الماس سایت

در حال حاضر به طور روز افزون شاهد ورود كودكان دارای نیازهای ویژه به مدارس عادی هستیم. بدیهی است كه بـه‌ منظور‌ حمایت‌ از آموزش این افراد، باید‌ خدمات‌ خاصی‌ را در مدارس ارائه نمود از جمله اینـ‌كه طـراحان سـاختمان‌های مدارس باید به گونه ای عمل كنند تا این دانش‌آموزان به‌ حداكثر‌ امكانات‌ دسترسی داشته باشند. در قوانین مربوط بـه ‌ ‌آمـوزش‌ افراد‌ دارای نیازهای ویژه، همواره دو مساله مورد تأكید قرار گرفته است كه عبارتند از: آموزش مناسب و مـحیط بـا حـداقل‌ محدودیت‌. دانش‌آموزان‌ حدود یك سوم از عمر خود را در مدرسه سپری‌ می‌كنند لذا برخورداری آنان از فضای آموزش مدارس الزامـی است و این مساله در مورد كودكان با نیازهای ویژه‌ در‌ اولویت‌ قرار می‌گیرد و از طرفی برای رسیدن بـه پیشبرد اهداف آموزشی، نـیازمند‌ مـدارس‌ و فضاهایی متناسب با نیاز دانش‌آموزان خواهیم بود. محیط مدارس باید به گونه‌ای باشد تا از هر‌ لحاظ‌ به‌ نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد.

پژوهش حاضر به بررسی‌ و ارزیابی‌ فـضای‌ آموزشی كودكان دارای نیازهای آموزشی ویژه پرداخته است كه در پایان نیز استانداردهایی برای‌ فضای‌ آموزش‌ این كودكان در مدارس عادی تدوین شده است. در این پژوهش از یك پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته استفاده شد كه مشتمل بر 17 حیطه است و هر حیطه خود دارای‌ تعدادی‌ سوال‌ در زمـینه مـربوطه است كه در كل 153 سوال می باشد. نتایج حاصل از‌ این‌ پژوهش نشان می دهد كه مدارس كشور كه دانش آموزان با نیازهای ویژه‌ را‌ ثبت‌ نام می‌كنند فاقد امكانات كامل و كافی هستند و لذا جهت تقویت حضور دانـش‌آموزان دارای نـیازهای ویژه‌ واجدشرایط‌ در مدارس عادی، توجه به استانداردهای فضای آموزشی به ویژه در هنگام‌ ساخت‌ مدارس‌ نوساز بسیار ضروری به نظر می رسد.

براساس نتایج به‌دست آمده ورودی‌ها و خروجی‌های مدرسه، شرایط‌ فـیزیكی‌ كلاسـ‌ها‌، پله‌ها، برخورداری از سطح شیب‌دار و شرایط فیزیكی آن، راهرودها، درب كلاس‌ها، سالن‌ ورزشی‌، نور، پوشش جذب صدا، كتابخانه‌ها، آب‌خوری‌ها، سرویس بهداشتی و نهایتاً تداركات ویژه برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه‌، نیازمند‌ بازنگری هستند. بر این اسـاس پژوهـش حـاضر با مقایسه یافته‌های حاصل از‌ پژوهـش‌ و اسـتانداردهای جـهانی پیشنهادهای زیر را مطرح می‌نماید‌.

به‌ لحاظ‌ ورودی و خروجی :

1. عدم وجود مانع به هنگام‌ ورود‌ به مدرسه

2. نزدیك بودن محل پیاده و سوار شدن دانش‌آموزان از اتوبوس بـا وسـائل‌ نـقلیه‌ شخصی به ورودی مدرسه

3. وجود‌ تابلوهای‌ راهنما و علایم‌ بـینایی‌ و شـنوایی‌ و لامسه‌ای قابل خواندن در ورودی و خروجی‌

4. حداقل‌ عرض 160 سانتی متر برای ورودی

5. غیر لغزنده بودن سطح ورودی ها‌

تعلیم و تربیت استثنائی » خرداد 1393 - پیاپی 125 (صفحه 73)

6. همراه‌ بودن سطح شیبدار و پله در ورودی‌

7. وجـود حـداقل دو خـروجی‌ دور‌ از هم در مدرسه

به‌ لحاظ‌ كلاس :

1. حداقل 5/274 سانتی شد بلندی سقف كلاس

2. غـیر لغزنده بودن كف كلاس‌

3. دارای‌ قابلیت تمیز شدن آسان

4. عدم‌ وجود‌ هر‌ گونه تغییر سطح‌ در‌ كلاس

5. روشن بودن بخش‌ جلویی‌ كلاس

6. شـخصی بـودن صـندلی هر دانش آموز

7. جدا بودن صندلی از میز

8. قابل تنظیم‌ بودن‌ ارتـفاع مـیز و صندلی

9. فاصله 80 سانتی‌ متری‌ بین ردیف‌ های‌ میز‌ و نیمكت

به لحاظ پله‌ ها و سطح شیبدار :

1. وجـود تـابلوهای راهـنما برای پله ها

2. حداقل طول 112 سانتی متر برای‌ پله‌ های خروجی

3. حداقل طـول 56 سـانتی‌ مـتری‌ برای‌ پله‌ های‌ داخلی

4. حداكثر بلندی‌ 15‌ سانتی متر و عرض 28 سانتی متر برای پله‌های خـارج از سـاختمان

5. حـداكثر بلندی 17 سانتی متر‌ و عرض‌ 28‌ سانتی متر برای پله‌های داخل ساختمان

6. عدم‌ وجود‌ هر‌ گـونه‌ لبـه‌ غیر‌ هم سطح در پله‌ها

7. حداكثر 8 كلاس منتهی به پله‌ها

8. وجود هندریل (نرده) در دو طرف پلهـ‌ها

9. حـداكثر فـاصله 4 سانتی متری بین هندریل ودیوار

10. غیر لغزنده بودن‌ قطر هندریل

11. غیر لغزنده بودن سطح پله هـا

بـه لحاظ وجود سطح شیبدار :

1. غیرلغزنده بودن سطح شیب دار

2. مسقف بودن سطوح شیب دار ورودی سـاختمان

3. مـتضاد بـود رنگ سطح‌ شیب‌دار‌ از رنگ دیوار

4. حداقل عرض 5/91 برای سطح شیب‌دار

5. حداكثر شیب 8 با عرض120 برای سـطوح شـیب‌دار با 2 متر طول

به لحاظ راهروها :

1. وجود حداكثر 4 كلاس در یك راهرو‌

2. حداقل‌ عرض 5/152 سـانتی مـتر بـرای چرخش ویلچر

3. نصب عقب‌نشینی شده تمام تجهیزات در راهروها

4. حداكثر بیرون زدگی اشیای نصب شده 5/10 سـانتی مـتر‌

5. حـداقل‌ ارتفاع 5/68 سانتی متر برای‌ اشیایی‌ آویخته به دیوار از كف

6. نصب علایم هشدار و خطر در مـكان مـناسب و قابل رویت

7. كوتاه بودن طول راهروها

8. غیرلغزنده بودن كف راهروها

به لحاظ‌ پنجره‌ :

1. غربی– شرقی بودن كلاس‌ هـا‌

2. وجـود شیشه‌های تیره

3. وجود پرده كركره

4. داشتن حفاظ پنجره‌ها

5. داشتن حداكثر ارتفاع 120 سانتی‌متر برای دسـتگیره پنـجره ازكف

از لحاظ سالن ورزشی :

1. در دسترس بودن سالن ورزشـی بـرای كودكان دارای‌ نـیازهای‌ ویژه

2. اسفنجی بودن كف سالن ورزشی

3. عرض110 سانتی‌متری بـرای در سـالن متناسب با ویلچر ورزشی

4. بلندی سقف حداقل 610 سانتی متر

تعلیم و تربیت استثنائی » خرداد 1393 - پیاپی 125 (صفحه 74)

به لحاظ نور :

1. تـركیب نـور طبیعی و مصنوعی در‌ كلاس‌ ها

2. تـركیب‌ نـور طبیعی و مـصنوعی در اتـاق‌ها

3. مـناسب بودن رنگ در، دیوار و سقف برای عدم پخـش نـور

4. غیر مستقیم‌ نبودن نور راهروها ( حباب دار بودن چراغ ها)

5. فلوئورسنت نبودن نـور‌ (مـهتابی‌ نبودن‌ لامپ ها )

6. مناسب بودن نـور پله ها (تاریك نبودن پله هـا )

بـه لحاظ صدا :

1. وجود پوشش جـذب ‌‌صـدا‌ (اكوستیك بودن ) در كلاس‌ها

2. وجود پوشش جذب صدا ( اكوستیك بودن ) اتاق جلسات

3. انتخاب‌ جـنس‌ مـناسب‌ برای دیوار ، كف و درب برای جلوگیری از ورد صداهای نـامطلوب

بـه لحـاظ سیستم :

1. صدادار نـبودن‌ سـیستم تهویه در سالن ورزشی

2. صـدار دار نـبودن سیستم تهویه در سرویس بهداشتی‌

به لحاظ كتابخانه :

1. در‌ دسترس‌ بودن محل كتابخانه

2. در دسترس بودن حـداقل یك مـكان مناسب برای مطالعه كودكان دارای نیازهای ویژه (مثل مـیز مـناسب)

3. وجود شـرایط اسـتاندارد ذیل در مـحل برگه‌دان قفسه، مجلات و كتـاب های مرجع‌

الف) 90 سانتی متری فضای آزاد

ب) ارتفاع قابل دسترسی از روبه رو بین 120× 40 سانتی متری از كف

ج) ارتفاع قابل دسـترسی پهـلو بین 135×15 سانتی‌متری از كف

به لحاظ‌ آب‌ خـوری‌ها :

1. عـدم جـای گـیری آب خـوری ها در فرو رفـتگی دیوار

2. عـدم وجود تفاوت سطح بین آب خوری و فضای اصلی

3. ارتفاع 65 سانتی متری آب خوری از كف زمین برای‌ معلولان‌

4. فضای‌آزاد جـلوی آبـ‌خوری بـه ابعاد 120×75 برای تسهیل حركت زانو یا صندلی چـرخدار

بـه لحـاظ سـرویس بـهداشتی :

1. عـدم وجود مانع در ورودی دستشویی ها

2. حداقل اندازه 170×150‌ فضای‌ سرویس بهداشتی

3. حداقل 80 سانتی متری درب ورودی سرویس بهداشتی

4. روبه بیرون بازشدن درب

5. وجود توالت فرنگی

6. ارتفاع 36 سانتی متری كاسه توالت از كف

7. ارتفاع مـناسب 65 سانتی‌ متری‌ دستشویی‌ از كف

تداركات ویژه برای‌ دانش‌آموزان‌ دارای‌ نیازهای ویژه

1. اختصاص فضای حداقل 6 متری مربعی برای ارزیابی

2. اختصاص فضای حداقل10 متر مربعی برای گفتار درمانی

3. اختصاص فضای حداقل‌ 10‌×6 متر‌ مربعی برای 12×10 دانش‌آموز بـه تـجهیزات خاص‌ شنوایی‌

4. اختصاص فضای10 مترمربعی برای آرام كردن دانش‌آموزان با مشكلات رفتاری

5. اختصاص فضای 30×20 مترمربعی برای فیزیوتراپی

6. اختصاص‌ فضای‌ 30‌×20 مترمربعی برای كاردرمانی

7. دور بودن اتاق های درمانی از‌ زمین بازی و جاهای پر سر و صـدا

8. نـزدیك بودن اتاق های درمان به كلاس

9. وجود اتاق بهداشت با تجهیزات‌ درمانی‌

نظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic