الماس سایت

اجاره روزانه خانه در اصفهان با رزرو اسکان

ایران کشوری است بـاستانی که آثار تاریخی متعددی را از گذشته‌های دور در دل خود حفظ و نگهداری کرده است تا تاریخ خود را به همگان نشان دهد،اماکن زیبا‌ و تاریخی‌ فراوانی دارد که می‌تواند در فهرست یونسکو به ثبت برسد و بر افتخارات مـا بـیفزاید.

دکتر هاجر سیاه رستمی معتقد است که: سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)در سال‌ 1972‌ کنوانسیونی را با عنوان "کنوانسیون حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان"به تصویب دولت‌ها رساند و مرکزی را بـا نـام"مرکز میراث جهانی"تاسیس کرد.این کنوانسیون که کنوانسیون میراث‌ جهانی‌ است، شرایط و ویژگی‌هایی را که اموال تاریخی و فرهنگی باید دارا باشند تا واجد شرایط شناسایی به عنوان میراث جهانی بـشوند،بـرمی‌شمرد و سپس مقرر می‌دارد که این اموال و بناها در‌ هر‌ کجای‌ جهان که واقع باشند جزء‌ میراث‌ بشری‌ و متعلق به همه انسان‌ها هستند،بنابراین دولت‌ها باید در حفاظت از آنها تلاش کنند.جـمهوری اسـلامی ایـران در 26 فوریه سال‌ 1975‌ این‌ کنوانسیون را پذیـرفت و سـپس درخـواست ثبت سه اثر‌ فرهنگی‌ ارزشمند خود(شامل چغازنبیل،پرسپولیس و میدان نقش جهان)را برای نخستین بار در سال 1979 به کمیته میراث فرهنگی‌ یـونسکو‌ ارایـه‌ کـرد که کمیته میراث جهانی گروهی از کارشناسان را برای‌ ارزیـابی بـناهای مذکور به ایران اعزام کرد که به دنبال نظر مساعد گروه ارزیاب در مورد میدان نقش‌ جهان‌ که‌ در 9 مه 1979 بـه ایـن کـمیته ارایه شد،تقاضای ثبت این‌ اثر‌ را پذیرفت و به این تـرتیب میدان نقش جهان به شماره 115 در فهرست میراث جهانی ثبت‌ شد‌.همچنین‌ دو اثر دیگر نیز به شماره‌های 113 و 114 به ثـبت رسـیدند.

طـبق‌ کنوانسیون‌ میراث‌ جهانی و دستور العمل اجرایی آن‌که در 2 فوریه 2005 به تصویب رسـیده، دولتـ‌ها باید از‌ آن‌ حفاظت‌ کنند و هرگونه تغییر و دخل و تصرف در این منطقه باید زیر نظر کمیته میراث جـهانی‌ بـاشد‌.از جـمله نکاتی که در منطقه حایل باید رعایت شود این است که‌ نباید‌ هـیچ‌ بـنایی در مـنطقه حایل میراث فرهنگی جهانی مرتفع‌تر از بنای اصلی ساخته شود،زیرا‌ وجود‌ بناهای مرتفع‌تر در ایـن مـنطقه حـرم منظر آسمانی این بناها را می‌شکند.آنچه‌ در‌ میدان‌ نقش جهان اتفاق افتاده،دقیقا این اسـت کـه برجی با کاربری تجاری -فرهنگی در فاصله‌ 760‌ متری این میدان-که جزو منطقه حـایل اسـت بـه ارتفاع 48 متر‌ بنا‌ شده‌، به دلیل آن‌که ارتفاع آن از بناهای میدان نقش جهان بیشتر اسـت،حـریم منظر آسمانی‌ این‌ میدان‌ را شکسته است.

از سال گذشته یعنی 13 بهمن سال 1383 (اول‌ فوریه‌ سـال 2005)،گـزارش نـهایی از روند رو

اصفهان دیگر میهمان پذیر نیست

(تصویرتصویر) مرتضی بلوکی

(تصویرتصویر‌)

-اشاره‌:

اگرچه خارجی‌ها بنا بـه دلایـلی تمایل چندانی به سفر به ایران از‌ خود‌ نشان نمی‌دهند و همین مساله سـبب گـردیده اسـت‌ از‌ میزان‌ توریست‌ها کاسته شود،ایرانیان هم به خارجی‌ها‌ پیوسته‌ و از سفر در داخل کشور خودداری می‌کنند.

کـاهش سـفرهای تـوریستی دلایل بسیاری دارد‌ که‌ یکی از آنها مشخص نبودن‌ خدمات‌رسانی‌ به توریست‌ها‌ و یا‌ در‌ حـقیقت پذیـرش میهمانان از سوی شهروندان‌ و مسوولین‌ مناطق توریستی است.به همین دلیل سازمان‌های ذیربط از جمله گردشگری باید‌ شـرایط‌ را بـه گونه‌ای تغییر دهند تا‌ زمینه برای پذیرش میهمانان‌ در‌ شهرهای توریستی بیش از پیـش‌ مـهیا‌ شود.آنچه در زیر می‌آید گزارش گونه‌ا اسـت دربـاره بـرخوردی که با توریست‌های‌ وطنی‌ در اصفهان می‌شود.

*** 14 و 15‌ خـردادماه‌ بـه‌ مناسب رحلت امام‌ خمینی‌ (ره)که مقارن با‌ پنج‌شنبه‌،جمعه و شنبه بود هموطنان عـلی الخـصوص شهروندان تهرانی برای این‌که چـند روزی را در‌ خـارج‌ از شهر سـر کـنند بـه شهرهای‌ مختلف‌ سفر کردند‌.در‌ این‌ مـدت اصـفهان یکی از‌ شهرهای شلوغ و به اصطلاح میهمان‌پذیر بود.اما جالب این‌که اصفهان بـا آن هـمه قدمت و تاریخ‌ و....دیگر‌ مهمان‌پذیر نیست و رغـبتی برای پذیرش میهمانان‌ نـدارد‌.کـسانی‌ که‌ در‌ این ایام به‌ اصـفهان‌ سـفر کرده بودند همگی شاهد بودند که این شهر در این ایام تا چه انـدازه شـلوغ‌،بی‌نظم‌ و سردرگم‌ بود.تمام هـتل‌ها و مـسافرخانه‌ها در رزرو کـسانی‌ بود‌ که‌ از‌ قـبل‌ ایـن‌ مکان‌ها را اجاره کردند بـودند تـا با مبالغ بالاتری به اجاره میهمانان برسانند.ضمنا هیچ‌گونه همکاری توسط شهرداری،فرمانداری.نـیروی انـتظامی و دیگر سازمان‌ها نیز با میهمانان نـمی‌شد‌.بـه‌طوری که افـرادی کـه بـا خانواده‌های خود به ایـن شهر سفر

گزارش » تیر 1384 - شماره 165 (صفحه 71)

به تعدیل برج جهان‌نما به مرکز میراث جهانی یونسکو ارسال شد تا بـراساس ان در جـلسه آینده مرکز میراث‌ جهانی‌ که در جـولای سـال 2005(تـیر 1384)در آفـریقای جـنوی برگزار خواهد شـد دربـاره میدان نقش جهان تصمیم‌گیری کند.ایران نتوانست تا پایان موعد مقرر گزارش خود را به‌ کمیته‌ ارایـه نـماید امـا با توجه به فعالیت‌های مثبت اخیر مـسوولان ایـرانی،یـونسکو تـا حـدود یـک ماه دیگر همچنان منتظر دریافت این گزارش خواهد‌ بود‌.

محمد علی دادخواه سخنگوی کانون‌ مدافعان‌ حقوق بشر،نفع شخصی را در اتمام و راه‌اندازی برج جهان‌نما دخیل دانسته و متذکر مـی‌شود:اگر به درستی به میراث فرهنگی اعتبار داده می‌شد، هرگز‌ به‌ یک مساله مادی که‌ ارزش‌ چندانی ندارد، ارج نمی‌گذاشتند.به عنوان نمونه مدیران شهری اعلام می‌کنند که این اشتباه ناشی از تـصمیم‌گیری غـلط مدیران پیشین است.اگر این موضوع را بپذیریم پس تقصیر متوجه مدیران‌ فعلی‌ نیست و باید امر اشتباهی که جملگی به آن پای می‌فشارند، را هرچه سریع‌تر ختم کنیم.چون قانون در مورد حفظ میراث فـرهنگی اجـازه طرح و تعقیب دعوا را داده است هرچند‌ این‌ یک خلاء‌ قانونی است که در قانون عادی،وجود دارد.

در اصل 40 قانون اساسی بر این نکته پای‌ فشرده کـه هـیچ کس نمی‌تواند احقاق حق خـود را وسـیله‌ای قرار‌ دهد‌ که‌ دیگران از حق خود محروم شوند.براین اساس باید بگوییم اعمال حقی که دولت می‌خواهد،از سوی ‌‌مردم‌ است که منشاء قدرتند،بنابراین بـاید ایـن مساله را پذیرفت که اشـخاص نـیز‌ بتوانند‌ به‌ صورت فردی نسبت به اقداماتی که سبب صدمه و لطمه به میراث فرهنگی می‌شود به نام‌ شاکی(نه اعلان جرم)دخالت کنند. اگرچه از موضع نگرش حقوق بشر این‌ مـساله حـل شده است‌ و با‌ توجه به ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق فرهنگی و اجتماعی، این حق برای هر ایرانی وجود دارد که با توجه به ماده 9 قانون مدنی ایران که مـعاهدات را‌ در زمـره قانون داخـلی دانسته،مبادرت به طرح دعوا کند

این وکیل دادگستری یادآور می‌شود:در ایران فقط چهار اثر تاریخی مـورد حمایت یونسکو قرار گرفته است که عبارتند از چغازنبیل‌،پاسارگاد‌، تخت جـمشید و مـیدان نـقش جهان.می‌بینیم که تنها یک اثر متعلق به تمدن اسلامی است.من بر این باورم کهنظامی کـه ‌ ‌داعـیه‌دار پاسداری از تمدن و فرهنگ اسلامی است،باید در‌ زمینه‌ حفظ و حمایت جهانی این تنها اثـر اسـلامی کـه مورد حمایت یونسکو است پیش از این دقت و مراقبت نماید. از موضع و نگرش اقتصادی،متذکر می‌شوم کـه درآمد صنعت توریسم بسیاری‌ از‌ کشورها،از درآمد نفت،بیشتر است و با وجود آن‌که ایـران از نظر تعداد آثار تـاریخی و مـقبولیت آن در زمره 16 کشور اول جهان قرار دارد،ولی متاسفانه از نظر‌ جذب‌ توریست‌ در رتبه 148 هستیم.این‌ بررسی‌ تلخ‌ حاکی از آن است که مدیریت کلان توجه شایسته‌ای به این میراث گرانقدر نکرده است.علاوه بر آن اعتبار و حیثیت سـرزمینما‌ که‌ هر‌ روز بیش از گذشته مورد توجه جهانیان قرار‌ می‌گیرد‌.مساله جهان‌نما،فاجعه تلخی است:نخست توجه نداشتن به قانون داخلی و احداث بنا در حریم آثار تاریخی.دوم بی‌توجهی‌ به‌ ضوابط‌ قانونی و کرده بـودند بـه ناچار برای استراحت از چادرهای مسافتری‌ و یا از فضای سبز پارک‌ها استفاده می‌کردند که این عمل هم با مخالفت شدید ماموران نیروی اسنتظامی و شهرداری‌ اصفهن‌ مواجه‌ بود. مسافرانی که ناگزیر در اطراف زایـنده‌رود و سـی و سه پل اصفهان‌ به‌ استراحت پرداخته بودند ناگهان در اواخر شب با گروهی از اماموران انتظامی و شهرداری مواجه شدند که‌ به‌ زور‌ آنها را از چادرهای مسافری بیرون می‌کشیدند و می‌گفتند اسرتاحت در چار در‌ این‌ محل‌ مـمنوع اسـت ولی بدون چادر می‌توانید در پارک اقامت کنید.جالب‌تر این‌که وقتی از‌ آنها‌ سوال‌ می‌شد علت چیست؟می‌گفتند برای امنیت خود مسافران است آیا به راستی برقراری امنیت مسافران آن‌ هم‌ در شهر بزرگی نظیر اصـفهان و مـکان تـوریستی مثل اطراف زاینده‌رود و سی و سـه پل‌ در‌ مـرکز‌ شـهر تا این حد ناممکن است؟آیا امنیت مردم در داخل چادرهای مسافرتی کمتر از استراحت‌ در‌ کنار خیابان و فضای سبز اس؟آیا ناامن بودن و امکان به سرقت رفـتن اثـایه مـردم در‌ داخل‌ چادر‌ بیشتر است یابیرون از آن؟ناگفته نماند مسوولین مـربوطه در اصـفهان پارکی را برای مسافرین در نظر‌ گرفته‌ بودند وی آیا تمامی مسافران را می‌توان در یک پارک جای داد؟و این‌که‌ مامورین‌ رفع‌ سد معبر شهرداری اصـفهان بـه چـه دلیل حرمت‌شکنی می‌کنند و آنها را از پارک و محل اقامتشان‌ اخراج‌ می‌نمایند؟اگر از‌ آنها درباره ایـن برخوردها سوال می‌شد می‌گفتند، مگر کارت دعوت داده بودیم‌ بیایید‌ اصفهان.این اقدامات در شهر توریستی اصفهان در شرایطی روی می‌دهد کـه هـمواره بـرای جذب توریست‌ به‌ ایران شعار می‌دهیم.

زمانی که با هموطنان خـود چـنین برخورد می‌کنیم و تمایلی‌ به‌ خدمات‌رسانی به آنها نداریم چگونه است که‌ می‌خواهیم‌ از‌ اقصی نقاط جهان بـه ایـران مـیهمان دعوت‌ کنیم‌ و از آنها بخواهیم بر سر سفره‌مان بنشینند؟برای جذب توریست باید به آنـها بـه چـشم‌ مهمان‌ نگریسته و سعی کرد از هیچ‌ کوششی‌ برای خدمات‌رسانی‌ به‌ آنها‌ دریغ نورزید. بیرون رانـدن از چـادرهای‌ مـسافرتی‌ و یا گران کردن هزینه هتل‌ها و مسافرخانه‌ها در ایام خاص،با جذب توریست‌ مغایرت‌ داشته و نـمونه‌ی بـازر فرصت‌طلبی سودجویانه است‌ که لطمه‌ای اساسی به‌ اعتبار‌ ایران می‌زند.

جهت اسکان موقت در این شهر روی ما حساب کنید! خانه اجاره ای روزانه در اصفهان با تمام امکانات

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic