوامع‌ ایمن و سالم که شامل‌ ابزار‌ پیشگیری از جرم و جنایت ، راهکارهای اساسی، مطالعات موضوعی و مـنابع مـالی و سرمایه گذاری می باشد‌ که‌ مختص شهر فونیکس است و در امنیت‌ و جلوگیری‌ از جرم‌ و جنایت‌ اهمیت‌ بسزایی دارد.

سمپوزیوم جوامع‌ سالم و ایمن که مبتکر گردهمایی اعـضای سـازمان های شهری، ادارات ، کارشناسان متخصص و مـقامات رسـمی میشود‌. در‌ این سمپوزیوم این افرادبه درک صحیحی‌ از‌ امور‌ امنیتی‌ در‌ روستاهاو مناطق همجوار‌ دست‌ مییابندو راه حل هایی را برای این مشکلات ارائه میدهند. اخیرًا توسعه روستایی آگاهی عمومی و روابط‌ بین‌ سـازمانی‌ بـسیار مورد اهمیت قرار گـرفته انـدو پایه‌ و اساس‌ برنامه‌ (طرح‌ ) امنیتی‌ جوامع‌ را تشکیل میدهند. تلاش های بسیاری نیز در سازمان های توسعه شهری و توسعه خدماتی صورت میپذیرد تا از اصول پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی در‌ استفاده از اراضی و فـرآیند بـازنگری طرح توسعه استفاده شود. پیش بینی می شود که هرگاه برنامه امنیتی جامعه شامل اصول پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی بیشتر مورد تأیید‌ قرار‌ گیرد، آنگاه روستاهاومناطق هم جوار از ابزارهای قـومی بـرای حل مـشکلات امنیتی و جرم و جنایت برخوردار خواهند بود.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 263)

١٨. پیش بینی جرم و جنایت در برنامه های جدید توسعه

مطالعات موضوعی‌ که‌ در اینـجا آورده شده نمونه های مهمی از میزان ارزش پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی را در بـافت شـهری بـیان می‌ دارد‌. در خصوص برنامه های جدید‌ توسعه‌ و استفاده از از روش پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی مطالب زیادی در دسترس نمیباشد. رایج ترین مـدل ‌ ‌بـرای توسعه حومه شهری وجود‌ مناطق‌ حفاظ دار می باشد. به‌ عنوان‌ مثال ، خانواده ای کـه مـحل سـکونت شان با دیوارو حصار احاطه شده تا از ورود افراد بیگانه جلوگیری شود. اگر چه این امر بسیار مـورد استقبال قرار گرفته اما ارزش‌ امنیتی‌ درو حصار ممکن است ناچیز باشد. از همه بـدتر اینکه مناطق محصور بـاعث تـعجب طراحان ، مدافعان حقوق بشر، مراکز خدماتی شده است و سؤالی را در ذهن شان ایجاد نموده است‌ که‌ چگونه می‌ توان بدون وجود درو دیوار نظارت و کنترل داشت ؟

١٩. منطقه وودرانچ : نمونه ای از یک طرح جامعه‌ امنیتی

وودرانچ در یک مـنطقه تپه ماهور به وسعت ٣٧٥٠ متر‌ مربع‌ واقع‌ است که درآن درختان بلوط و چنار فراوان روییده و در فواصل بین تپه ها مسیرهای سیلاب و گذرگاه های ‌‌آبرفتی‌ در بین شهر سیمی ولی در منطقه ونتوراکالیفرنیا به چشم میخورد.

این مـنطقه‌ شـامل‌ ٤٠٠٠‌ واحد مسکونی از انواع مختلف است که به منظور پاسخگویی

به نیاز خانواده ها ساخته‌ شده است .

این منطقه مشتمل بر چهار روستای به هم چسپیده (با جمعیت‌ ١٢٠٠٠ نفر) می باشد‌ کـه‌ هـر یک طرح فضای سبز مختص خود را دارا میباشد که در اطراف هر یک فضای آزاد (باز) وجود دارد.

شبکه ارتباطی و جاده ای وودرانچ ارتباط منطقه ای بسیار خوبی را‌ فراهم می نمایدو

این در حالی است که از میان دهکده هـای اطـراف بدون نیاز به خیابان کشی متعدد عبور

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 264)

میکندو ارتباط خوبی را بین مناطق مسکونی ایجادمی کند. فضای باز‌ اطراف‌ طبیعت بکر خود را حفظ کرده و از آن به عنوان پارک و مسیرهای دوچرخه سواری، پیاده روی، زمـین گـلف و مـرکزی برای اجتماعات و بازیهای سرگرم کـننده اسـتفاده شـده است .بنا به اظهارات‌ مسئول‌ خدمات طراحی ،کمیته طرح توسعه وودرانچ متشکل از پلیس ، آتش نشانی و دیگر سازمان های شهری است که بـه طـور مـستمر طی برپایی جلساتی به بازنگری و انتقاد راجع بـه طـرح‌ های‌ توسعه می پردازند. یکی از موضوعات مورد توجه در پروژه طرح توسعه وودرانچ تأثیر بالقوه بر خدمات و شرایط کیفی زندگی و امـنیت جـامعه مـی باشد.

طرح جامع وودرانچ در زمینه‌ رشد‌ فیزیکی‌ و نیازهای خدماتی شـهر سیمی ولی‌ ٢٥درصد‌ رشد‌ داشته است . ما به مسائل کلی این منطقه و مسائل آن با سرمایه گذاری از پیش تعیین شده و درگیر کـردن عـموم و مـسئولین‌ و مدیران‌ شهری‌ از جمله پلیس و آتش نشانی برای طراحی جامعه‌ نوین‌ اقدام کـردیم . بـه علاوه با سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و ارائه خدمات میزان موفقیت وودرانچ را تضمین‌ نمودیم‌ . حال‌ پس از گذشت ١٥سـال و تـکمیل حـدود ٧٠درصد از طرح های‌ توسعه وودرانچ ، این شهر به عنوان الگویی برای طرح امـنیتی جـامعه و تـشریک مساعی به حساب می آید.

در‌ واقع‌ وودرانچ‌ جایزه موفقیت در زمینه رشد محسوس را از مجمع ملی خـانه‌ سـازان‌ بـرای این پروژه دریافت نمود. در ادامه موارد اساسی و بنیادی طرح وودرانچ که به طرح امنیتی‌ پروژه‌ کـمک‌ بـسزایی نموده است آورده شده است .

٢٠. ورودی هاو خیابان های شهر‌

در‌ طرح‌ جامع سه ورودی اصلی در نـظر گـرفته شـده که دسترسی سریع و قابل کنترلی به‌ نقاط‌ حیاتی‌ شهر را تأمین میکند. کلانتری و ایستگاه هـای آتـش نشانی در مراکز فعال تر قرارگرفته‌ که‌ به عنوان خدمات کلیدی و حفظ امنیت حـضور دائم داشـته بـاشندو خیابان -

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 265)

های باریک‌ و ایجاد‌ بلوکبندی‌ مشخص جاده ها ترکیب قابل تعریفی از محدوده را شکل میدهد.

مـواد تـشکیل دهنده‌ پیاده‌ روها در نقاطی کلیدی تغییر میکند تا به عنوان علائم کـاهش سـرعت و تـفکیک‌ مناطق‌ جدید‌ شناخته شود. مبادی ورودی به خوبی طراحی شده به گونه ای مسافرین حس ورود به‌ مـجموعه‌ ای نـظم یافـته و محیطی تحت مراقبت عالی را القا

16

میکند.

٢١‌. منطقه‌ مسکونی‌

معمارانی که مسئولیت سـاخت و سـازهای مشرف به خیابان ها را به عهده دارند، تمام تلاش‌ خود‌ را‌ به زیباسازی طرح هاو نماها مـعطوف داشـته تا چشم رهگذران را به‌ خود‌ جلب کند. بسیاری از خانه های مستقل بـه صـورت جدا از هم ساخته شده و با پوشش‌ گـیاهی‌ زیبـا حـصاربندی شده اندو شش تا هفت خانه بـا فـضای وسیعی از‌ طبیعت‌ زیبا از یکدیگر جداسازی شده اندو خطوط‌ مرزی‌ آنها‌ به موازات یکـدیگر طـوری کشیده شده اند‌ که‌ تـرکیبی زنـجیروار از ارتباطات اجـتماعی سـاکنین را مـمکن میکندو در فواصلی معین مسیرهای‌ دسترسی‌ خـدمات پلیس ، خـودروهای امدادو آتش‌ نشانی‌ پیش بینی‌ شده‌ است‌ .

٢٢. منطقه تجاری

منطقه مرکزی تجاری‌ در‌ وودرانـچ در اطـراف فضای دلپذیر گل و گیاه و فواره های

آب و کـنار پارکینگ‌ های‌ وسیع قـرار گـرفته و راه های دسترسی‌ به اطراف و تـسهیلات رفـاهی‌

١٦‌. در این خصوص نگاه کنیدبه‌ : میشل‌ اس .اسکات ؛ پیشگیری از جرم ،مطالعه موردی بی نظمی جوانان در امـاکن عـمومی‌،ترجمه‌ مهدی مقیمی و حمید جـریانی، انـتشارات‌ دانـشگاه‌ علوم‌ انتظامی،١٣٨٨.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 266)

کـه‌ هـمگی‌ تحت کنترل و نظارت پلیسـ‌ و سـیستم‌ امنیتی قرار دارند، علاوه بر خروجی هایی که در مسیرهای اصلی راه قرار دارند‌ دور‌ برگردان هـای قـابل دسترسی برای رانندگان‌ نیز‌ پیش بینی‌ شـده‌ ، کـه‌ همگی بـا نـظم و زیبـایی‌ و ارتباط منطقی با یکـدیگر مرتبط می شوند.

٢٣. ایستگاه های اتوبوس ومناطقی با نیمکت برای‌ استراحت‌ عموم

ایستگاه های خـطوط اتـوبوس با‌ برنامه‌ زمان‌ بندی‌ شده‌ مـنظم بـرای تـسهیل‌ مـسافرت‌ درون شـهری شهروندان وودرانچ در مـحله هـایی ساخته شده است که فضای طبیعی زیبا داشته و محل‌ فعالیت‌ عمومی‌ است .

ایستگاه های اتوبوس بـه وسـیله چـراغ‌ های‌ زیبا‌ نورپردازی‌ شده‌ تا‌ از وقوع نـزاع هـای احـتمالی در خـیابان بـه واسـطه روشنایی و قابل رؤیت بودن جلوگیری شودو از مخفی شدن عوامل فسادو جرم جلوگیری کند.

محل های گردشگری عمومی‌ نیز با نیمکت های راحت مجهز شده تا امنیت و راحتی

عـموم را تأمین کنند.

این نیمکت ها در محل تقاطع خیابان های پرجمعیت ، مراکز خرید، پارک هاو ایستگاه اتوبوس ، مدارس‌ و در‌ طول مناطق گردش گری و فضاهای باز مشرف به خیابان ها با کنترل و دسترسی بالا بـه خـدمات پشتیبانی احداث شده است .

٢٤. مسیرهای راهپیمایی، پارک هاو فضاهای باز

نقطه اوج‌ فعالیت‌ های اجتماعی در وودرانچ پارک های این شهر است . پارک بزرگ این شهر به وسیله درختان که در دو طرف خیابان ها قرار‌ گـرفته‌ فـرصت مناسبی برای تعقیب و مراقبت‌ پلیس‌ است .کلیه پارک ها در وودرانچ دارای سیستم روشنایی، فضاهای بازو

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 267)

سبز، خدمات نگهداری و خطوط ارتباطی و دسترسی به اطراف هستند کـه امـکان دسترسی را‌ آسان‌ میکنند.

٢٥. نورپردازی و فـضاهای‌ سـبز‌

طرح جامع نورپردازی برای وودرنج گسترده و در عین حال در نقاطی به صورت متمرکز انجام شده که بیشتر محل تجمع و مرکز فعالیت های اجتماعی است و در مـحل - هـایی هم به‌ تناسب‌ از نـور مـلایم تر برخوردار شده است . این نحوه توزیع روشنایی در تمام مراکز فروش و در طول مسیرهای عبور در پارک پیش بینی شده است .

فضاهای بازو سبز با تمرکز‌ بر‌ ایجاد چشم‌ انداز در سطوح پست با نیمکت هـای سـاخته شده از تنه درختان طراحی شده و حالت طبیعی محیط‌ حفظ شده است . مردم به نگهداری و حفظ نظافت محیط با حس‌ مالکیت‌ بر‌ آن توجه می کنندو طوری به آن توجه دارند که گـویی بـه خود آنـها تعلق دارد.

شورای ‌‌تصمیم‌ گیری منتخب برای سازماندهی و برنامه ریزی در فعالیت های مشارکتی و نظارتی بر برنامه‌ های‌ طرح‌ و تـوسعه ، مشارکت و نظارت فعال دارد. این شورا ماهی یک بار تشکیل جلسه می دهدو در‌ خـصوص مـوارد مـهم و دغدغه انگیز بحث و تبادل نظر کرده و راهکارهای اصلاحی ارائه میکند‌. این شورا به عنوان‌ رابط‌ بین شهروندان و مسئولین شـهری ‌ ‌بـر پایه اطلاعات و از طریق همایش هایی که با اهالی برگزارمی شود عمل می کندو بـا انـجام بـرنامه های آموزشی –فرهنگی و مدیریت تحول و اعمال روش های نگهداری‌

17

استاندارد اقدامات بهبودی را هدایت و رهبری میکند.

١٧. در خـصوص رویه های پیشگیری از جرم نگاه کنیدبه : ابراهیمی، شهرام ؛ ،مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جـرم (ترجمه )، نشر میزان‌ ، ١٣٨٨‌.

تحقیقات حقوقی » بهار 1390 - شماره 53 (صفحه 268)

نـتیجه گـیری

سه مطالعه موردی که در این مجموعه از آن یاد شد نشان دهنده ارزش های بالقوه به - کار گرفته شده در زمینه طراحی محیط و فضا در راستای کاهش‌ جرائم‌ و ایجاد محیط زیست شایسته و سالم برای زندگی شهری بود.

آنـگاه که نظریه های پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی به طور متمرکز در قالب فرآیندهای طراحی و نمونه سازی‌ به‌ مرحله اجرا گذاشته شودمی توان پایین آمدن نرخ جرم و جنایت را تضمین کردو شرایط اجتماعی را بـرای رونـق اقتصادی ونوسازی محیطی شایسته زیستن فراهم کرد.

برای موفقیت در انجام‌ برنامه‌ ها‌ سه عنصر حیاتی وجود دارد‌:

١.شناخت‌ مسئله‌ و پیدا کردن فرایند حل مشکل از طریق مشارکت فعال شهروندان همچنین طراحان حرفه ای آشـنا بـه شرایط و محل . شهروندان معمولاً تصویر‌ روشنی‌ از‌ مسائل و مشکلات را در ابعاد مختلف مطرح می‌ کنند‌. طراحان حرفه ای قادرند راه حل مناسب را (با حداقل هزینه ) ارائه کنند. آنها در خلال فازهای طراحی مشارکت‌ می‌ کـنندو‌ پیشـگیری از جرم از گذر طراحی محیطی را در طرح‌ های پروژه ای آینده و تسهیل در انجام آنها کمک میکنند.

٢.دومین برنامه ها به لحاظ اهمیت و اولویت برنامه‌ ای‌ است‌ که شورای شهر، شهردار و مدیران شهری را حمایت میکند. بـدون مـساعدت‌ آنـها‌ طراحان حرفه ای زمان لازم را برای مـطالعه جـامع و عـمیق و دسترسی به منابع را نخواهد داشت‌ . به‌ علاوه‌ بدون کمک آنها موفقیتی در خصوص بهبود شرایط و تدارک لازم که پشتیبانی‌ کننده‌ اهداف‌ پیشگیری از جـرم از گـذر طـراحی محیطی باشد حاصل نخواهد شد.

٣.انجام برنامه بـاید‌ بـا‌ اهتمام‌ و همیاری دپارتمان هاو آژانس های فعال در بهره برداری از زمین و توسعه شهری طراحان‌ کار‌ گروهی و مشارکت همگانی، قوانین قـابل اجـرای

مـحکم و کاربردی،مسئولین ساخت و ساز مسکن و دیگران‌ که‌ هر‌ یک از منظر مـتفاوتی و بر مبنای منابع بالقوه و در دسترس خود به تغییر بهینه‌ ارقام‌ جدول مقایسه رشد کمک می - کنند، صورت گـیرد.

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات