الماس سایت

امروزه گردشگری به عنوان یکی از صنایع پر درآمد در سطح ملی و بین‌المللی مطرح است. یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه این صنعت برنامه‌ریزی بهینه برای ارائه خدمات مناسب است. بخش‌بندی بازار یکی از پیش شرط‌های موفقیت برنامه‌ریزی گردشگری است. شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سفر با هدف ارائه خدمات درخور و مناسب به گردشگران از مهمترین روش‌های بخش‌بندی بازار در این صنعت است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های گردشگران خارجی برای سفر به شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان است که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 به این شهر سفر کرده‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 200 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها به روش پرسشنامه محقق ساخته است که مشمل بر 23 سوال برای سنجش متغیرهای پژوهش است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون نیکویی برازش و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش شش انگیزه سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان را شناسایی کرده است که عبارتند از انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی و انگیزه استراحت. همچنین نتایج پژوهش در مورد رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه‌های سفر نشان می‌دهد زنان دارای انگیزه فرهنگی قوی‌تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی‌تری برخوردار هستند.

بـرای مسافرت به هر شهر ممکن است انگیزه‌های متفاوتی‌ داشته‌ باشند برای مثال انـگیزه‌های سـفر گـردشگران داخلی سفر کرده به شهر اصفهان‌ قطعا‌ با انگیزه‌های سفر گردشگران داخلی سفر کرده‌ بـه‌ شـهر‌ مشهد متفاوت است. از این رو در‌ این‌ مقاله به شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سـفر گـردشگران خـارجی جهت سفر به شهر‌ اصفهان‌ در جهت بخش بندی بازار‌ گردشگری‌ اصفهان بر‌ اساس‌ انگیزه‌های‌ سـفر بـرای ارائه خـدمات درخور و مناسب‌ به‌ گردشگران پرداخته می‌شود.

1-1- اهمیت پژوهش

رشد صنعت گردشگری نـیازمند هـمکاری و توافق عوامل‌ محیطی‌، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه‌ است (تقوی و سلیمانی، 1388‌: 3). موفقیت‌ در این صنعت علاوه بـر‌ داشـتن‌ شرایط گردشگر پذیری مقصدهای گردشگری، مستلزم برنامه ریزی برای جذب گردشگران و مـعرفی بـهتر‌ امکانات‌ و شرایط مناسب به بازارهای هدف‌ اسـت‌ (اژدریـ‌، 1390: 2). از سـوی‌ دیگر‌ رشد صنعت گردشگری به‌ عوامل‌ زیـادی بـستگی دارد که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون بالا بردن استاندارد‌ زندگی‌، آب و هوای پاکیزه، تـوسعه حـمل و نقل‌، رشد‌ درآمد و زمان‌ اوقـات‌ فـراغت‌، صنعتی شـدن گـردشگری و در‌ نـهایت شناسایی و ارضای نیازها، خواسته‌ها و علایق گـردشگران بـا هدف بخش بندی بازار گردشگری برای ارائه‌ کالاها‌ و خدمات درخور و مناسب اشـاره کـرد (رنجبریان‌ و زاهدی‌، 1390‌: 20‌). امروزه‌ بخش بندی بـازار‌ به‌ عنوان یکی از ابـزارهای ارزشـمند در زمینه برنامه‌ریزی استراتژی‌های مناسب بـازاریابی مـطرح است. بخش‌بندی بازار تکنیکی‌ است‌ که‌ برای تقسیم بازار به بخش‌ها و گروه‌های کـوچک‌ و مـتمایز‌ از‌ هم‌ با‌ هدف‌ شناسایی و ارضـای نـیازها و خـواسته‌های هر یک از ایـن گـروه‌ها مورد استفاده قرار مـی‌گیرد. بـخش بندی بازار بر اساس این ایده مطرح شده است که بازار شامل گروه‌ها‌ و بـخش‌هایی از افـراد است که هر یک از این گـروه‌ها دارای نـیازها و خواسته‌های مـتفاوت از سـایر گـروه‌ها و بخش‌ها است (موک و ایـورسون، 2000). بخش بندی بازار می‌تواند بر اساس متغیرهای زیادی‌ انجام‌ شود که از جمله آنها می‌توان بـه عـوامل جمعیت شناختی، عوامل جغرافیایی، عوامل رفـتاری، سـبک زنـدگی، شـخصیت و عـوامل روان تشریحی اشاره کـرد (روسـتا و دیگران، 60:1387). برای بخش بندی‌ بازار‌ نیز گردشگری عوامل متعددی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به ویـژگی‌های مـقصد گـردشگری و منافع مدنظر گردشگر (لاکر، 1992)، متغیرهای جمعیت شـناختی‌ و مـتغیرهای‌ رفـتاری (فـورمیکا، 1998) و انـگیزه‌های سـفر‌ (چا‌ و دیگران، 1995) اشاره کرد. برای بخش بندی بازار گردشگری استفاده از هر یک از این متغیرها می‌تواند مفید باشد. از این رو شناخت انگیزه‌های‌ سفر‌ برای بخش‌بندی بازار گردشگری‌ یکی‌ از پیـش فرض‌های برنامه ریزی گردشگری با هدف شناخت نیازها و خواسته‌های گردشگران و ارائه خدمات در خور و مناسب به آنها است (ژانگ و مارسوسن، 2007: 4). از این رو در این مقاله انگیزه‌های‌ سفر‌ مبنای بخش بندی بازار گردشگری قرار گـرفته اسـت. علاوه بر این به گفته پارک (2009)

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 24)

و کوکا و اریکا (2010) بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه‌های سفر حائز اهمیت فراوان است‌ و می‌تواند‌ اطلاعات ارزشمندی‌ در مورد رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و انـگیزه‌های سـفر با هدف ارائه خدمات مناسب به گردشگران فراهم‌ آورد (کوکا و اریکا، 2010: 35، پارک، 2009: 5).

مطالعه انگیزه‌های سفر از‌ منظر‌ مقاصد‌ گردشگری از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاسیتمداران این صـنعت کـمک می‌کند که مقصد ‌‌مطلوب‌ گـردشگران کـجاست و از چه ویژگی‌هایی باید برخوردارد باشد تا بتوانند به برنامه ریزی‌ بهتر‌ امور‌ آن‌ها و همچنین ارائه خدمات درخور و مناسب به هر یک از این اقدام کنند (پیـرز، 2005‌: 4). مـدیریت مقاصد گردشگری می‌تواند بـازار هـدف خود را که بیشترین مطابقت را با‌ داشته‌ها و امکانات مقصد مورد‌ نظر‌ دارند را یافته و منابع و امکانات خود را به گونه‌ای مناسب در جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نمایند تا در نهایت، قـادر بـاشد رضایت مصرف کننده را تامین نمایند‌ (رنجبریان و زاهدی، 1389: 60). از این رو می‌توان گفت که این تنها راه موفقیت در جلب رضایت مشتری و توسعه گردشگری در یک مقصد گردشگری است. زیرا تامین انتظارات و خواسته‌های مصرف کننده‌ یـا‌ حـتی عمل کـردن فراتر از این انتطارات و خواسته‌ها نه تنها به معرفی مقصد گردشگری با وجهه‌ایمناسب نزد گردشگران می‌انجامد و آن‌ها نـه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه‌ خود‌ قرار می‌دهند، بـلکه ایـن امـر عاملی موثر در تبلیغ و اطلاع رسانی برای مقصد گردشگری خواهد بود. بدیهی است در صورتی که مقصد گردشگری در شـناسایی ‌ ‌بـازار هدف به درستی‌ عمل‌ نکرده و نتواند نیازها و خواسته‌های مصرف کنندگان را به نحو احـسن پاسـخ دهـد، عکس این موضوع نیز می‌تواند اتفاق بیافتد. مهمترین روش برای شناخت دقیق آنچه گردشگران به دنـبال آن‌ هستند‌ و عواملی‌ که به انتخاب یک مقصد‌ گردشگری‌ یا‌ حتی اسباب سـفر از سوی آن‌ها می‌گردد، پرسـیدن دلیـل و انگیزه آن‌ها برای سفر است. البته باید توجه داشت که پرسیدن سوالات‌ کلی‌ و مبهم‌ مانند این که چرا به سفر می‌روید مناسب‌ ناست‌ و موجب گمراهی پاسخ دهنده و ارائه جواب‌های نادرست از سوی آنـ‌ها می‌شود. بلکه باید از هر یک از گروه‌های گردشگران‌ پرسیده‌ شود‌ که چرا مقصد خاصی را برای سفر انتخاب کرده‌اند (رنجبریان‌ و زاهدی، 1389: 30). برای مثال از گردشگرانی که به یک مقصد گردشگری سفر کرده پرسیده شـود کـه چرا‌ به‌ اینجا‌ سفر کرده‌اید، یا از افرادی که در حالی برنامه ریزی برای‌ سفر‌ به مقصد معینی است پرسیده شود که انگیزه شما از انتخاب این مقصد چه بوده است‌ و به‌ چـه‌ دلیـل می‌خواهید به این مقصد سفر کنید؟ پاسخ به این سوال می‌تواند شامل‌ گزینه‌های‌ زیادی‌ از جمله آرامش و استراحت، ارزان بودن سفر به این مقصد، خرید صنایع دستی، بازدید‌ از‌ اماکن‌ تاریخی و باستانی، آشـنایی بـا فرهنگ‌ها و ملل مختلف، شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی‌و انجام تجارت‌ و امور‌ بازرگانی و بسیاری از گزینه‌های

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 25)

دیگر باشد (کرامپتون، 1979: 424-408)، (راجپاکورن، 2006: 40‌).

1-2- هدف‌ پژوهش‌

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سفر گردشگران خـارجی بـرای سـفر به شهر‌ اصفهان‌ است. هـمچنین بـه بـررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی از جمله سن، جنسیت‌، وضیت‌ تاهل‌ و تحصیلات با انگیزه‌های سفر پرداخته می‌شود.

1-3- پیشینه پژوهش

راج پالاکورن1 (2006) در پژوهش خـود تـحت‌ عـنوان‌ مطالعه نوع شناسی گردشگران خارجی و انگیزه‌های سفر آنـ‌ها بـه بررسی انوع گردشگران‌ خارجی‌ و انگیزه‌های‌ سفر آن‌ها پرداخت و در نهایت موفق به شناسایی هشت انگیزه سفر شد که عبارت اسـت‌ از‌ انـگیزه‌ رهـایی از زندگی روزمره، انگیزه سیاحت اکتشافی، انگیزه استراحت، انگیزه مبتنی بـر‌ پرستیژ‌، انگیزه بازگشت به گذشته، انگیزه برقراری روابط بشر دوستانه با دیگران، انگیزه آموزش و یادگیری و انگیزه جستجوی‌ تـازگی‌ها‌. بـدرالدین2(2006) در پژوهـش خود با عنوان تحلیل روانشناختی گردشگران داخلی مالزی‌ به‌ بررسی انـگیزه‌های سـفر گردشگران داخلی مالزی پرداخت‌. او‌ در‌ نهایت، موفق به شناسایی هفت انگیزه سفر‌ شد‌ که عبارت است از انـگیزه اسـتراحت و خـوش گذرانی، انگیزه کسب و کار و شرکت در‌ کنفرانس‌، انگیزه دیدار دوستان و آشنایان، انگیزه‌ خـرید‌، انـگیزه ورزشـی‌ و شرکت‌ در‌ مسابقات و انگیزه مطالعه و آموزش. امیر طهماسب‌3 (2008‌) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی و شناخت انـگیزه‌های سـفر و گـونه شناسی گردشگران‌ خارجی‌ سفر کرده به کشور ایران به‌ بررسی و شناخت انگیزه‌های سفر‌ و گـونه‌ شـناسی گردشگران خارجی سفر کرده‌ به‌ کشور ایران با تاکید بر گردشگران سفر کـرده بـه شـهر تهران پرداخت. در‌ این‌ پژوهش از مدل پلاگ که‌ گردشگران‌ را‌ به دو نوع‌ اصلی‌ درون و برون گرا تقسیم‌ مـی‌کنند‌ اسـتفاده شده است. نتایج پژوهش وی حاوی چهارده انگیزه برای سفر به ایران است‌ کـه‌ عـبارتند از انـگیزه طبیعت گردی، انگیزه‌ تماشای‌ مناظر طبیعی‌،انگیزه‌ مشاهده‌ موزه‌ها و گالری‌ها، انگیزه ورزشی‌، انگیزه تاریخی، انـگیزه فـرهنگی، انگیزه استراحت، انگیزه ماجراجویی، انگیزه اجتماعی، انگیزه تجربه و آشنایی با فرهنگ‌های‌ جـدید‌، انـگیزه آمـوزشی، انگیزه گذران اوقات با‌ خانواده‌، انگیزه‌ کسب‌ تجربه‌ و انگیزه کسب اطلاعات‌ شخصی‌. همچنین نتایج پژوهـش وی نـشان مـی‌دهد که بیشتر گردشگران دارای بعد برون گرایی هستند و سپس وی‌ در‌ بخش‌ دیگری از پژوهـش خـود به بررسی رابطه‌ بین‌ متغیرهای‌ جمعیت‌ شناختی‌ و انگیزه‌های‌ سفر پرداخت و توانست به روابط این دو دست یـابد. پارک و هـمکاران (2009) در پژوهش خود با عنوان بخش‌بندی بازار گردشگری روستایی بر اساس انگیزه‌های سـفر بـه شناسایی‌ انگیزه‌های سفر گردشگران روستایی در کشور کـره و سـپس بـخش بندی بازار گردشگری روستایی این کشور بـر اسـاس این انگیزه‌ها پرداختند. نتایج پژوهش آنها شامل شش انگیزه برای

 1. Rojpalakorn
 2. Badaruddin
 3. Amirtahmaseb‌
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 26)

گردشگران‌ روستایی اسـت کـه عبارتند از انگیزه استراحت، انگیزه یـادگیری، انـگیزه اجتماعی شـدن، انـگیزه گـذران اوقات فراغت با خانواده، انگیزه یـادگیری در مـورد مکان‌های جدید و انگیزه ماجراجویی. همچنین وی به‌ این‌ نتیجه رسید که انگیزه‌های اسـتراحت، یـادگیری در مورد مکان‌های جدید و ماجراویی سه انـگیزه عمده این نوع گـردشگران در کـشور کره بوده است. ماریا‌ و سـالوما‌ (2010) در پژوهـش خود تحت‌ عنوان‌ بررسی رفتار سفر در سنین مختلف به بررسی رابطه بین سـن افـراد و رفتار سفر آن‌ها پرداختند. آنـ‌ها گـردشگران مـورد مطالعه خود را بـه دو‌ گـروه‌30-18 سال 60‌-30‌ سال و بالای60 سـال تـقسیم کردند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که بین گروه سنی افراد و نحوه سفر و کـارهایی کـه گردشگران در سفر انجام می‌دهند و انگیزه‌های سـفر آنـ‌ها رابطه وجـود‌ دارد‌.

1-4- روش پژوهـش

پژوهـش حاضر از نظر هدف کـاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصـفهان کـه در فروردین و اردیبهشت سال‌ 1390‌به این‌ شـهر سـفر کـرده‌اند. از ایـن جـامعه نمونه‌ای به حـجم 200 نـفر به روش نمونه گیری در دسترس‌ انتخاب شد. برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز جهت انجام تحلیل‌ عـاملی‌ از‌ الگـوی ارائه شـده توسط کومری و لی استفاده شده است که بـر اسـاس ایـن الگـو تـعداد حـداقل 100 ‌‌نمونه‌ برای انجام تحلیل عاملی الزامی‌است و نمونه 200 تایی برای انجام این تحلیل تعداد‌ مناسبی‌ است‌ (حبیب پور و صفری، 1388: 325). روش پژوهش مورد استفاده برای این پژوهش آمار توصیفی و استنباطی‌ بـوده و در این رابطه از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای جمع‌ آوری داده‌ها از پرسش‌ نامه‌ محقق ساخته‌ای استفاده شده است. به این منظور ابتدا از طریق انجام یک مطالعه مقدماتی نظری در پژوهش‌های پیشین مـجموعه‌ای از انـگیزه‌های سفر مشخص شد و سپس پرسشنامه‌ای مقدماتی تهیه و بین 30‌ نفر از گردشگران خارجی توزیع و جمع آوری شد. در این پرسشنامه از گردشگران خواسته شده بود انگیزه‌های سفر خود را از سفر به شهر اصفهان مشخص کـنند. در نـهایت، با انجام‌ اصلاحاتی‌ در سوالات پرسشنامه که از نظرات اساتید دانشگاه و صاحب نظران امر و همچنین نظرات خود گردشگران استفاده و پرسشنامه نهایی طراحی شد که حـاوی 23 سـوال است که از بین آنها 6 سـوال‌ بـرای‌ سنجش متغیرهای جمعیت شناختی و تعداد 17 سوال برای شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سفر گردشگران خارجی است. این پرسش نامه در اماکن گردشگری شهر اصفهان مانند مـیدان نـقش جهان، پل‌ خواجو‌ و سی و سـه پل جـهت پاسخگویی در بین گردشگران خارجی توزیع شد. قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی جهت برازش ساختار داده‌ها و اینکه آیا ماتریس همبستگی داده‌ها برای شناسایی مدل‌ عاملی‌ مناسب‌ است یا خیر از آزمون‌ بـارتلت‌ اسـتفاده‌ شده است. سنجش کفایت حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی از آزمون کیاسر میر اولکین1 استفاده

 1. -KMO
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 27)

شده است. همچنین‌ پس‌ از‌ اطمینان از اینکه می‌توان از داده‌های موجود برای‌ تحلیل‌ عاملی اکتشافی1 اسـتفاده کـرد، این روش جـهت استخراج انگیزه‌های سفر مورد استفاده قرار گرفته شده است. در نهایت برای‌ بررسی‌ رابطه‌ بین متغیرهای جمعیت شـناختی و انگیزه‌های سفر از تحلیل واریانس یک‌ طرفه استفاده شده است.

1-6- محدوده پژوهـش

قـلمرو مـکانی و زمانی این پژوهش شامل گردشگران خارجی سفر کرده به شهر‌ اصفهان‌ در‌ ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 است.

2- تـعاریف، ‌ ‌مـفاهیم و مبانی نظری

2-1- تعاریف‌ و مفاهیم‌

گردشگری:2 فعالیت‌های افراد از جمله مسافرت به مکان‌های خارج از مـحیط مـعمول زنـدگی شان و ماندن در‌ آنجا‌ برای‌ کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت و هدف‌های دیگر است (انـجمن‌ جهانی‌ گردشگری‌ و مسافرت3 ، 89:2004).

انگیزه سفر4: عبارت است از اینکه چرا گردشگران به یک مـقصد‌ خاص‌ سفر‌ می‌کنند و چـرا یـک مقصد گردشگری خاص را برای مسافرت انتخاب می‌کند (رنجبریان و زاهدی، 1389‌: 50‌).

بخش‌بندی بازار5: تقسیم بازار به گروه‌های خاصی از خریداران که ممکن است به‌ کالاها‌ یا‌ ترکیب عناصر متفاوتی نیازمند باشند. به عبارت دیـگر فرآیند تقسیم مشتریان به گروه‌هایی با‌ نیازها‌، خصوصیات یا رفتارهای مشابه را بخش‌بندی بازار گویند (کاتلر ، 910:1389).

2-2- انگیزه‌های سفر‌

همانطور‌ که‌ ادبیات رفتار مصرف کننده اشاره شده انگیزه نشان دهنده نیروهای درونی افـراد اسـت که موجب‌ تحریک‌ آنها به انجام عمل خاصی می‌شود (اسچیفمن و کانوک، 2000). هنگامی که در‌ مورد‌ مقوله‌ گردشگری بحث می‌شود، نخستین سوالی که به ذهن برنامه ریزان صنعت گردشگری، سیاستگذاران، محققان و مـتخصصان‌ بـازاریابی‌ گردشگری‌ خطور می‌کند این است که چرا مردم سفر می‌کنند. مردم کدام مقاصد‌ گردگشگری‌ را انتخاب می‌کنند و انگیزه و دلیلشان برای این انتخاب چیست (ایزوآهولا، 1989: 10). از سوی دیگر مطالعه‌ دلایل‌ و انگیزه‌های سـفر مـی‌تواند موجب ایجاد یک شناخت کلی از گردشگری به عنوان‌ یک‌ پدیده روانشناختی و اجتماعی شده و از سوی دیگر‌ راهنمایی‌های‌ ارزنده‌ای‌ برای مدیران و متخصصان بازاریابی گردشگری داشته باشد‌. همانگونه‌ که قبلا هم اشـاره شـد انـگیزه‌های سفر به مجموعه‌ای از عوامل و نـیازها در‌ مـورد‌ فـعالیت‌های مربوط به گردشگری و مسافرت‌ در‌ افراد اشاره‌ دارد‌. به‌ عبارت دیگر می‌توان انگیزه سفر را‌ به‌ عنوان نیازهای روانشناختی تعریف کرد که که نـقش مـهمی را در احـساس‌ نیاز‌ عدم تعادل روانی در فرد ایجاد‌ می‌کند کـه ایـن عدم‌ تعادل‌ می‌تواند از طریق تجربه یک‌ سفر‌ برطرف شود (کیم و دیگران، 2000). از این رو انگیزه‌های سفر آن دسته از‌ ویژگی‌های‌ افراد هستند کـه انـتخاب یـک‌ مقصد‌ گردشگری‌ را تحت تاثیر‌ قرار‌

 1. Factor analysis
 2. Tourism
 3. World‌ Travel‌ and Tourism Organization
 4. Traveling Motivation
 5. Market Segmentation
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 28)

می‌دهند. این عوامل شدیدا غـیر ملموس هستند‌ و موجب‌ ترغیب افراد به سفر برای کاهش‌ احساس‌ نیاز در‌ درون‌ فرد‌ می‌شوند. گردشگران دارای انگیزه‌های‌ گوناگونی هـستند کـه بـه طور کلی، می‌توان آنها را به چهار گروه تقسیم کرد که‌ عـبارتند‌ از انـگیزه‌های فیزیکی مانند استراحت، انگیزه‌های‌ فرهنگی‌ مانند‌ یادگیری‌ در‌ مورد مناطق جدید‌ و کشف‌ نشده، انگیزه‌های بین شخصی مـانند آشـنایی بـا افراد جدید و اجتماعی شدن و در نهایت، انگیزه‌های پرستیژ مانند‌ غزت‌ نفس‌ و خود شـکوفایی (گـلدنر و دیـگران، 2003).

3- تحلیل یافته‌ها‌

یافته‌های‌ پژوهش‌ نشان‌ می‌دهد‌ که‌ 53% درصد اعضای نمونه مرد و 47% زن بوده‌اند. از نظر سـن نـیز 10% افـراد زیر 25 سال بوده و 17% بین 25 تا 35 سال، 5/11% نیز بین‌ 35 تا 45 سال، 5/18% بین 45 تا 55 سال و در نـهایت 43% از افـراد دارای گروه سنی 55 سال به بالا بوده‌اند. از کل تعداد پاسخ دهنده 39% مجرد‌ بوده‌ و 61% بـاقیمانده نـیز مـتاهل بوده‌اند. 5/62% افراد دارای شغل استخدامی بوده، 20% آن‌ها دارای شغل آزاد، 5/4% بازنشسته و 5/11% باقیمانده هم دارای سایر مشاغل بوده‌اند. از نـظر تـحصیلات 29% دارای‌ تحصیلات‌ متوسطه، 51% دارای تحصیلات دانشگاهی و 20% باقیمانده هم دارای تحصیلات فوق دانشگاهی هستند. در نهایت، از نـظر سـابقه سـفر به ایران تقریبا 5/66‌% افراد‌ برای بار اول به ایران‌ سفر‌ کرده‌اند، 5/26% بین 1 تا 4 بار و 7% باقیمانده نـیز بـیشتر از 4 بار به ایران سفر داشتنه‌اند. اطلاعات مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی در جـدول 1 ارائه شـده‌ اسـت‌.

جدول 1- ویژگی‌های جمعیت شناختی‌ اعضای‌ نمونه

فراوانی نسبی فراوانی مطلق گروه‌ها ویژگی جمعیت شناختی فـراوانی نـسبی فـراوانی مطلق گروه‌ها ویژگی جمعیت شناختی

53% 106 مرد جنسیت 5/62% 125 استخدامی شغل

47% 94 زن 20% 40‌ آزاد‌

10% 20 25-20 سن 5/4% 9 بازنشسته

17% 34 35-25 5/11% 23 غـیره

5/11% 23 45-35 29% 58 مـتوسطه تحصیلات

5/18% 37 55-45 51% 102 دانشگاهی

43% 86‌ 95‌-55 20‌% 40 فوق دانشگاهی

39% 78 مجرد وضعیت تاهل 5/66% 133 0 سابقه سفر به ایران

61% 122 متاهل‌ 5/26% 53 4-1

5/3% 7 7-4

5/3% 7 10-7

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 29)

3-1- برازش ساختار داده‌ها جـهت تـحلیل عاملی اکتشافی با‌ استفاده‌ از‌ آزمون بارتلت

در پژوهش حاضر برای شناخت انگیزه‌های سـفر گـردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان از ‌‌روشـ‌ تـحلیل عـاملی اکتشافی استفاده شده است. به این مـنظور پس یـک مطالعه مقدماتی‌ حدود‌ 200‌ نفر از گردشگران خارجی به عنوان نمونه در دسترس از گردشگران جهت تـکمیل پرسـشنامه انتخاب‌ شدند. قبل از انجام تـحلیل عـاملی اکتشافی جـهت حـصول اطـمینان از اینکه آیا‌ می‌توان از داده‌های موجود‌ عـامل‌هایی‌ را اسـتخراج نمود و اینکه آیا تعداد داده‌ها برای تحلیل عاملی اکتشافی مناسب هستند از آزمـون بـارتلت و شاخص کفایت حجم نمونه کیاسر مـییر اولیکن استفاده شده اسـت. مـقادیر این شاخص در جدول‌ ا ارائه شده اسـت.

جـدول 2- نتایج آزمون بارتلت

آماره خی دوی بارتلت میزان کیاسر میر اولکین درجه آزادی سطح مـعناداری

873/383 867/0 4 000/0

مـیزان شاخص کیاسر مییر اولکین بـیش از 0.6 اسـت‌ کـه‌ نشان می‌دهد دادهـ‌های مـورد نظر برای تحلیل عـاملی اکـتشافی کفایت می‌کنند. همچنین مقدار معناداری آزمون بارتلت کوچک تر از 0.05 نشان می‌دهد تحلیل عاملی اکـتشافی بـرای شناسایی ساختار ، مدل عاملی‌ مناسب‌ اسـت و فـرض شناخته شـده بـودن مـاتریس همبستگی رد می‌گردد.لذا با تـوجه به جدول بالا می‌توان اطمینان داشت که ایجاد یک ساختار عاملی از داده‌ها جمع آوری شده امـکان‌ پذیـر‌ است. در مرحله بعد جهت تشخیص ایـنکه هـر یـک از مـتغیر‌های مـشاهده شده با کـدام عـامل اکتشافی در ارتباط است و اینکه چه انگیزه‌های سفری استخراج می‌گردد ، از تحلیل عاملی‌ اکتشافی‌ اکتشافی‌ استفاده شده اسـت. بـه ایـن‌ منظور‌ با‌ استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی1و انـتخاب روش چـرخش اکـویماکس 2، شـش بـعد یـا انگیزه اصلی برای سفر گردشگران خارجی در نمونه‌ تحت‌ مطالعه‌ کشف و نام گذاری گردید. لازم به ذکر است‌ که‌ برای اطمینان بیشتر بار‌های عاملی زیر 5/0 حذف شده است. هـمچنین میزان درصد واریانس تبیین شده 3 و میزان آلفای کرونباخ جهت‌ سنجش‌ میزان‌ سازگاری درونی سئوالاتی که یک عامل را می‌سنجند محاسبه شده‌ است.

3-2- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج انگیزه‌های سفر

نتایج حـاصل از تـحلیل عاملی اکتشافی اکتشافی نشان می‌دهد که‌ افرادی‌ که‌ با انگیزه‌های مشاهده مکان‌های قدیمی، مشاهده موزه‌ها، مشاهده جذابیت‌های فرهنگی و تاریخی‌، مشاده‌ و یادگیری در مورد مکان‌های جدید و بسط دانش شخصی به شـهر اصـفهان سفر کرده‌اند در یک گروه‌ قرار‌ می‌گیرند‌ و 45/61% واریانس عامل جدید را تبیین می‌کنند. از آنجا که این‌ عوامل‌ مربوط‌ به امور فرهنگی است نام این عـامل را انـگیزه فرهنگی می‌گذاریم. سوالات مربوطه و

 1. principal‌ components‌
 2. Equamax‌ Rotation
 3. percent of explained variance

نـتایج حـاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در مورد این‌ انگیزه‌ در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای انگیزه فرهنگی‌

سوال‌ سوالات‌ مربوطه بار عاملی واریانس تـبیین شـده آلفای کرونباخ

7 من بـرای بـسط و توسعه دانش شخصی‌ام‌ به‌ این شهر سفر کرده‌ام. 569/0 45/61% 831%

9 من برای مشاهده مکان‌های قدیمی‌و‌ باستانی‌ به‌ این شهر سفر کرده‌ام. 568/0

10 من برای مشاهده موزه‌ها به این شهر سفر کرده‌ام‌. 775‌/0

14 من بـرای مـشاهده جذابیت‌های فرهنگی و تاریخی به این شهر سفر کرده‌ام‌. 628‌/0

18‌ من برای مشاهده یادگیری بیشتر در مورد مکان‌های جدید به این شهر سفر کرده‌ام. 510‌/0

انگیزه‌ دوم‌ که با سه سوال در مورد اصرار دوسـتان، یـافتن شغل و مـسافرت کم‌ هزینه‌ بود مشخص شد. این سه سوال از نظر ساختار معنی نشان می‌دهند که مسافرت به نـوعی‌ از‌ روی اجبار صورت گرفته و در نتیجه نام این عامل را انگیزه ناشی‌ از‌ اجبار مـی‌گذاریم. ایـن انـگیزه 45/61% واریانس‌ عامل‌ جدید‌ را تبیین نموده است. سوالات مربوطه و نتایج‌ حاصل‌ از تحلیل عاملی اکتشافی در مورد این انگیزه در جـدول ‌ ‌3 ارائه شـده است‌.

جدول‌ 3- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای‌ انگیزه‌ ناشی از‌ اجبار‌

سوال‌ سوالات مـربوطه بـار عـاملی واریانس تبیین‌ شده‌ آلفای کرونباخ

12 من به دلیل اصرار دوستانم به این شهر سفر‌ کـرده‌ام‌. 854/0 7/75% 84%

15 من برای‌ پیدا کردن شغل به‌ این‌ شهر سفر کرده‌ام. 775/0

17‌ من‌ هزینه کـم سفر به این شـهر سـفر کرده‌ام. 519/0

انگیزه سوم که با‌ دو‌ سوال مشخص شده در مورد‌ انتخاب‌ شهر‌ اصفهان به دلیل‌ استانداردهای‌ بهداشتی و آب و هوای پاکیزه‌ است‌. از آن جا که این دو سوال مربوط به مسائل پاکیزگی و استانداردهای بهداشتی است‌ نـام‌ این عامل جدید را انگیزه بهداشتی‌ می‌گذاریم‌. این دو‌ سوال‌ 7/60‌% واریانس عامل جدید را‌ تبیین کرده است. سوالات و نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی برای این انگیزه در جدول‌ 4 ارائه‌ شده است.

جدول 4- نتایج تحلیل عـاملی‌ اکـتشافی‌ برای‌ انگیزه‌ بهداشتی‌

سوال سوالات مربوطه‌ بار‌ عاملی واریانس تبیین شده آلفای کرونباخ

21 من به دلیل استانداردهای بهداشتی به این شهر سفر‌ کرده‌ام‌. 701‌/0 7/60% 67%

23 من به دلیل آب‌ و هوای‌ پاکیزه‌ بـه‌ ایـن‌ شهر‌ سفر کرده‌ام. 63/0

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 31)

سپس انگیزه چهارم با دو سوال در مورد انجام خرید و خرید صنایع دستی مشخص شد. از آن جا که این دو سوال در مورد‌ مسائل خرید است نام این انگیزه جدید را انـگیزه خـرید می‌گذاریم. این انگیزه نیز 1/84% واریانس عامل جدید را تبیین می‌کند. اطلاعات کامل در مورد این انگیزه در جدول 5 ارائه‌ شده‌ است.

جدول 5- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای انگیزه خرید

سوال سوالات مـربوطه بـار عـاملی واریانس تبیین شده آلفای کـرونباخ

20 مـن بـرای خرید به این شهر سفر کرده‌ام. 89‌/0 1/84‌% 82%

22 من برای خرید صنایع دستی به این شهر سفر کرده‌ام. 0/85

انگیزه پنجم شناسایی شده عـبارت از سـوالاتی در مـورد فعالیت‌های‌ فیزیکی‌، زیبایی‌های محیطی و تجربه محیط است‌. از‌ آنـجا کـه این سوالات در مورد ماجراجویی و تجربه محیط است نام آن را انگیزه ماجراجویی می‌گذاریم. از سوی دیگر این سه سوال جمعا 9/58‌% واریانس‌ عـامل جـدید را تـبیین‌ کرده‌ است. اطلاعات کامل در مورد این انگیزه در جدول 6 ارائه شده اسـت.

جدول 6- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای انگیزه ماجراجویی

سوال سوالات مربوطه بار عاملی واریانس تبیین شده آلفای کـرونباخ‌

11‌ مـن بـرای فعالیت‌های فیزیکی به این شهر سفر کرده‌ام. 51/0 9/58% 1/70%

13 من برای بهره مـندی از زیـبایی‌های طبیعت به این شهر سفر کرده‌ام. 683/0

19 من برای تجربه‌ محیط‌ به این‌ شهر سفر کرده‌ام. 759/0

انـگیزه شـشم و انـگیزه آخر با دو سوال در مورد سفر به شهر اصفهان‌ به دلیل گذران اوقـات فـراغت و رهـایی از زندگی روزمره است. همانطور‌ که‌ ملاحظه‌ می‌شود این دو سوال مربوطه به مقوله استراحت اسـت. از ایـن رو نـام این انگیزه را نیز ‌‌انگیزه‌ استراحت می‌نامیم. همچنین این انگیزه 1/61% واریانس عامل جدید را تبیین مـی‌کند. اطـلاعات‌ کامل‌ در‌ مورد این انگیزه در جدول 7 ارائه شده است.

جدول 7- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بـرای انـگیزه‌ اسـتراحت

سوال سوال مربوطه بار عاملی واریانس تبیین شده آلفای کرونباخ

8 من برای‌ استراحت و گـذران اوقـات فراغت‌ به‌ این شهر سفر کرده‌ام. 84% 1/61% 66%

16 من برای رهایی از زندگی روزمره به ایـن شـهر سـفر کرده‌ام. 63%

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای » تابستان 1392 - شماره 17 (صفحه 32)

3-3- متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه‌های سفر

در این قسمت به بررسی ارتباط‌ بین خصیصه‌های جمعیت شـناختی بـا انگیزه‌های سفر پرداخته شده است. به این منظور از تحلیل واریانس یک طـرفه اسـتفاده شـده است. نتایج این تحلیل نشان داد که در نمونه مورد بررسی‌ از‌ نظر سطح انگیزه فرهنگی برای سـفر بـه ایـران تفاوت معنی داری میان ملیت‌های مختلف وجود نداشت. از نظر انگیزه‌های ناشی از اجبار، خـرید و مـاجراجویی نیز بین ملیت‌های مختلف تفاوت معناداری‌ وجود‌ نداشت. اما از نظر سطح انگیزه بهداشتی برای سفر بـه ایـران میان ملیت‌های مختلف در سطح معناداری 02/0 تفاوت وجود داشت و کمترین میانگین نمرات انـگیزه بـهداشتی برای سفر به‌ ایران‌ متعلق به گـردشگران ژاپنـی، کـلمبیایی و کره‌ای بوده است و گردشگران ترکیه‌ای و اتریشی دارای بـیشترین انـگیزه بهداشتی میان سایر ملیت‌ها بوده‌اند.

نتیجه تحلیل واریانس در مورد متغیر جنسیت گردشگران نـشان مـی‌دهد‌ که‌ میانگین‌ سطح انگیزه‌های فـرهنگی ، نـاشی از‌ اجبار‌، سـلامتی‌ و مـاجراجویی گـردشگران برای سفر به ایران گردشگران بـرای سـفر به ایران در میان زنان ومردان تفاوت معنی داری وجود دارد. زنان‌ با‌ میانگین‌ 98/5 نـسبت بـه مردان با میانگین 01/5 انگیزه‌ فرهنگی‌ بـیشتری برای سفر به ایـران داشـته‌اند و زنان نسبت به مردان بـه انـگیزه بیشتری برای باز دید از آثار تاریخی‌ و فرهنگی‌ داشته‌اند‌. از نظر انگیزه ناشی از اجبار مـیان زنـان و مردان تفاوت‌ معناداری وجود دارد و ایـن تـفاوت بـه این صورت کـه مـردان بیشتر نسبت به زنـان سـفر‌های ناشی از اجبار‌ را‌ انجام‌ داده‌اند. از نظر دو انگیزه مربوط به سلامتی و ماجراجویی نیز میانگین‌ نمرات‌ مـردان نـسبت به زنان بیشتر بوده است. یـعنی مـردان دارای انگیزه‌های سـلامتی و مـاجراجویی قـوی تری نسبت‌ به‌ زنـان‌ بوده‌اند.

تحلیل واریانس در مورد رابطه بین وضعیت تاهل و انگیزه‌های سفر نشان‌ داد‌ که‌ از نظر انگیزه‌های فـرهنگی، اجـبار و سلامتی میان گردشگران مجرد و متاهل تـفاوت مـعنی داری وجـود‌ دارد‌. مـجردها‌ بـا میانگین 73/5 نسبت بـه مـتاهل‌ها با میانگین 31/5 از انگیزه قوی تری برای‌ بازدید‌ از آثار فرهنگی برخوردار بوده‌اند. انگیزه سفر ناشی از اجبار بـرای مـتاهلان بـا‌ میانگین‌ 56‌/2 بیشتر از مجردان با میانگین 00/2 است. هـمچنین مـتاهلان بـا مـیانگین 40/3 بـیشتر از‌ مـجردان‌ با میانگین 40/2 با انگیزه سلامتی سفر کرده‌اند. مجرد‌ها و متاهل‌ها از نظر انگیزه‌های‌ خرید‌ و ماجراجویی‌ تفاوت معنی داری با هم ندارند.

تحلیل واریانس در مورد رابطه بین انگیزه‌های سفر و سطح‌ تـحصیلات‌ نشان داد که میان گروه‌ها با سطوح تحصیلات مختلف از نظر انگیزه‌های‌ اجبار‌، سلامتی‌، خرید و ماجراجویی تفاوت معنی دار وجود ندارد. اما افراد با تحصیلات متوسطه با میانگین 10‌/6 بیشترین‌ انگیزه‌ فرهنگی داشته‌اند و پس از آن گـردشگران دارای تـحصیلات تکمیلی با میانگین 50‌/5 و سطح‌ ابتدایی با میانگین 20/5 قرار دارد.

به منظور انجام تحلیل‌های مربوط به رابطه بین مدت زمان‌ اقامت‌ گردشگران در اصفهان و انگیزه‌های سفر آن‌ها زمان اقامت به چهار گروه بـین 3 تـا 7 روز‌ ، 7 تا‌ 14 روز ، 14 تا 28روز و بیش‌ از‌ یک‌ ماه تقسیم

شد.نتایج نشان داد که‌ سطح‌ انگیزه فرهنگی گردشگران با توجه به مدت اقامت آنها در ایران تفاوت مـعنی‌ داریـ‌ وجود ندارد. افرادی که زمـان‌ اقـامت‌ آن‌ها بین‌ 3 تا‌ 7 روز‌ بوده است با میانگین 73/2 بیشترین‌ دلیل‌ اجبار را میان سه گروه دیگر برای سفر به ایران مطرح کرده‌اند‌. گردشگران‌ با مدت اقـامت بـین 3 تا 7 روز‌ با میانگین 62/3 بـیشترین‌ انـگیزه‌ خرید را میان گروه‌های دیگر‌ برای‌ سفر به ایران داشته‌اند.

از طرف دیگر بررسی نمونه‌اماری نشان دهد که 175‌ نفر‌ از پاسخ دهندگان انگیزه فرهنگی‌ شان‌ برای‌ سفر به ایران‌ بیش‌ از سطح متوسط بـوده‌ و حـدود‌ 25 نفر از اعضای نمونه سطح انگیزش فرهنگی کمتر از متوسط را دارا بوده‌اند‌. درصد‌ فراوانی‌های پاسخ دهندگان نشان می‌دهد که‌ 40‌ درصد از‌ حجم‌ نمونه‌ دارای انگیزه بهداشتی بالاتر‌ از سطح متوسط برای سفر به ایران داشته نـد. 5/15درصـد از افراد نـمونه دلیل‌ اجبار‌ بالاتر از سطح متوسط را دارا‌ بوده‌اند‌. 60‌ درصد‌ از‌ اعضای نمونه دارای‌ انگیزه‌ خرید پایین تر از متوسط برای سـفر به ایران بوده و 40 درصد بالاتر از سطح متوسط‌ بوده‌اند‌. 41‌درصد از اعضای نـمونه آمـاری سـطح انگیزه‌ ماجراجویی‌ شان‌ برای‌ سفر‌ به‌ ایران بالاتر از میزان متوسط و 59 درصد کمتر از متوسط است.

4- نتیجه‌گیری

در این مـقاله ‌ ‌بـه شناخت و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سفر گردشگران خارجی جهت سفر به شهر‌ اصفهان پرداخـته شـد. جـامعه آماری پژوهش شامل گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان بوده که در ماه‌های فروردین و اردیـبهشت سال 1390 به این شهر سفر کرده‌اند. از این جامعه‌ نمونه‌ای‌ به حجم 200 نفر از گـردشگران خارجی به روش نمونه گـیری در دسـترس انتخاب شد. گردآوری داده‌ها به روش پرسشنامه‌ای بوده است. تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون نیکویی برازش برای‌ تحلیل‌ داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شش انگیزه سفر برای گـردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان مشخص کرده‌ است‌. این انگیزه‌ها عبارتند از انگیزه‌های‌ فرهنگی‌، دلیل اجبار، بهداشتی، خرید، ماجراجویی و استراحت. البته باید توجه داشت که گردشگر هر مقصد گردشگری را با تـوجه بـه داشته‌های همان مقصد انتخاب می‌ کند‌ و همان داشته‌ها مبنای انگیزه‌های‌ او‌ است. برای مثال انگیزه گردشگری که سواحل نیس کشور فرانسه را انتخاب می کند، ممکن است استفاده از سواحل و فعالیت‌های فیزیکی مـرتبط بـا آن باشد. بنابراین نمی توان نتایج پژوهش‌هایی‌ که‌ در مقاصد گردشگری متفاوت در خصوص انگیزه‌های سفر انجام می شود را با هم مقایسه کرد. در صورتی که انگیزه گردشگران دو مقصد متفاوت یکسان باشد مـی تـوان چنین احتمالی‌ را‌ در نظر‌ گرفت که آن دو مقصد از نظر داشته‌ها مشابه هستند. بنابراین، مناسب است مطالعاتی که در یک‌ مقصد انجام گرفته با هم مقایسه شوند شاید در طی زمان‌ تحولاتی‌ که‌ در زیـر سـاخت‌ها و امـکانات آن مقصد ایجاد شده گردشگران بـا انـگیزه‌های مـتفاوت را به خود جذب کرده ‌‌است‌. نتایج پژوهش در مورد رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با انگیزه‌های سفر نشان‌ می‌دهد‌ نشان‌ داد که

خانه اجاره ای روزانه در اصفهان

نظرات() 


گردشگری بزرگ ترین و پررونق ترین صنعت جهان‌ است‌ . انتظار میرود که در قـرن ٢١ نیـز ایـن صــنعت پیشــتاز بــوده و سـیر صعودی آن ادامه یابد. جـهانگردی یک قـدرت‌ اقـتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست محیطی بزرگ و البته پدیده ای بسیار سیاسی اسـت و بنابر‌ عقیده پک و لپی طبیعت جهانگردی در هر جامعه ای، متأثر از عوامل پیچیده و در هم بافته سیاسی و هـمچنین‌ ویژگـیهای‌ جـغرافیایی‌ است که دیگران را مجذوب خود میکند. بنابر عـقیده کـارشناسان ، گردشگری‌ دانشی‌ است چند رشته ای که اگر بدون انجام تجزیه و تحلیل های امنیتی و سیاسی دقیق توسعه و تکامل‌ یابد‌ قـطعاً‌ کـامـل نـخواهـد بـود (هـال ١٣٨٢: ص ١١). آسـایش ، راحتی و امنیت از مسائل بسیار‌ مهمی‌ است‌ کـه گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جلب میکند (ابرار اقتصـادی، ١٣٨٥). بـرای فراهم‌ کردن‌ کیفیت‌ در گردشگری امنیت و ایمنی امر حـیاتی مـحسوب مـیشوند. بیشتر از هر فعالیت اقتصادی دیگر‌ موفقیت‌ یـا شکست مقصد توریسم بستگی بـه تـوانایی فراهم کردن محیط امن و ایمن برای‌ گردشگران‌ میباشد‌ (١٩٩٦ UNWTO). امروزه امنیت به عنوان مهم ترین و زیربناییترین اصـل در تـدوین اسـتراتژی توسعه‌ گردشگری‌ در جهان به شمار میآید. صنعت ظریـف و پیچیده گردشگری ارتباط هـمه جـانبه ای‌ در‌ سـطوح‌ ملی و منطقه ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و بکارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان های جبران‌ ناپذیری‌ بـه این صـنعت وارد مـیسـازد. بـه عنـوان مثـال یـک سـرمایه گـذار در‌ زمینـه‌ گردشـگری‌ و یـا کارشناسان یک کمپانی سرمایه گذار بین المللی در قـالب جـهانگرد به آن منطقه سفر‌ میکنند‌، اگـر‌ در ارزیـابی کارشناسـی خـود محیط و مقصد مورد نظر از ویژگـی و امـنیتی لازمـ‌ برخوردار‌ نباشد مسلماً به این نتیجه خواهد رسید که توریسم در ایـن منطقـه امنیت مالی و جانی نـدارد‌ و قـطعاً‌ سرمایه خود را منتقل نخواهد کرد (رحیم پور، ١٣٨٤).

دولت و بخش خصوصی‌ باید‌ نسبت به حفظ سـلامت گـردشگران حـساس باشند‌ و بطورکلی‌ جنبه‌ های خطرناک گردشـگری بایـد حل و فصل شوند‌. هرگونه‌ مشکل تندرستی، حمله بـه تـوریست ها، بیماریهایی واگیردار پرداختـه شـود و از آن مطلـع‌ باشـند‌ و دیگر دولت ها را در‌ جریان‌ امر قـراردهند‌. شـرایط‌ و آیینـ‌ نامه های تسهیل مسافرتی، به ویژه‌ قسمت‌ مهاجرت و گمرک باید تـا حـد امکان کارآمد بـاشند، در عـین حـال مقررات‌ را‌ اعمال کنند (سازمان جهانی جهانگردی،١٣٨٤‌،ص ٧٩). اساساً جهـانگردی مقولـه‌ ای‌ است چند وجـهی و چـند بعدی‌ که‌ با نهادها و ساخت های مختلف اجتماعی در رابطه بوده و با مشاغل بـیشـماری سـروکار‌ دارد‌.

امنیت ، آسـایش ، نـحوه رفتار مقامات‌ رسمی‌ و نحوه‌ برخورد و رفتار عمـومی‌ مـردم‌ بـا جهـانگردان ورودی، نحـوه‌ پـذیرشـ‌ و نــوع تسهیلات ، نوع تأسیسات ، نوع حکومت ، آزادیهای فـردی و اجـتماعی در سـیستم اعمال قـوانین مملکتـی‌، موقعیـت‌ جغرافیـایی، سابقه تـاریخی و بـاستانی، وضع موجود‌ ساختار‌ اقتصادی و سیاسی‌ و بالاخره‌ نـوع‌ مقـررات نـاظر بـر امـور‌ جهـانگردی و قــوانین گـمرکی و ویزا و نظایر آن با جهانگردی رابطه مـستقیم دارد (اذانـی، خادم و حـاتمی، ١٣٨٧‌ ص ٣٦٣‌).

بـه گـفته کارشناسان ، گردشگری در ایران‌ به‌ عنوان‌ یکـ‌ صـنعت‌ از ظرفیت های‌ بسیار‌ بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است . بر اساس گـزارش سـازمان گردشگری، ایران رتبه ی دهم جاذبه های‌ بـاستانی‌ و تاریخی‌ و رتبه ی پنجم جـاذبه هـای طبیعی را در‌ جهان‌ دارا‌ است‌ و در‌ سال‌ ٢٠٠٨، در حـدود ٢ مـیلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کرده اند و این در حالی است کـه در ایـن سـال

٨٤٢ میلیون جهانگرد در دنیا سـفر کـرده اند‌. به نظر کارشناسان ، این صـنعت از تـوسعه ای کـه شایسته آن اسـت بـرخـوردار نـبـوده - است . ازدلایل آن میتوان به آمـاده نـبودن بسترهای اقتصادی مناسب در ایران ، از جمله جذب سرمایه‌ گذاری‌ در سـاخت هتـل و سایر صنایع جانبی این حوزه اشـاره کـرد. بیخبر بودن سرمایه گذاران از زمینه هـای مـوجود در ایران و تبلیغات ضـعیف و نـیز انـتشار اخبار نادرست و منفی از ایرانـ‌ ، محدودیت‌ های اجتماعی و فرهنگی بـرای گردشـگران خـارجی و همچنـین تـنش هـا بـا بعضـی کشورهای غربی نـیز از دیگـر موانع در راه رشد صنعت گردشگری در‌ ایران‌ اسـت . در مـقایسه بـا ایرانـ‌ ، بـرخی‌ کشـورها توانسـته انــد کـارنامه موفقی را در این زمینه از خود برجای بگذارند. با توجـه بـه پتانسـل هـای موجـود در کشـور، بجاسـت کـه بـا‌ بـرگـزاری‌ نـمایشگاه هـایی در این‌ زمینه‌ ، فرهنگ سازی و اطلاع رسـانی ویـژه ای را رقــم بــزنیم (ســقایی، ١٣٨٢: ص ١٤٩). ســازمان جـهـانی گـردشگری (UNWTO) گزارش خود از نکات برجسته جهانگردی را در طول سال گذشته میلادی تا انتهـای‌ مـاه‌ مـه ٢٠١٤،

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 29)

منتشر کرد. این گزارش که ارائه دهنده آمارهای کلیدی گردشگری در جهـان اسـت ، بـه میـزان رشـد گـردشـگران درجهـان و - سهم هرکدام از قاره ها و مناطق از این بحث اشاره‌ دارد‌.

طبق این‌ گزارش ، بیشترین رشد در گردشگران ورودی را منطقه آسیا پاسیفیک با افزایش ٦درصـدی داشـته اسـت و پـس آن‌ ، اروپا و آفریقا هر کدام با ٥درصد رشد در رتـبه هـای بعدی‌ قرار‌ گرفته‌ اند.

در آمریکای شمالی و جنوبی، رشد گردشگران بین المللی با رشد سه درصدی همراه بود؛ در شـرایطی ‌‌کـه‌ در خاورمیانـه تقریبـاً شاهد رشد چندانی نبوده است . سازمان جهانی جـهانگردی در بـخش‌ دیگری‌ از‌ گـزارش سـالانه خـود، میـزان درآمـد حاصـل از گردشگری را در کل دنیا طی سال ٢٠١٣‌، چیزی بالغ بر ١١٥٩ میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به سـال‌ قـبـل از آن ٨١‌ میلیارد‌ دلار افزایش داشته است . آمـارها نـشان میدهد گردشگران در دنیا طی سال ٢٠١٢ به سقف یک میلیارد نفر رسیدند. ایـن میزان در مقایسه با گردشگرانی که در سال ١٩٥٠ در دنیا‌ جابه جا شده اند و تنها ٢٥میلیون نـفر بــوده انـد، مـیتوانـد رقـم قـابـل تـوجهی باشد(WTO). میزان گردشگران داخلی را در سالی که گذشت ، پنج تا شش میلیارد نفر عنـوان کـرده اسـت‌ . در‌ همـین راســـتا پـــیش بینـــی مـــیشـــود کـــه در ســـال ٢٠٣٠ گردشـــگران بـــین المللـــی بـــه ١/٨میلیـــارد نفـــر برســـند.

پیش بینیهای سـازمان جـهانی جهانگردی در ژانویه ٢٠١٤ رشدی ٤ تا ٤/٥ درصدی برای گردشگران بین‌ المللی‌ نشان میدهـد و تصریح میکند که این رشد در یک دوره بلند مدت تا سال ٢٠٣٠، حدود ٣/٣ درصد در هـر سـال خواهـد بـود. همچنـین ایـن پیش بینیها نشان میدهد کـه‌ چـشم‌ انداز رشـد گردشگران در سال ٢٠١٤ برای آسیا پاسفیک ٥تـا٦ درصـد و بـرای آفریقـا ٤تـا٦ درصد خواهد بود. براساس این گزارش (WTO)، خاورمیانه طـی سال گذشته روند پیچیده ای را‌ در‌ خصوص‌ گردشـگری از خـود به نمایش‌ گذاشته‌ اسـت‌ کـه نـاشی از تنش هایی میشود که برخی مقاصد این منطقه را به خود مشـغول کـرده اسـت . بـه گـزارش

«دنیای اقتصاد‌» بـسیاری‌ ‌ ‌از‌ کـارشناسان بر این باورند که وجود چالش های‌ سیاسـی‌ و جنـگ هـای داخلـی در برخـی کشـورهای مـنطقه مـیتواند فـرصتی را برای دیگر کشورها که در صلح به سر میبرند‌ (نظیر‌ ایران‌ ) فراهم آورد تا به جذب گـردشگر بپردازنـد.

گردشگران بین المللی‌ در منطقه در حد ٥٢ میلیون نفری که در سال قبل از آن بودند، بـاقی مانده اند و به‌ اینـ‌ تـرتیب‌ خاورمیانـه رشد صفر درصدی را در این زمینه در سال ٢٠١٣‌ تجربه‌ کرد. طبق این گزارش حتی این منطقه با کاهش ٢ درصـدی درآمـد گردشگری نیز روبرو بوده است‌ .

با‌ این‌ حال نتایج به دست آمده از تک تک مـقاصد گردشگری در خاورمیانه‌ چیز‌ دیگری‌ را نشان مـی دهـد؛ مـثلا امـارات متحـده عربی رشد سریع ١١ درصدی داشته و فلسطین‌ و عمـان‌ نیـز‌ هـر کـدام بـه ترتیـب شـاهد رشـد ١١ و ٨ درصـدی در صـنعت گردشگری خود بوده اند‌.

دیگـر‌ مـقاصد، اما با شرایط دیگری مواجه بودند؛ برای مثال گردشگران ورودی به عربستان‌ سعودی‌ ٧ درصد‌ کاهش داشته اند. از سوی دیگر مصر در نیمه اول سـال ٢٠١٣ رشـد دو‌ رقمـی‌ را تجربـه کـرد، امـا در نیمـه دوم سـال ، افـت قـابـل مـلاحظـه ای در‌ گردشگران‌ ورودی‌ داشت که ناشی از تنش های سیاسی این کشورو روی هم رفته ١٨درصد کاهش ورود‌ توریست‌ ها را شاهد بود.

نکته دیگری که در این گزارش در خصوص‌ خاورمیانه‌ ذکر‌ شده است ، تاثیر منفی کشورهای هـمسایه سـوریه از جنگ داخلی این کشور است و طبق آن‌ ، لبنان‌ با‌ رشد منفی ٧ درصد و اردن با رشد منفی ٥ درصد از تحولات سوریه آسیب‌ دیده‌ اند.

٢- مبانی نظری

واژه امنیت در فرهنگ عمید از مصدر در امان بودن بـه مـعنی ایمـنی‌، آرامش‌ و آسودگی معنی شده اسـت (عـمید، ١٣٧٢، ص ٢٣).

و در فـرهنگ لغات امنیت در‌ لغت‌ ، حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله‌ و یا‌ آمادگی‌ برای رویارویی بـا هـر تهدیـد و حملـه را‌ گویند‌. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امـنیت فـردی، امـنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیـت‌ بـین‌ المللـی بـه کــار بــرده میشود‌ (آشوری‌، ١٣٨٤، ص ٣٦‌). واژه‌ security‌ (امنیت ) از واژه secure گرفتـه شـده‌ اسـت‌ . در زبـان فارسـی معـادل هـایی

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 30)

همچون امن ، مطمئن ، تأمین کردن و ... برای آن‌ آوردهـ‌ شـده اسـت . به طور کلـی امنیـت‌ عمـدتاً بـه نـوعی احسـاس‌ روانـی‌ گـفتـه میشود که در آن‌ به‌ خاطر مبرا بودن از ترس ، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل میشود (هندیانی، ١٣٨٦‌: ص ٣). یکی‌ از مفاهیم بـا اهـمیت ، پیچـیده‌ و جدید‌ در‌ دنیای امروز و در‌ مباحث‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصـادی، موضـوع‌ و مفهـوم‌ امنیـت اســت (اخـوان کاظمی، ١٣٨٦: ص ٢). مفهوم امنیت همچون بسیاری از مفاهیم دیگر، در طول‌ تاریخ‌ تغییر یافته و رونـدی رو بـه رشـد‌ داشته‌ اسـت . شـک‌ نـیست‌ که‌ مفهوم "امنیت‌ " همسان و موازی با مفهوم "بشر" تعالی یافته ، تا امـروزه‌ مـا‌ تـعریفی بسیار متفـاوت از تعریف اولیه‌ آن‌ داشته‌ باشیم‌ و عباراتی‌ همچون «امنیت در‌ رسانه‌ »، «امنیت در فضای مـجازی»، «امـنیت داده هــا»، «امنیـت در گردشگری» و غیره نیز به عنوان مؤلفه های‌ مهم‌ امنیتی‌ مطرح می باشند. بـه طـور کل امنیت‌ مقوله‌ ای‌ چند‌ وجهی‌ است‌ و زمینه ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیسـت مـحیطی اســت و هـم از ایـن عناصـر تـأثیر مـیپـذیرد (رهنمـایی و پورموسـی،

١٣٨٥:ص ١).

انواع امنیت : از ضروریات زندگی امروز وجود امنیت در‌ سـطح جـوامع است . صاحب نظران امنیت را به بخش های مختلف تقسـیم

کرده اند که بـه شـرح زیر مـیباشد:

امنیت داخلی : عبارت است از شرایطی که طی آن شهروندان جامعه‌ بتوانند‌ بدون برخورد با موانع بـشری از کـلیه حقوق شـرعی و قانونی خود بهرمند شوند (کوشکی،١٣٧٨).

امنیت خارجی: امنیت خارجی را مـربوط بـه تـهدید دولت های دیگر در خارج از‌ مرزهای‌ جغرافیایی برمیشمرند.

امنیت ملی : واژه امنیت ملی به دنبال تشکیل دولت – ملتهای جـدید بـه گـونه ای گسترده وارد متون سیاسی و روابط بین الملـل‌ شده‌ است . گستردگی این مفهوم باعث‌ شـده‌ کـه امنیت محور مطالعاتی قرار گیرد که مفاهیم کلیدی، از جمله روابط بـین الملـل ، قدرت ، منافع و بحران را پوشـش مـیدهد. دولت ها با این‌ مفهوم‌ تهدیدها را می سنجند‌ و استراتژیشان‌ را بـر اسـاس آن تـدوین مـیکنند(ربـیعی، ١٣٧٨).

امنیت فرهنگی: مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از هـرگونه تـعرض و تـهدید را امنیت فرهنگـی مـینامنـد. نفـوذ گسـترده و مـؤثر فـرهنگ بـه همه ابعاد زندگی‌ بشر‌ اعم از فردی و جمعی، مادی و معنوی، روحی و جسمی و همچنین تـأثیری کـه مسائل فرهنگی بر سایر بـخشها دارد تـأمین امنیت فـرهنگی از مـوقعیت و حـساسیت بیشتری برخوردار است .

امنیت اجتماعی : امـنیت اجـتماعی‌ توانایی‌ جامعه برای‌ حفظ هویت ، منافع و ویژگی های اساسی خود در برابر شــرایط مـتحـول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجـتماعی‌ به سمت ارزش ها و آرمـان هـای جامعه است (مینایی،١٣٨٧).

امنیت‌ و ویژگـیهای‌ آنـ‌ : مفهوم امنیت ، قدمتی به وسعت تاریخ بشر و از جهتی بر مفهوم اجتماع و جامعه تـقدم دارد. این مـفهـوم ‌‌به‌ تدریج و با توسعه بـشری تـحول و ابـعاد تازه ای یافته اسـت . بـه گونه ای‌ که‌ امروزه‌ امـنیت را در تـوسـعه دنبـال مـیکننـد. تـامین امنیت بعنوان اساسی ترین وظیفه حکومت برشمرده شده‌ است . امنیت ذهـنی و عـینی از بعد فردی به امنیت اجتمـاعی وابـسـته اسـت و امنیت‌ در این حـالت ابـعادی‌ چـون‌ امنیت شغلی، اقتصادی، سـیاسی، فرهنگی، قضایی، جانی را هم در بر مـیگیرد(کـارگر،

١٣٨٣ ص ٣٧).

٢-١-امنیت و ابعاد آن

به طور کلی امنیت عمدتاً بـه نـوعی اساسی روانی گفته میشود که در‌ آن بـه خـاطر مـبرا بـودن از تـرس ، وضعیت آرامش و اطـمینـان خـاطر حاصل میشود. امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است که امنیت عینی، عموماً امنیت را در قالب تهدید نکـردن تـعریـف‌ کـرده‌ انـد که امری عینی است اما باید اضـافه کـرد امـنیت وقـتی وجـود دارد کـه احساس کنیم تهدیدی در کار نیسـت و ایـن همـان

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 31)

امنیت ذهنی است (اخوان کاظمی، بهرام ، ١٣٨٦: ص ١٣‌). آنچه‌ نقش خیلی مهم در افزایش تعـداد گردشـگران ایفـا مـیکنـد، معنای امنیت ذهنی است که در حـقیقت همان امنیت ذهنی گردشگر میباشد. به عبارت بهتر تصویر ذهنی گردشـگر از مقصـد‌ است‌ که نقش مهم را در تصمیم گیری برای سفر به یک کشور یا مکان ایفا مینماید.

٢-٢-امنیت و گردشگری

امنیت فاکتور اصـلی در گـسترش صنعت گردشگری میباشد چرا کـه گردشـگر‌ در‌ وهلـه‌ نخسـت بـه دنبـال مکـانی آرام‌ جهـت‌ گذراندن‌ اوقات خود را دارد. ناامنی در بازدیدها به طور واضح در تصمیم گیری گردشگران برای بازدید خیلی مؤثر اسـت (ســونمز و گرایف‌ ، ١٩٩٨‌). در‌ مسافرت های ناامن ، توریست ها اهداف تروریست هـا‌ مـیباشـند‌. همچنـین تحقیقـات نشـان مـیدهـد کـه گردشگری با ناامنی و خطر ارتباط دارد. (رحیل و فسن مـایر، ١٩٩٢).

هـر چه گردشگران در‌ یک‌ کشور‌ از ضـریب امـنیتی بالاتری برخوردار باشند، بیشتر تمایل پیدا میکننـد‌ کـه بـه آن کشـور سـفر نمایند. امنیت چیزی جز تفاهم و مشارکت عمومی جمعیت ساکن یک واحد سیاسی برای‌ رسیدن‌ بـه‌ رفـاه عمـومی نیسـت . لـذا اگر بـه این نـتیجه برسیم که توسعه‌ صنعت‌ گردشگری میتواند درآمدزا باشد و از طریق افزایش درآمد میتواند مفاسد اجتمـاعی را در جامعه کاهش داده‌ و منجر‌ به‌ توزیع عادلانه ثروت و درآمد شود، نابجا نگفته ایم (رحیم پور، ١٣٨٤).

٢-٣-رابطه‌ متقابل‌ امـنیت‌ ، گـردشگری و توسعه اقتصادی پایدار

موضوع ایمنی و امنیت در صنعت گردشگری از اهمیت حیاتی در‌ سراسر‌ جهان‌ برخوردار است . گردشگری صنعتی است که هـم تقاضا و هم عرضه ی آن به اتفاقاتی همچون‌ تروریسم‌ و خشونت های سیاسی خیلی حـساس اسـت (ریچـر و واغ ، ١٩٨٦). یکــی از عوامل مهم‌ توسعه‌ گردشگری‌ در کشور امنیت است . به عبارت دیگر، یکی از شاخص های امنیت ، توسـعه گردشـگری‌ در‌ کـشـور است که میتواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند‌ و هـمین‌ طـور‌ صـنعت گردشـگری در یـک منطقـه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجودآمدن امنیت در‌ آن‌ منطقه میشود، اما این قضیه همیشه صـادق نـیسـت ‌ ‌زیـرا در بـرخی مواقع‌ وجود‌ پدیده‌ گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث ناامنی شده است . با این وجـود صــنعت گـردشـگری و امنیـت ارتباط‌ تنگاتنگی‌ با‌ هم دارند. (ایسرائیلی وریچل ، ٢٠٠٣). کشورهای زیادی در دنیا به وسیله تروریسم‌ تهدید‌ شـده انـد و فعالیـت های خشونت آمیز در بسیاری از کشورها افزایش یافته است (سونمز و آپوستولوپوس و تـارلو‌ ١٩٩٩‌). این اتفاقـات و خشـونت هـا مـیتواند مـانعی برای گردشگری باشد چون از گردشگری‌ و توریسم‌ به عنوان ابزارهایی برای آسایش و صلح در‌ محـیط‌ اجتمـاعی‌ استفاده میشود (نیومایر، ٢٠٠٤) (ریسنجر و موواندو، ٢٠٠٥‌). بعد‌ از حملات یازدهم سپتامبر در شهر نیویـورک، ایـن حمـلات ضربه مهلکی را روی‌ صنعت‌ گردشگری در آمـریکا و دنیا داشت‌ . تعداد‌ مسافرانی که‌ با‌ هواپیما‌ به آمریکا مسافرت نمودند بیش از‌

٥٠‌ درصد کاهش یافت (بوقر و ریتا پیروم ، ٢٠٠٥).

امنیت مقوله ای است که‌ از‌ قدیم و از همان دوران باستان با‌ هستی و زندگی انسان در‌ پیوندی‌ عمیق و نـاگسستنی قـرار داشـته و همواره‌ یکی‌ از مهمترین مسائل جامعه بشری بوده است و هنوز هم یکی از مفاهیم محوری‌ و بنیادین‌ در روابط بـا دولـت ملـی‌ و در‌ مناسبات‌ بین المللی میباشد‌(رئیسی‌، ١٣٨٨).

٣-پیشینه تحقیق

 ژانگ‌ (٢٠٠٥‌) در تحقیقی با عنوان اثـر سـونامی بر روی گردشگری بین المللی چین به ایـن‌ نتیجـه‌ رسـید کـه بلایـای طبیعی باعث میشود‌ میل‌ گردشگران ورودی‌ به‌ منطقه‌ کم شود و بازتاب منفی‌ روی بازدیدکنندگان میگذارد و آنهـا را به دور شدن از مقصد سـوق مـیدهد.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 32)

 نزرین و همکاران ، ٢٠١٠‌، در‌ تحقیقی با عنوان اثر بخشی برنامه‌ شهر‌ امن‌ به‌ عنوان‌ پایه امنیت در‌ صنعت‌ گردشـگری، مورد مطالعه در پوتروجایا نشان میدهد که برنامه شهر امن اثر گذاری ضعیف و قابـل تـأمـل‌ داشــته‌ اســت‌ . و بـه ایـن نتیجه رسیدند که اقـتدار مـحلی‌ نـیاز‌ به‌ همکاری‌ بیشتر‌ با‌ ارگانهای غیر دولتی (ان جـی او) دارد. و بـه منظـور تشـدید ایمنی نیاز به اجرای مؤثر برنامه شهر امن مانند تـقویت اجـرا و آمـوزش ، بالا بردن ایمنی در جاذبه‌ های اصلی توریستی و تـقویت سـیستم های آموزشی برای کارمندان که کاملاً در امنیت دخالت دارند، میباشد.

 نوریزاواتی و تارمیجی، ٢٠١٤، در تحقیقی با عنوان " مسائل امنیت و ایمنی: چــالش هــای‌ جـدیـد‌ صـنعت گردشـگری مالزی " بیان میکند که مسائل سلامتی، تروریسم ، تـکرار آدم ربایی و تیراندازی در Sabah، حادثه خطوط هوایی دو قلو، شورش و تظاهرات غیر قانونی و گزارشات نادرست توسط‌ رسانه‌ های بین المللی چــالش هــای جـدیـد را بـه مـالزی ارمغان آورده است . اگر چه برخی حوادث اثرات کوتاه مـدت روی صـنعت گردشگری مالزی‌ داشته‌ ولی هنوز اثر بزرگـی روی‌ نام‌ تجاری مالزی گذاشته است .

 فیتری و همکاران (٢٠١٤) در پژوهشی با عـنوان احـساس امـنیت و ایمنی بازدیدکنندگان زن بین المللی از کوالالامپور که در این تحقیق‌ زنان‌ بیشتر از جرم و جنایت‌ بـیمناک‌ بـودند و ٩٩% پاسـخگویان راه رفتن و پیاده روی در کوالالامپور را ایمن میدانستند و این امنیت در طی زمان شب ١٥% کم شد و وضعیت ناامنی قابل تـوجهی کـه تـوسط پاسـخگویان مشاهده شد‌ ترافیک‌ خیابان ها بود. و نگرانی اصلی گزارش شده جیب بری و قـاپزنی سـارقین بود.

 کهزادی و همکاران (١٣٨٨) در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر امنیت اجتماعی و فرهنگی و نقـش آن در تـوسـعه پایـدار گـردشگری‌(مـطالعه‌ موردی شهر‌ اصفهان ) با جمع آوری پرسشنامه از گردشگران داخلی به این نتیجه رسید که بیش از نـیمی از‌ گـردشگران از وضعیت امنیت در مسیرهای گردشگری احساس رضایت داشته اند‌ و اصفهان‌ به‌ لحاظ امنیتی از آرامـش تـقریباً مـطلقی وبه لحاظ دارا بودن پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از توانـایی ‌‌بسـیار‌ بـالایی در جهت جذب گردشگر بـرخوردار اسـت .

 هزار جریبی(١٣٨٩)، تحقیقی با عنوان‌ احساس‌ امنیت‌ اجتماعی از منظر توسعه گردشگری انـجـام گـردیـده اســت . در این پژوهش آمده است که هدف‌ شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی و تعاملات مردم با گردشـگران خــارجی در سـال ٨٩‌ اسـت و نتایج بدست آمده‌ حاکی‌ از آن است که بین احساس امنیت اجتمـاعی و گردشـگری رابـطـه مـثبـت و مستقیمی وجود دارد. به عبارتی هر مقدار احساس امنیت اجتماعی گردشگران افزایش یابد به همان اندازه تـمایل آنـان به اقامت‌ در ایران و حتی سفرهای مجدد بیشتر است .

 لطفی فر، یغفوری(١٣٩١)، در تحقیقی تـوصیفی – تـحلیلی با عنوان نقش امنیت در توسعه گردشگری، مـورد شـناسی، چـابهار که نتایج بدست آمده نشان می‌ دهـد‌ کـه امنیت فاکتوری تعیین کننده در توسعه گردشگری چابهار می باشد؛ و در نهایت به بررسی مـشکلات و مـوانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته از جـمله عــدم وجـود بـرنامـه هــای مــدون‌ توسعه‌ مقصد، ضعف روساخت ها و تـسهیلات گـردشگری، تبلیغات ضعیف ، عدم وجـود راه هـای دسترسـی مطلـوب بـه جاذبه های گردشگری در درون مـنطقه و دیگـر کاستیها و عامل امنیت که نقش بـسزایی در‌ توسعه‌ صنعت گردشـگری در این مـنطقه دارد .

٤-مـواد و روش

روش تحقیق در این مقاله توصیفی، تحلیلی اسـت . در این پژوهـش با توجه به اهداف و امکانات ، پرسشنامه هایی طراحی گردید و با‌ توجه‌ به‌ جـمعیت ٢/٠٠٠/٠٠٠ نـفری گردشگر‌ خارجی‌ که‌ از اصفهان در یکـسال بـازدید مـینمایند. و بـر اسـاس روش کــوکران ، نـمونه ای با حجم ٤١٧ نفر مـشخص شـد. جهت جمع آوری‌ اطلاعات‌ از‌ پرسشـنامه ای یـازده سـؤالی بـا اسـتفاده از تکنیـک‌ هـای‌ مشاهده ، مصاحبه ، استفاده شده اسـت . داده هـای پرسشنامه با نرم افزار spss مورد تـحلیـل قــرار گرفـت . ضــریب آلفــای کـرنبـاخ‌

٧٦٧‌/. نشان‌ دهنده پایائی پرسشنامه مـیباشد.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 33)

/

n =

جدول ١. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای‌ کرونباخ

N of Items Cronbach's Alpha

11 .767

جهت بررسی و تحلیل داده ها از آمار استنباطی با روش اسپیرمن‌ و خـی‌ دو‌ هـر یک از شاخص های مـورد سـنجش در رضایت مـندی گـردشگران‌ خـارجی‌ مـشخص گـردید. بررسی اطلاعات بـدست آمـده از پرسشنامه ، فراوانـی آزمـودنیهـا بـر اساس جنسیت مطابق جدول و شکل‌ ٢ می‌ باشد‌.

جدول ٢. توزیع فراوانی و درصد فـراوانی مـربوط بـه جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت فراوانی‌ درصد‌

مـرد‌ 243 58/3

زن 174 41/7

جـمع کـل 417 100

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 34)

شـکل ١. تـوزیع فـراوانی و درصد فراوانی‌ مربوط‌ به‌ جنسیت پاسخ دهندگان

/

مطابق جدول ٢ و شکل ١ مشاهده میشود، در مطالعه فوق از ٤١٧ نفر‌ پاسخ‌ دهنـدگان ٢٤٣ نفـر معـادل (٥٨%) مـرد بـوده و

١٧٤ نفر معادل (٤٢%) آنها زن‌ میباشند‌.

بـررسی‌ اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ، فراوانی آزمودنیها بر اساس سن پاسخگویان مطابق جدول و نمـودار‌ شـماره‌ ٣ مـی- باشد.

جدول ٣. توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

سن فراوانی درصد‌

کمتر‌ از‌ ٢٠ 2 0/5

٣٠ـ٢٠ 60 14/4

٥٠ ـ٣٠ 123 29/5

بالاتر از ٥٠ 232 55/6

جـمع کـل‌ 417‌ 100

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 35)

شکل ٢. توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان

/

از جدول و شکل‌ فوق‌ بسیار‌ روشن است که اغلب بازدید کنندگان از کشور ایران و شهر اصفهان در سنین بالا میباشـند‌ و ایـن‌ خود‌ نشان از بالا بـودن سـطح امنیت و احساس امنیت در ایران و شهر اصفهان‌ میباشد‌ زیرا در سنین بالا حساسـیت نسـبت بـه امنیت محل بازدید بیشتر است و نکته دیگری که میتوان‌ از‌ این آمار مشاهده کـرد این اسـت که هیچ برنامه ریزی بـرای جــذب‌ گـردشگران‌ در سنین پائین نشده است و مسئولین گردشگری‌ باید‌ به‌ آن توجه بیشتری داشته باشند.

بررسی اطلاعات‌ بدست‌ آمده از پرسشنامه ، فراوانی آزمودنیها بر اساس تحصیلات پاسخگویان مطابق جـدول شـماره ٤ میباشد‌.

جدول‌ ٤. توزیع فـراوانی مـربوط به تحصیلات‌ پاسخ‌ دهندگان

تحصیلات‌ فراوانی‌ درصد‌

زیر دیپلم 85 20/4

دیپلم 71‌ 17‌

لیسانس 29 7

فوق لیسانس و بالاتر 232 55/6

جدول فوق بیان گر این‌ است‌ که در حدود ٥٦% از پاسخ‌ دهندگان دارای تحصیلات بالا‌ میباشند‌.

بررسی اطلاعات بدست آمده از‌ پرسشنامه‌ ، فـراوانی آزمـودنیها بر اساس دفعات بازدید پاسخ دهندگان مطابق جدول ٥ و شکل ٤ میباشد.

جدول‌ ٥. توزیع‌ فراوانی مربوط به تعداد دفعات‌ بازدید‌ پاسخ‌ دهندگان از اصفهان‌

تعداد‌ بازدید فراوانی درصد

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 36)

یک‌ 379‌ 90/9

دو 23 5/5

سه 4 1

بیش از سه 11 2/6

جـمع کـل 417 100

شکل ٣. تـوزیع‌ فراوانی‌ مربوط به تعداد دفعات بازدید پاسخ‌ دهندگان‌ از اصفهان‌

/

در‌ حدود‌ ٩١% پاسخ دهندگان برای‌ بار اول از اصفهان بازدید مـینمودند ولی در بین آنها در حدود ٥/٥ % دو بار و ٢/٦ % بیش‌ از‌

٣ بار بازدید داشتند و اصفهان را از‌ لحاظ‌ امـنیت‌ گـردشگری‌ بـسیار‌ خوب توصیف میکردند‌ و بجز‌ کمبود امکانات و تسـهیلات از موارد دیگر ابراز رضایت میکردند.

بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسـشنامه ، ‌ ‌بـر‌ اساس‌ ملیت‌ پاسخ دهندگان مطابق نمودار ذیل میباشد.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 37)

با‌ اینکه‌ آمار‌ دقیقی‌ از‌ ملیت‌ گـردشگران ورودی بـه اصـفهان موجود نیست اما از پاسخ دهندگان به این تحقیق ٢٦% گردشـگران آلمانی و نزدیک به ١٠% از آنها بلژیک و فرانسه و در حـدود ٧% از بازدیدکنندگان‌ ملیت اتریشی و سوئیسی داشتند. و بـا توجـه به اینکه اکثر بازدیدکنندگان از کشورهای تـوسعه یافته و پیشرفته میباشند، بـایـد انـتظـارت آنهـا در مـورد امنیـت و خـدمات و تسهیلات در سطح بالایی تامین گردد.

شکل‌ ٤. مربوط‌ به فراوانی ملیت پاسخ دهندگان

/

با استفاده از گویه های فوق شاخص احساس امنیت ساخته شده و در جدول زیر بصورت درصد گزارش شـده است .

جدول ٦. سؤالات پرسشنامه و نتایج حاصله‌ بر‌ اساس درصد

گویه میزان

خیلی خوب متوسط ضعیف خیلی بدون میانگی

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 38)

خوب ضعیف نظر ن

1 هنگام ورود بـه اصـفهان تـا چـه میـزان احسـاس امنیت‌ داشتید؟ 77‌/2 22/1 0/5 0 0/2 - 3/76

2 هنگام خـرید از‌ مـغـازه‌ هـا تـا چـه انـدازه احسـاس امنیت برای شما وجود دارد؟ 54 41/2 4/1 0/2 0/2 - 3/49

3 هنگام حرکت در سطح شهر اصفهان با توجـه بـه ترافیک موجـود تـا‌ چـه‌ میـزان احسـاس امنیـت دارید؟ 10‌/3 23‌ 45/3 13/9 7/4 ـ 2/15

4 هنگام بازدید از امـاکن توریسـتی تـا چــه مـیـزان احساس امنیت دارید؟ 71/2 27/1 1/4 0/2 0 ـ 3/69

5 با توجه به شرایط فرهنگی جامعه آیـا اسـتفاده از هرگونه پوشـش بـه چـه میـزان‌ احسـاس‌ امنیـت دارید؟ 37/9 45/1 13/9 1/7 0/7 0/2 3/18

6 هنگام اقامت در خانه های اجاره ای موقت در اصفهان  و  در هتل های اصفهان تـا چـه میـزان احساس امنیت دارید؟ 71 25/9 1/7 0/2 0/2 0/2 3/68

7 وجود و حضور پلیس گـردشگری در شــهر تـا چـه میزان برای شما‌ احساس‌ امنیت بوجود‌ میآورد؟ 27/8 39/6 19/7 4/3 2/4 6/2 2/92

8 نقش راهنمایان تور در ایجاد امنیـت در بازدیـد از مراکز دیدنی شهر تا‌ چه میزان است ؟ 56/4 30/5 4/6 0/5 0/2 7/9 3/54

9 تا چه میزان شیوه برخورد‌ شهروندان‌ اصـفهانی‌ در شـما ایجـاد آرامـش کرده است ؟ 59/2 37/9 2/2 0/2 0 - 3/57

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 39)

10 تا چه مـیزان هـنگام حـمـل کیـف دسـتی ‌‌احسـاس‌ امنیت میکنید؟ 44/1 49/9 4/3 0/7 0 - 3/39

11 معرفی اصفهان به دیگران بـه عنـوان یـک مقصـد‌ گردشگری؟ 64‌/7 34‌/3 0/5 0 0/2 - 3/64

شکل ٥. نتایج حاصل از پرسشنامه بر اساس نمودار ستونی

/

احساس امـنیت گـردشگران در هـنگام‌ ورود به اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت . کـه بــیش از ٩٩ % پاســخگویان ایـن‌ وضـعیت را خوب گزارش‌ کردند‌.

هنگام خرید از مغازه ها ٩٥% از پاسخگویان احساس امنیت خوبی داشتند که این نشان میدهد فضای کـسب و کــار فـروشـندگان و مغازه داران اصفهانی به نسبت خوب میباشد الارقم این که بعضی‌ گـردشگران از تفاوت قیمت کالاها در فروشگاه های مختلـف اعتراض داشتند و عدم نظام قیمت گذاری کالاها بخصوص صنایع دستی در ایران .

یکی از مـهم تـرین عـامل هایی که در احساس امنیت‌ ، آرامش‌ و راحتی گردشگران موثر است ترافیک شـهری و فـرهنگ راننـدگی در سطح شهرها میباشد. در سوال سوم پرسشنامه گردشگران در این رابطه ٣٣% خوب و ٤٥% متوسط و ٢١% ضعیف پاسخ داده اند که‌ نـشان‌ از ضـعف مـدیریت شهر، قوانین ترافیکی و رانندگان دارد.

سؤال چهارم پرسشنامه مربوط به احساس امنیت در هـنگام بـازدید از سـایتهای توریستی ٩٨% پاسخگویان آن را خوب نظر داده - اند‌.

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 40)

سؤال‌ پنجم پرسشنامه که از گردشگران سؤال شده بود کـه بـا تـوجه به فرهنگ مردم اصفهان در استفاده از پوشـش متفـاوت آیـا احساس امنیت میکنند. ٨٣% گردشگران مشکلی با آنـ‌ نـداشته‌ و تاثیری‌ منفی در احساس امنیت آنها‌ ابـراز‌ نکردنـد‌ ولـی ١٤% آنها این عامل را اثرگذار دیده و احساس امنیت را مـتوسط اعـلام کـردند.

سؤال ششم احساس امنیت گردشگران در هتل‌ ها‌ را‌ بررسی کرده که ٩٦% آنها خوب نظر دادهـ‌ انـد‌.

سؤال هفتم مربوط به حضور پلیس توریسم تا چه اندازه در گردشگران احساس امنیت ایجـاد کـرده اسـت ، که ٦/٢% از‌ پاسخگویان‌ پلیس‌ توریسم را در اصفهان مشاهده نکرده بودند و ٦٨/٤% حضور پلیس‌ را در ایجـاد احسـاس امنیـت مـؤثر دانـسـته و ١٩/٧% مـتوسط پاسخ گفته و ٦/٧ % حضور پلیس را در ایجاد احساس امنیت‌ آنها‌ مؤثر‌ ندانستند.

سؤال هشتم بـه نـقش راهـنمایان تور در ایجاد احساس امنیت‌ در‌ گردشـگران پرداختـه کـه ٧/٩% پاسـخگویان بـدون راهنمـا بـه اصفهان سفر کرده بـودند کـه این مـطلب خود نشان‌ از‌ احساس‌ امنیت آنهـا در اصـفهان و ایـران مـیباشـد. و ٨٦/٩% آنهـا نقـش راهنمایان را در‌ احساس‌ امـنیت‌ گـردشگران موثر دانسته و از آنها رضایت داشته و تنها ٤/٦% نقش آنها را متوسط اعـلام کـرده‌ و

٠/٧% نقش‌ راهنمایان‌ تور را در احساس امـنیت آنـها خیلی ضعیف دانسته اند.

در سؤال نهم در‌ مورد‌ نحوه برخورد و میهمان نوازی شـهروندان اصـفهانی با گردشگران سوال شده بود. ٩٧/١% از‌ گردشگران‌ آنــرا‌ خـوب اعـلام کردند و از نحوه برخورد گرم و صمیمی مردم اصـفهان نـه تنهـا راضـی بودنـد‌ بلکـه‌ آنـرا یکـی از ویژگـیهـای مهـم گردشگری این شهر میدانستند.

سؤال دهـم تـا چه‌ میزان‌ هنگام‌ قدم زدن و حـمل کـیف دستی در سـطح شـهر احـساس امنیت مـیکنیـد. ٩٤% از گردشـگران آنـرا‌ خوب‌ گـزارش کـردند و خوشبختانه در بین پاسخگویان هیچ کدام تجربه قاپ زنی و تعرض‌ اعلام‌ نکردند‌.

در سـؤال یازدهـم از گردشگران پرسیده شده بود تا چـه میزان اصفهان را به عـنوان‌ یکـ‌ مکان‌ امن به دیگران پیشــنهاد مــیکننـد

٩٩% آن را خوب اعلام کردند و اصفهان‌ را‌ یک شهر امن و مردم آنرا میهمان نواز توصیف میکردند.

بـه نـظر میرسد بین مؤلفه های امـنیت‌ و مـیزان‌ احـساس امنیت در گردشگران خـارجی شـهر اصفهان رابطه وجود دارد.

جـدول ٧. بـیانگر‌ آماره‌ های توصیفی مربوط به آزمون فرضیه یک‌

تعداد‌ ســـطح‌ معنـــی داری آزمـــون اسپیرمن

417 0/000 0/541‌ هـنگام‌ خـرید از مغازه ها

417 0/003 0/144 هنگام تردد در سطح شـهر اصـفهان‌ با‌ تـوجه بـه تـرافیک

417 0/000‌ 0/494‌ هنگام بازدید‌ از‌ اماکن‌ تـوریستی

413 0/000 0/305 شرایط فرهنگی‌ شهروندان‌ اصـفهانی و اسـتفاده از هرگونـه پوشش

414 0/000 0/307 هنگام اقامت در هتل‌ های‌ اصفهان و  آپارتمان های مبله اجاره موقت

397 0/000 0/197 وجود و حضور‌ پلیس گـردشگری

مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری » پاییز 1395، دوره دوم - شماره 3 (صفحه 41)

384 0/000‌ 0/291‌ نـقش راهنمایان تور در ایجاد‌ امنیت‌

415 0/000 0/438 شیوه بـرخورد شـهروندان اصـفهانی

413 0/000 0/388 حـمل و نـقل با‌ وسایل‌ نـقلیه

جـهت آزمون این فرضیه‌ از‌ آزمون‌ همبستگی اسپیرمن استفاده‌ گردید‌ که با توجه به‌ نوع‌ متغیرهـا از جملـه فاصـله ای در گــروه مـورد مـطالعه بوده و توجه به نوع فرضیه‌ از‌ آزمون فـوق اسـتفاده گـردید. در آزمـون‌ ایـنـ‌ فـرضـیه از‌ متغیرهـای‌ مربـوط‌ بـه فرضـیه استفاده شد‌؛ همچون سوال های٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ پرسشنامه .

با توجه به سطح آزمون که در بررسی ارتباط میان‌ مؤلفه‌ های امنیت و میـزان احسـاس امنیـت در‌ گردشـگران‌ خــارجی‌ شـهر‌ اصفهان‌ بدست آمد، نشان‌ میدهد‌ همبستگی اسپیرمن بین اولین متغیر مربوط : بین هنگام خرید از مغازه ها و میزان احساس امنیت در‌ گردشگران‌ ٠.٥٤١برآورد‌ شده و در سطح معنیداری٠/٠٠٠ همچنین برای‌ همبستگی‌ بین‌ متغیر‌ بـه‌ تـرافیـک‌ ٠/١٤٤ برآورد شده و سطح معنی داری ٠/٠٣ میباشد، همبستگی بین زمان بازدید از امـاکن توریسـتی و میـزان احسـاس امنیـت در گردشگران خارجی مقدار ٠/٤٩٤ برآورد شده است و در‌ سطح معنی داری ٠/٠٠٠ که نشان می دهـد بـین ایـن دو متغیـر نـیـز هـمبستگی معنیدار است . همچنین مقدار همبستگی اسپیرمن در بین دیگر متغیرهای مـورد نظـر از جملـه شـرایط فرهنگـی‌ شهروندان‌ اصفهانی و اسـتفاده از هرگونـه پوشـش (٠/٣٠٥)، اقامـت در هتـل هـای اصــفهان (٠/٣٠٧)، وجــود و حضـور پلـیس گردشگری(٠/١٩٧) ، نقش راهنمایان تـور (٠/٢٩١)، و... بـدست آمد که رابطه مثبت و معنیدار میباشـد و بـا‌ توجـه‌ بـه وجـود همبستگی بین متغیرهای مذکور و سطح معنی کمتر از ٠/٠٥که در تمامی متغیرها وجود دارد، لذا فرضیه مورد تـایید مـیباشد و ارتباط میان‌ مؤلفه‌ هـای امـنیت و میزان احساس امنیت‌ در‌ گردشگران خارجی شهر اصفهان وجود دارد.(جدول .٧) به نظر میرسد بین نقش پلیس گردشگری و احساس امنیت گردشگران خارجی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی فرضیه‌ دوم‌ پژوهش با توجه به‌ فـرضیه‌ و نـوع متغیرهای مورد نظر از آزمون خی دو استفاده گردیده است . با توجه به جدول . ٨ که نتایج حاصل از آزمون خی دو در بین متغیرهای مربوط را نشان میدهد. میتوان‌ مشاهده‌ نمود که آزمون خـی دو در هر دو مـتغیر ٦٥٨/٨٠٨ و ٢٢٠/٦٢٤ مـیباشد و در نتیجه سـطح معنی داری هر کدام از متغیر های مورد نظر ٠/٠٠٠ کـه کمتر از‌ ٠/٠٥‌ میباشد. همچنین‌ با درجه آزادی ٣ و ٤، فرضیه مورد نظر بـا ٩٥درصد اطمینان تایید میباشد، بنابراین بین نقش پلیس گردشگری و احساس‌ امنیت گـردشگران خـارجی رابـطه وجود دارد.


نظرات() 

یکی‌ از اقداماتی که امنیت و ایمنی ساختمانهای ستادی نـظامی و انتظامی را تهدید می کند‌، اقدامات خرابکارانه و تروریستی است‌ . عملی‌ شدن این تهدیدات به نـوعی تزلزل امنیتی محسوب مـی شـود و عملکرد واحدهای مهم نظامی و انتظامی را دچار اختلال می نماید. پژوهش حاضر با توجه این مسئله و با هدف «تدوین چک لیست‌ ارزیابی شیوه طراحی » به بررسی تهدیدات و راهکارهای طراحی قابل توجه در هر یک از بـخش های یک ساختمان ستادی می پردازد. این پژوهش کاربردی و شیوه آن توصیفی - تحلیلی است . نتیجه پژوهش‌ نشان‌ می دهد که می توان چک لیستی برای ارزیابی شیوه طراحی هر ساختمان در قالب معیارهای «سازه، پلان، منافذ، راهـروها، سـیرکولاسیون بخش های مختلف ، طبقات، مصالح ، نما، بام، تأسیسات، مبلمان‌ واپایش‌ امنیتی » تدوین نمود. انطباق این چک لیست بر شرایط یک ساختمان مدیریتی پدافندی به عنوان مطالعه موردی، نشان داد که ساختمان مذکور نـسبتا در بـرابر تهدیدات امنیتی و ایمنی مقاوم‌ است‌ . امروزه یکی از روش های مقابله دشمن با نیروهای نظامی و انتظامی داخلی ، انجام «عملیات خرابکارانه و تروریستی » است‌ . در‌ این‌ روش نیروهای دشمن به حالت ناشناس ، جنگی نابرابر‌ را‌ بـا هـدف ایجـاد ترس ، اغتشاش و نقص در عملکرد سـازمان هـای نـظامی و انتظامی شکل می دهد. پس از حادثه ١١‌ سپتامبر‌، حمله‌ به ساختمان های نمادین ١ یکی از اهداف جذاب برای تروریست‌ ها شده است . این گونه رویکـردها تـروریسم مـدرن را تغییر داده و واقعیت این است که بسیاری از مسئولان‌ و شهروندان‌ در‌ بـرابر این حـربه آسیب پذیرند

(٢ :٢٠٠٣ ,Remennikov). مقابله با این تزلزل‌ امنیتی‌ ، مستلزم پیش بینی یک سری اقدامات در طراحی سازه ساختمان های کلیدی ، خصوصا ساختمان های سـتادی‌ نـیروهای‌ انـتظامی‌ و نظامی کشور است . با توجه به مسئله ذکر شده ، هـدف پژوهش حاضر‌ «ارائه‌ یک‌ سری راهکارهای طراحی در معماری ساختمان های نظامی و انتظامی » است . روش پژوهش حاضر توصیفی‌ -تحلیلی‌ اسـت‌ و بـر مـبنای راهکارهایی که بر اساس آن ارائه می شود، می توان «چک لیستی‌ بـه‌ مـنظور ارزیابی شیوه طراحی ساختمان ها» تهیه نمود و در صورت نیاز اقدامات ایمنی‌ و امنیتی‌ لازم‌ را انجام داد. در انتهای پژوهـش راهـکارهای ارائه شـده در قالب یک چک لیست‌ خلاصه‌ می شوند و برای ارزیابی پایداری یک ساختمان مدیریتی پدافندی، بـه عـنوان مـطالعه موردی‌ پژوهش‌ ، به‌ کار برده می شوند.

٢- بخش های حائز اهمیت یک ساختمان :

به مـنظور مـقابله بـا تهدیدات‌ امنیتی‌ و ایمنی لازم است تهدیدات قابل وقوع و متقابلا راهکارهای طراحی مرتبط با هر‌ کـدام‌ از‌ بـخش های یک ساختمان مورد شناسایی قرار گیرند. در پژوهش حاضر این بخش ها در‌

قالب‌ (شکل‌ ١) بـه تـرتیب مـورد بررسی قرار می گیرد:

/

شکل ١- بخش های یک ساختمان‌ که‌ در پژوهش مورد بررسی قرار مـی گـیرد (نگارندگان ).

1. Icon Building

٢

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 49)

-١- سازه ساختمان :

انفجار و اثرات مخرب ناشی‌ از‌ آن به عنوان شایع ترین تهدید حـفاظتی و امـنیتی ، مـاهیتی متغیر و غیرقابل پیش‌ بینی‌ دارد. هدف نیروهای خرابکار از حمله به‌ یک‌ ساختمان‌ ، وارد آوردن حداکثر تلفات انسانی و مـالی بـه‌ آن‌ است (شکل ٢). یکی از ضعف های ساختمانی که آن ها را به این‌ مـقصود‌ نـزدیک تـر می نماید، فروریخت‌ و تلاشی‌ اسکلت ساختمان‌ است‌ . اصولا‌ می توان ساختمان ها را از‌ نظر‌ سازه ای بـه دو الگـوی اسـکلت دار و بدون اسکلت تقسیم نمود که‌ بالطبع‌ ، الگوی اسکلت دار در برابر تهاجم‌ پایدارتر اسـت . تـخریب ساختمان‌ های‌ اسکلت دار کمتر به صورت‌ متلاشی‌ شدن کل سازه رخ می دهد. بلکه بیشتر بسته بـه شـیوه

ساخت اسکلت‌ ، چند‌ حالت کلی رخ می دهد‌:

بخشی‌ از‌ اسکلت آسیب دیده‌ و بـقیه‌ اسـکلت سالم می ماند‌.

بخشی‌ از اسکلت آسیب مـی بـیند و بـه علت فشار توده ساختمانی بقیه اسکلت بـه زیر‌ کـشیده‌ می شود.

این حالت هم که‌ بیشتر‌ بر اثر‌ انفجار‌ بسیار‌ قوی به وجـود مـی‌ آید واژگونی اسکلت ساختمان (آوار یکجا)

بـه سـمت معبر یا سـاختمان هـای مـجاور است .

/

شکل‌ ٢- تخریب‌ برج الخبر (سـاختمان ١٣١) در عـربستان‌ سعودی‌ به‌ عنوان‌ مقر‌ پرسنل نظامی کشورهای‌

خارجی‌ ، در سال ١٩٩٦ در یک حمله تروریستی (سـایت ویکـی پدیا).

انفجار با اعمال بارگذاری شدید در‌ مـدت‌ زمان‌ کوتاه ، ظرفیت ایجـاد خـسارت و تلفات زیاد در‌ انواع‌ سازه‌ ها‌ را‌ ایجـاد‌ مـی کند. به طوری که می تواند موجب خرابی پیش رونده بشود. خرابی پیش رونده بـیانگر گـسترش خرابی موضعی ناشی از انفجار اسـت کـه بـه وقوع خرابی‌ در کـل یا قـسمت بزرگی از ساختمان می انـجامد. (شـکل ٣). افزایش قدرت تخریبی بمب یا کاهش فاصله حائلی به ترتیب می تواند موجب آسیب

بـه یک سـتون ، بخشی از اسکلت‌ و کل‌ اسکلت ساختمان شـود (رهـگذر و سروقد مـقدم ، ١٣٩٠: ٢٧).

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 50)

(رجـوع شـود به تصویر صفحه)

شـکل ٣- حالت های مختلف آسیب پذیری اسکلت در برابر انفجار (٩٢ :٢٠٠٥ ,Herbert).

درصورتی که یک‌ شی‌ ء انفجاری در بیرون ساختمان تـوسط نـیروهای انتحاری منفجر گردد، بسته به قـدرت

آن و فـاصله مـحل انـفجار تـا ساختمان و البته اسـتحکام سـازه سه مرحله‌ به‌ وقوع خواهد پیوست (شکل ٤).

/

/

/

شکل‌ ٤- اثر‌ انفجار بر اسکلت ساختمان (٢٩ :٢٠٠٣ ,FEMA).

در صورتی که شـی ء انـفجاری در داخـل ساختمان کار گذاشته شده باشد به تـرتیب بـه سـقف ، کـف‌ و دیوارهـا‌ فـشار می آورد، آن‌ ها‌ را خم کرده و در نهایت شکستگی شیشه ها و تخریب طبقات بالایی و زیرین را در پی خواهد داشت (شکل ٥).

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 51)

(رجوع شود به تصویر صفحه)

شکل ٥- نحوه آسیب رسانی انفجار درون ساختمان‌ بـه‌ سازه (٣٠ :٢٠٠٣ ,FEMA).

برای مقابله با تخریب اسکلت ساختمان در برابر انفجار می توان ستون های بیشتری در اسکلت ١ کار گذاشت تا فشار امواج انفجار در یک نقطه متمرکز‌ نشده‌ و به وسیله‌ سایر ستون ها در جـهات مـختلف توزیع شود؛ در این صورت می توان انتظار داشت ، نسبتا ساختمانی‌ مقاوم در برابر موج انفجار٢ به وجود آمده باشد.

می توان‌ با‌ کار‌ گذاشتن بادبند میان ستون ها، شمع گذاری و افـزودن سـتون ها در طبقه همکف خطر تخریب اسکلت ساختمان ‌‌بر‌ اثر انفجار را کاهش داد (شکل ٦). سه مورد دیگر از راهکارهای کاهش احتمال‌ تخریب‌ یکجای‌ ساختمان در برابر انـفجار، اجـتناب از جانمایی سازه های نمایان (سـتون هـا در بخش های‌ بیرونی ساختمان ) استفاده از دیوارهای بتونی مستحکم (برای تقویت باربری ستون ها و کاهش‌ سرعت فروپاشی

ساختمان و حجم‌ آوار‌) و استفاده از میل گرد و توری در احداث دیوارهـا اسـت .

/

/

/

/

شکل ٦- اقدامات مختلف بـرای اسـتحکام بخشی طبقه همکف (٢٠ :٢٠٠٥ ,FEMA).

٢-٢- پلان ساختمان :

طراحی پلان ساختمان باید طوری باشد که از ایجاد‌ پلان ها به شکل های U،T ،V ،X ،Y ،O ،H ، +، گوشه دار، تورفته ، مقعر، نمای مستلزم ایجاد طاق ، نمای دارای برآمدگی و پیش آمدگی و سایر اشکال پیچیده اجتناب شـود. این پلان هـا با انباشته سازی آتش و توده‌ صوتی‌ در یک نقطه ، شدت انفجار را چند برابر

1. Redundancy in Frame Construction

2. Blast Resistant Building

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 52)

می نمایند (شکل ٧). در مقابل ، ساختمان های با پلان محدب ، کروی ، صاف و نوک تیز اثر‌ تخریبی‌ انفجار را

کاهش می دهند (شـکل ٨).

/

/

/

شـکل ٧- امواج انـفجار در گوشه های موجود در برخی پلان ها چند برابر می گردد (٥١ :٢٠٠٣ ,FEMA).

/

/

شکل ٨- فرم هایی که امواج‌ انفجار‌ را کمتر جـذب می نمایند (٥١ :٢٠٠٣ ,FEMA)

٢-٣- منافذ ساختمان

٢-٣-١- ورودی و آستانه : ورودی ساختمان ، شخصیت بخش است و باید طـوری بـاشد کـه در حالت عادی تصویر ذهنی مثبتی را نسبت‌ به‌ ساختمان‌ ایجاد کند (شکل ٩). در عین‌ حال‌ آستانه‌ و محوطه مقابل

سـاختمان ‌ ‌نـباید به گونه ای باشد که با نشان دادن اهمیت ساختمان ، جلب توجه نماید (شکل ١٠).

/

شـکل ٩- ورودی‌ زیبـا‌ مـی‌ تواند شخصیت ساز ساختمان باشد (٢٠٥ :٢٠٠٤ ,Department‌ of‌ the Army).

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 53)

(رجوع شود به تصویر صفحه)

شکل ١٠- محوطه آرایی تصویر سمت راسـت از آنجا که نشانی از‌ برتری‌ و اهمیت‌ را در خود ندارد،

مناسب تر هست (٢٠٩ :٢٠١٢ ,US‌ Army)

٢-٣-٢- دربها: از حیث ایمـنی ، ساختمان باید دارای –حداقل - دو ورودی و خـروجی اسـتاندارد مطابق تعداد طبقات و تعداد ساکنان‌ در‌ ساختمان‌ به منظور افزایش سرعت حرکت و جابجایی باشد. برای ساختمان های مهم‌ تر‌ می توان درب پشتی هم طراحی نمود. محل ها و راه های خروج ایمن و مسیر امـداد رسانی‌ در‌ ساختمان‌ باید طوری تعبیه شود که علاوه بر هدایت کارکنان و ساکنان به مکان‌ امن‌ (در‌ هنگام

آتش سوزی )، در صورت وقوع انفجار نیز امکان یاری رسانی به آن ها‌ فراهم‌ باشد‌ (شکل ١١).

/

شکل ١١- خـروجی هـای اضطراری ساختمان در مواقع آتش سوزی باید مشخص‌ و کافی‌ باشند

(Queensland Government, 2008: 3)

از منظر امنیتی ، موقعیت ورودی ساختمان باید به صورتی‌ باشد‌ که‌ دید به درون ساختمان محدود شود.

ایجاد هشتی و راهروهای غیرمستقیم و واپایش شده با مصالح‌ مـستحکم‌ در این زمـینه توصیه می شود. علاوه بر این ، حداقل سازی ابعاد درب‌ ورودی‌ تا‌ اندازه ای که با الزامات اورژانسی و امداد و نجات تداخل نداشته باشد، گزینه ای برای کاهش‌ دید‌ به داخل ساختمان محسوب می شـود. اسـتفاده از دیوار بتونی مستحکم برای‌ هشتی‌ ، نصب‌ دیوارهای موقتی با فاصله کمی از مسیر ورودی و جانمایی درب داخلی با زاویه خاص از‌ جمله‌

پیشنهادات‌ دیگر در این زمینه است (شکل ١٢). بالا آوردن ارتفاع طبقه همکف‌ به‌ اندازه ١.٢٠سانتیمتر از

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 54)

سـطح زمـین بـه منظور جلوگیری از ورود مستقیم و سریع بـه داخـل سـاختمان و ایجاد‌ طاق‌ ها و گنبدها به عنوان دو سازه ای که اثر انفجار را کاهش‌ می‌ دهند (٣٤ :٢٠٠٥ ,US Air Force Taskforce‌)، از‌ جمله‌ دیگر

موارد قابل توجه برای داشتن یکـ‌ سـاختمان‌ بـا ورودی ایمن است .

/

/

/

/

/

شکل ١٢- پلان و نمای حفاظ پنجره و  درب (ردیف اول )؛ پلان‌ ساختمان‌ مـحافظت شـده با درختان و ملاحظات‌ ورودی‌ (ردیف دوم‌ )؛ راهرو‌ محافظت‌ شده و نحوه تنظیم ورودی برای کاهش‌ دید‌ (ردیف سوم )

.(US Air Force Taskforce, 2005: 34) (DoD, 2008: 100)

همچنین‌ باید‌ از ایجاد ورودی در گوشه ساختمان‌ ١ به مـنظور جـلوگیری از‌ انـباشتگی‌ نیروی انفجار و آسیب رسانی بیشتر‌ آن‌ ، اجتناب شود (شکل ١٣). تـوصیه می شود در عین اینکه ورودی های متعددی‌ برای‌

1. Re-entrant Corners

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 55)

ساختمان با‌ هدف‌ فرار‌ در مواقع بحرانی‌ تعبیه‌ می شود؛ به مـنظور‌ واپایشـ‌ افـراد، صرفا اجازه تردد از طریق

یک درب صادر شود.

/

شکل ١٣- اجتناب از‌ قرار‌ دادن ورودی ها در گـوشه سـاختمان‌ (٣١‌ :٢٠٠٥ ,US‌ Air‌ Force‌ Taskforce)

در این ساختمان‌ ها می توان با به کارگیری سایبان و راهرو(کولوناد) امکان بیشتری را برای محافظت افراد‌، کـاهش‌ دید بـه درون سـاختمان و استحکام بیشتر‌ سازه‌ ضمن‌ در‌ امان‌ ماندن از شرایط‌ نامساعد‌ آب و هوایی به وجود آورد.

٢-٣-٣- پنـجرهها: بـرای ایجـاد چشم های ناظر برای ساختمان و رصد وضعیت بیرون‌ ، باید‌ پنجره‌ ها را در تمام جهات سـاختمان نـصب‌ نـمود‌؛ به‌ صورتی‌ که‌ هیچ‌ نمایی با دیوارهای صلب و بدون پنجره وجود نداشته باشد. امـا در مـوارد لازم می توان برای حفاظت بیشتر، تعداد پنجره ها در نمای ساختمان را در حداقل‌ ، پیش بینی کـرد.

کـاهش نـمای شیشه ای تا ١٥ درصد سطح نما (٣٣ :٢٠٠٥ ,US Air Force Taskforce) و استفاده از شیشه های چندلایه نشکن و مقاوم (ضدضربه ١، ضدحریق ٢، ضـدعبور، ضـداغتشاش ، ضدگلوله‌ ، ضدانفجار‌) به

١- شیشه های ضدضربه ، شیشه های چند لایه هستند که مطابق بـا نـیاز خـاص و بر پایه محاسبات مهندسی طراحی و تولید می شوند. در ساختمان های تجاری ، اداری ، بانک ها‌، ساختمان‌ های مـسکونی ، فـرودگاه ها، ویترین ها، فروشگاه های بزرگ و به طور کلی اماکنی که نـیازمند امـنیت و حـفاظت در برابر سرقت مسلحانه ، اغتشاش ، انفجار‌، زلزله‌ و... می باشد، می توان از‌ این‌ نوع شیشه ها اسـتفاده نـمود (شـرکت ونوس شیشه ، ١٣٩٢).

٢- کارآیی شیشه های ضدحریق به حفظ یکپارچگی شیشه ها در هـنگام آتـش سوزی است ؛ بهترین‌ عملکرد‌ که می تواند فضای‌ مجاور‌ را برای مدت زمان معینی ایمن و سرد نـگاه دارد. در این وضـعیت شیشه ها تا مدت زمان کافی نه تنها یکپارچگی خود را حفظ

مـی کـنند، بلکه از انتشار گازهای‌ داغ‌ و حرارت جلوگیری مـی کـنند(هـمان ).

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 56)

جای شیشه های سنتی ، نصب چارچوب هـای فـلزی برای پنجره ها، نصب حفاظ برای پنجره های طبقات زیرزمین و همکف ، طراحی پنـجره هـا به صورت عمودی‌ تا‌ افـقی -بـه‌ منظور کـاهش دید از بـیرون بـه درون ساختمان - از جمله موارد قابل توجه در کـاهش خـسارت پذیری‌ نمای ساختمان ها است . شایسته است تا جای ممکن از پنجره‌ هایی‌ بـا‌ عـقب نشینی و شکل عمودی در نما به صـورتی که ضمن هماهنگی بـا ویژگـی های اقلیمی و کاهنده سطح ‌‌دید‌ از بـیرون بـه داخل ، استفاده شود (شکل ١٤). ضمنا در این حالت پنجره‌ ها‌

آسیب‌ پذیری کمتری در برابر انفجار خـواهند داشـت .

/

/

/

/

شکل ١٤- پنجره های مقاوم در بـرابر آتـش‌ ، عـمودی ، تورفته و حفاظ دار، ضـریب امـنیت ساختمان را ارتقا می دهـند (شـرکت ونوس‌ شیشه ، ١٣٩٢)،

(Prince William‌ County‌ Police Department, 2010: 22) (Robert, 1998: 50)

کارشناسان در نظرگیری فاصله ای در حد ١.٨٠ سانتیمتر میان سطح زمین و لبه پنجره و همچنین مـیان لبـه سقف هر طبقه تا لبه پنـجره طـبقه‌ بالایی را بـه عـنوان یکـی دیگر از اقدامات پدافندی پیشـنهاد می دهند

2 (شکل ١٥). مضافا در این زمینه تأکید شده است که پنجره های حفره ای ١ نسبت به پنـجره هـای نواری‌ مقاومت‌ بیشتری در برابر انفجار دارنـد (٣٣ :٢٠٠٥ ,US Air Force Taskforce).

1. Punched Windows

2. Ribbon Windows

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 57)

(رجـوع شـود بـه تـصویر صفحه)

شکل ١٥- پنـجره هـای حفره ای (سمت چپ ) و پنجره های‌ نواری‌ (سمت راست )

(Homeland Security & FEMA, 2011: 239)

٢-٤- پله ها و راهروها:

اصولا اگر طراحی ساختمان به گـونه ای بـاشد کـه ورودی ، هم سطح با زمین بوده و حداقل نـیاز بـه‌ راهـ‌ پله بـاشد، نـه تـنها در شرایط بحران بلکه در شرایط عادی نیز آسودگی بیشتری را برای ساکنان به همراه دارد.

لازم است در ساختمان ، کنار آسانسور نیز راه پله‌ تعبیه‌ شود‌ و غیر از قرارگیری پله های‌ فرار‌، باید‌ عرض پله هـای معمولی نیز بیشتر از حد استاندارد منظور شود. هر راه پله باید دست کم ١١٠ سانتیمتر عرض مفید‌ داشته‌ باشد‌؛ مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده‌ کننده‌ از راه پله ، کمتر از ٥٠ نفر باشد که در آن صـورت ، عـرض مفید می تواند به حداقل ٩٠‌ سانتیمتر‌ کاهش‌ داده شود (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ، ١٣٩٢‌: ١٧) (شکل ١٦). همچنین هر راه پله باید دست کم ٢٠٥ سانتیمتر تا سقف بالای خود ارتفاع داشته‌ و بـین‌ هـر‌ دو پاگرد متوالی آن حداکثر فاصله قائم ٣٧٠ سانتیمتر باشد (سازمان‌ آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ، ١٣٩٢: ١٧). نکته دیگری را خصوصا می توان در راهروهای طبقه‌ همکف‌ سـاختمان‌ هـای مهم مدنظر قرار داد و آن هم ایجـاد مـانع در مسیر راهرو‌ برای‌ غیرمستقیم‌ ساختن آن به منظور کاهش قدرت موج انفجار

بمب گذاری است (شکل ١٧).

/

/

شکل‌ ١٦‌- یک‌ مسیر فرار از طریق پشت بام (سمت راسـت )- ابـعاد مناسب پلکان برای خـروج اضـطراری‌

(سمت‌ چپ ) (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ، ١٣٩٢: ١٧)

.(Department for Communities‌ and‌ Local‌ Government, 2006: 89)

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 58)

(رجوع شود به تصویر صفحه)

شکل ١٧- ایجاد مانع در مسیر‌ راهروها‌ جهت شکست قدرت موج انفجار

.(Department for Communities and Local Government, 2006: 80‌)

٢-٥- گردش‌ داخلی‌ (سیرکولاسیون ) بخش های مـختلف سـاختمان :

از دیدگاه حفاظت ، اولین هدف طراحی ساختمان ها دو چیز‌ است‌ : اول ، طراحی ساختمان های ایمن ؛ به صورتی که در هنگام حمله تخریب‌ نشوند‌. دوم‌ ، فراهم سازی امکان نجات ساکنان ساختمان از حادثه .

سیرکولاسیون داخلی سـاختمان بـاید دستیابی بـه این‌ اهداف‌ را‌ تسهیل نماید. در سطح عملکردی ، لازم است تا بخش های پر رفت‌ و آمد‌؛ نظیر مغازه ها، لابی هـا، محل تجمع ، پارکینگ ، مخازن و ... به دور از بخش های امنیتی و فرماندهی‌ ساختمان‌ واقـع شـوند (٤٤ :٢٠٠٥ ,Herbert) (شـکل ١٨) به عبارتی اتاق هایی با‌ عملکرد‌

فرعی و خدماتی در پیرامون پلان ساختمان ، جانمایی‌ شوند‌.

/

/

شکل‌ ١٨- تصویری شماتیک به مـنظور ‌ ‌نـشان دادن‌ نحوه‌ چیدمان بخش های امن و ناامن یک ساختمان

.(FEMA, 2003: 52)

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 59)

این کار ضمن‌ دور‌ ساختن خطر از قـسمت هـای‌ اصـلی‌ ساختمان ، موجب‌ استحکام‌ بیشتر‌ سازه ساختمان و جلوگیری از فروپاشی ١ آن‌ در‌ مواقع انفجار می شود (٥٢ :٢٠٠٣ ,FEMA). همچنین بـخش های حساس ساختمان‌ نباید‌ بالا و یا پایین بخش های پر‌ رفت و آمد واقع شود‌ (شکل‌ ١٩). فـضاهای لابی و بخش تجاری‌ بـاید‌ دعـوت کننده اما واپایش شده باشند و با رعایت تمهیدات امنیتی با سایر فضاها‌ ترکیب‌ شوند. برای استحکام بیشتر محل‌ های‌ تجمع‌ و لابی در طبقه‌ همکف‌ ساختمان های مهم می‌ توان‌ از بتون تقویت شده

بـهره برد.

/

شکل ١٩- گونه ای از چیدمان صحیح بخش‌ های‌ مختلف عملکردی ساختمان بر حسب اهمیت‌ (مقطع‌ )

.(FEMA, 2003‌: 52‌)

گزینه‌ های مختلف چیدمان راهرو‌، ساختمان اصلی و بخش های فرعی (شکل ٢٠):

١- تفکیک شده : در این گزینه ، بخش های عـمومی‌ از‌ قـسمت های مهم ساختمان جدا هستند‌.

٢- جدا‌ شده‌ و بیرون‌ گرا‌: در این گزینه‌ ، بخش‌ های عمومی از بخش های حساس ساختمان توسط یک دیوار محکم و با حداقل منفذ جداشده است‌ . بخش‌ های‌ دارای ساکن و تأسیسات مهم پشـت بـه پشت‌ این‌ دیوار‌ نیستند‌.

٣- بیرون‌ گرا‌ و در عین حال جدا نشده : در این گزینه ، بخش های عمومی در حالی که در فضای کاملا مجزا قرار ندارند (مثلا احداث موانع فیزیکی و دیوار) از بخش‌ های حساس ساختمان مـتمایز هـستند. این نوع چیدمان برای ساختمان های چند طبقه که در طبقه همکف ، راهرو (لابی ) دارند مناسب است .

1. Collapse

٤

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 60)

- نیمه درونی : در این گزینه که چیزی‌ میان‌ دو گزینه قبلی است ؛ بخش های عمومی کماکان از بـخش هـای حـساس ساختمان با احداث یک دیوار محکم جـدا هـستند.

٥- مـجاور با بخش های معمولی دارای ساکن : در این‌ گزینه‌ ، بخش های عمومی ساختمان در زیر یا مجاور

فضاهای دارای ساکن ساختمان هستند.

/

/

/

/

/

شکل ٢٠- گزینه های مختلف چـیدمان راهـرو، سـاختمان اصلی و بخش‌ های‌ فرعی

(Homeland Security & FEMA‌, 2011‌: 204)

٢-٦- تعداد طبقات ساختمان :

بـه دلیل وجـود عوامل دیگری ؛ همچون توانایی مالی و تقسیم بندی های اداری نمی توان توصیه مؤکدی در مورد تعداد مناسب‌ طبقات‌ برای ساختمان هـای نـظامی‌ و انـتظامی‌ داشت ؛ اما می توان توصیه نمود که هر چه تـعداد طبقات ساختمان افزایش می یابد، باید اقدامات امنیتی ورودی شدیدتر و سازه ساختمان مستحکم

1

تر شود. در مجموعه های نظامی و انـتظامی‌ تـوزیع‌ عـملکردها در قالب ساختمان های کم ارتفاع و دو-سه طبقه ، یکی از راهکارهای مناسب بـه مـنظور پایداری مجموعه در برابر تهدیدات خرابکارانه می باشد؛ زیرا ساختمان های کم ارتفاع ، سطح‌ مورد‌ استفاده بیشتری‌ در طبقه هـمکف سـاختمان دارنـد؛ به طوری که تخریب یکجای آن با یک انفجار ممکن نیست . این‌ ساختمان هـا در بـرابر انـفجار مقاومت بیشتری نسبت به ساختمان های‌ چندین‌ طبقه‌ از خود نشان می دهند. دفاتر، تـأسیسات ، امـوال و افـراد در این گونه ساختمان ها در سطح ، پراکنده ‌‌شده‌ اند و بدین ترتیب وارد آمدن خسارت به یک بخش ، اثـر کـمتری بر سایر‌ بخش‌ ها‌ دارد.

این گونه ساختمان ها به دلیل بهره برداری از نور طبیعی سـاختمان و داشـتن سـطح‌ راهرویی بیشتر، نیاز به ایجاد ورودی های خطرناک برای ساختمان ندارند و استحکامات کمتری‌ نیز بـرای ورودی هـا‌ و خروجی‌ ها نیاز است (١٩٦ :٢٠١١ ,FEMA &Homeland Security ).

1. Low-rise Buildings

٢

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 61)

-٧- مصالح ساختمان :

در حوزه مصالح بیرونی ساختمان می توان از پنـل هـای مـحافظتی با عملکرد دیوار برای جذب شدت‌ انفجارهای احتمالی بهره برد؛ همچنین زمانی که امکان ایجاد فـاصله نـگهداری و ایست در بیرون ساختمان فراهم نباشد، می توان پوشش ساختمان را با عناصر و مـواد مـستحکم جـایگزین نمود. استفاده از دیوارهای‌ مقاوم‌ در برابر انفجار، مواد نشکن با قابلیت ارتجاع ، به کارگیری دیوارهای بـرشی ١ بـا جـنس بتون مقاوم شده به جای استفاده از پوشش های بنایی و دیوارهای نازک بـرای کـاهش سطح آوار‌ از‌ جمله دیگر راه حل ها برای حفاظت بیشتر از ساختمان های با خطرپذیری بالا است (رهگذر و سـروقد مـقدم ، ١٣٩٠: ٢٨).

در حوزه مصالح درون ساختمانی برای کاهش خطر گسترش‌ آتش‌ در ساختمان ، بهتر است تـمهیداتی ؛ قـبیل نصب سقف های کاذب ، عدم استفاده از مـصالح پلاسـتیکی ، چـوبی و قابل اشتعال در کف ساختمان ها،

استفاده از سـقف هـای ضد آتش و پارتیشن‌ های‌ مقاوم‌ در برابر گرمای بالا را‌ به‌ کار‌ برد (شکل ٢١).

/

شـکل ٢١- سـاخت و ساز با مصالح ضد آتـش در سـاختمان

(Department for Communities and Local Government, 2006:242‌)

علاوه‌ بـر‌ مـوارد بـالا، استفاده از سطوح فلزی به جای‌ شـیشه‌ ای در طـراحی درب ها، حفاظ پله ها، کف پوش ها و پله ها می تواند به عنوان یک راهکار‌ بـه‌ مـنظور‌ کاهش آسیب پذیری ساختمان در شرایط اغتشاش و نـاآرامی محسوب گردد‌ (شکل ٢٢).

1. Shear Walls, and Bracing

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 62)

(رجـوع شـود به تصویر صفحه)

شکل ٢٢- در سـاختمان هـای حساس تا‌ حد‌ ممکن‌ باید از سطوح شیشه ای کمتر استفاده نمود

(شرکت ونوس شـیشه‌ ، ١٣٩٢‌)

٢-٨- نـمای ساختمان :

در اغلب موارد، فشار اصـلی امـواج انـفجار بر نمای اصـلی سـاختمان وارد می شود‌. لازم‌ اسـت‌ در وهـله اول از مصالح شیشه ای چند لایه ، مصالح مقاوم و... در‌ نمای‌ اصلی‌ استفاده شود. نمای ساختمان باید به گـونه ای بـاشد تا در برابر امواج انفجار‌ در‌ جلوی‌ سـاختمان یا در سـاختمان های دیگـر، تـرد و شـکننده نباشد. در این مورد

نماهای شـیشه‌ ای‌ بازتابی ١ آسیب پذیرند (شکل ٢٣).

/

/

شکل ٢٣- نماهای شیشه ای در برابر انفجار‌ مقاومت‌ کمی‌ دارند

(کامران و همکاران ، ١٣٩١: ٨٥) (WWW. google. com)

عـناصر الحـاقی ناایمن و زائد؛ از قبیل‌ مجسمه‌ های سنگی حـجیم و سـنگین ، سـتون هـای بـزرگ و ... از عوامل مؤثر در افـزایش تـلفات‌ جانی‌ محسوب‌ می شوند؛ زیرا پرتاب این عناصر زائد و حجیم در اثر موج انفجار نقش ترکش های‌ ثانویه‌ را بازی کـرده و مـوجب افـزایش تلفات می شود (کامران و همکاران ،١٣٩١: ٨٥‌) (شکل‌ ٢٤‌).

1. Reflex

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 63)

شـکل ٢٤- پرتـاب عـناصر نـما خـسارت خـیابانی را بیشتر می سازد

(٢٠٠٦:٢٠٠ ,FEMA‌) (مرکز‌ تحقیقات‌ ساختمان و مسکن ، ١٣٨٨: ٢٨) (١٠ :٢٠٠٩ ,Bloomberg et al)

استفاده از نماهای‌ شیشه‌ ای و پنجره های بزرگ در مجاورت محوطه ساختمان بدون رعایت تمهیدات لازم به دلیل پرتاب قطعات‌ شیشه‌ به اطراف ، عامل مـهمی در افزایش تلفات و خسارات در محوطه می باشند‌.

لازم‌ است در صورت استفاده از این عناصر‌، اولا‌ قطعات‌ شیشه توسط قاب تا حد امکان کوچک‌ انتخاب‌ شوند ثانیا نوع شیشه از نوع مسلح باشد. تورفتگی پنجره هـا و اسـتفاده از‌ ایوانگاه‌ (بالکن ) در ساختمان مجاور معبر‌ به‌ منظور کاهش‌ آوار‌ ساختمان‌ یکی دیگر از راه های کاهش‌ خسارت‌ آوار نمای اصلی است (شکل ٢٥).

اما عدم ایجاد تراس و ایوانگاه (بالکن‌ ) در‌ نمای اصلی ساختمان که در مـجاورت‌ مـعابر نیست ، از حیث‌ کاهش‌

احتمال ورود افراد خرابکار و اغتشاش‌ گر‌ حائز اهمیت است .

/

شکل ٢٥- طراحی ایوانگاه (بالکن ) یا تراس به منظور ممانعت‌ از‌ پرتاب خرده شیشه هـا بـه‌ فضای‌ بیرونی‌ بر اثر انـفجار‌ (مـرکز‌ تحقیقات ساختمان و مسکن ، ١٣٨٨‌: ٣١‌).

٢-٩- بام ساختمان :

به منظور رعایت تمهیدات امنیتی ، لازم است ساختمان را در قطعه زمین‌ ، به‌ صورتی جانمایی کرد که با

بام‌ ساختمان‌ مجاور مـتصل‌ نـباشد‌؛ همچنین‌ بام ساختمان هـای مـهم‌ و کلیدی دارای جان پناهی حداکثر تا 63

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 64)

ارتفاع یک متر به منظور استتار بیشتر پشت‌ بام‌ و تجهیزات آن از دید خرابکاران و اغتشاش‌ گران‌ باشند‌؛ به‌ علاوه‌ لازم است با‌ نصب‌ یک لایه بام شیب دار١ بر روی بام های مسطح ، بـه اسـتحکام بام کمک نمود.

بام‌ های‌ شیب‌ دار از این جهت که مانع باقی‌ ماندن‌ مواد‌ انفجاری‌ پرتاب‌ شده‌ به سوی بام می شود نیز حائز

اهمیت است (٢٠٠٤ ,Department of the Army) (شکل ٢٦).

/

/

شکل ٢٦- بام دارای جان پناه و سـقف تـقویت شده (٣٢ :٢٠٠٣‌ ,FEMA).

بـه علاوه توصیه می شود از بام ساختمان برای نصب آنتن های مخابراتی استفاده شود تا دسترسی خرابکاران و اغـتشاش گران به آن محدود شود. یکی از اقدامات امنیتی در‌ حوزه‌ بام ، احداث جـایگاهی (پد٢) بـه مـنظور فرود بالگردهای امدادی است . پد فرود بالگرد به سه قسمت متحدالمرکز تقسیم می شود. با محاسبه حداقل قـطر ‌ ‌پره بـالگرد (١٠ متر) و طول‌ آن‌ (١٢.٥ متر)، حلقه اولی که بالگرد در آن مستقر می شود، باید دایره ای با حـداقل قـطر ١١ مـتر باشد (سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی‌ کشور، ١٣٨٠: ٤٥) (شکل ٢٧‌).

1. Pitched‌ Roofs

2. Pad

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 65)

(رجوع شود به تصویر صفحه)

شکل ٢٧- نمونه ای از پدهای بـیمارستانی ١ روی بام ساختمان

.(U.S. Department of Transportation & Federal Aviation Administration‌, 2012‌: 139)

٢-١٠- تأسیسات ساختمان‌ :

اولین‌ هدف در طراحی سامانه مکانیکی ساختمان ، باید این باشد کـه در برابر عوارض ناشی از وقـوع بـحران های طبیعی و یا حمله خرابکارانه به مجموعه ، ساختمان ماندگاری خوبی برای حفظ حداقل‌ های‌ سطح زندگی داشته باشد. به عبارتی سامانه های تأسیساتی آن ، پایا و سریعا قابل احیا باشد. از این منظر و در چارچوب تمهیدات صرفا سـاختمانی - و نه مکانیکی - می توان به عدم جانمایی‌ خطوط‌ ، لوله ها‌، کنتورها

(شمارنده )، پست ها و محورهای تأسیساتی در نمای بیرونی ساختمان اشاره نمود (شکل ٢٨). نصب سامانه اطفاء‌ حریق در داخل ساختمان و پیش بینی برق اضطراری ، مـخازن آب و سـوخت‌ در‌ بخش‌ های مقاوم ساختمان برای زمان های بروز نقص ، قطعی و محاصره در زمان های بحرانی نیز ضروری است‌ ؛ ‌‌همچنین‌ باید تا حد امکان از آویزان ساختن ، نصب غیراستاندارد و در دسترس قرار دادن‌ تأسیسات‌ (بـرای‌ نـیروهای خرابکار) پرهیز کرد تا در صورت خرابکاری یا انفجار و تخریب بخشی از ساختمان توسط‌ آن ها، سامانه تأسیساتی از کار نی افتد. به عنوان مثال می توان‌ محل ورودی لوله ها‌ و مسیرهای‌ تأسیساتی به ساختمان را

در ارتـفاع بـالاتر قرار داد تا از خرابکاری و فرسودگی بیشتر در امان باشند (٥٧ :٢٠٠٣ ,FEMA).

/

شکل ٢٨- حالت های مختلف ورود مسیرهای تأسیساتی به داخل ساختمان‌ با رعایت نکات ایمنی

.(Herbert, 2005: 112)

1. Hospital Helipads

٢

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 66)

-١١- مبلمان واپایش امنیتی :

برای برقرار بیشتر امنیت و واپایش ورود و خروج ، لازم است یک سـری وسـایل امـنیتی که می توان نام

1

«مـبلمان‌ واپایشـ‌ امـنیتی » را بدان ها اطلاق کرد، استفاده شود. استقرار ورودی های واپایش کننده ، دوربین های مداربسته ، نصب بولارد و حفاظ در ورودی محوطه بیرونی ساختمان از جمله این موارد اسـت .

٣- چـک‌ لیسـت‌ ارزیابی سطح آسیب پذیری ساختمان در برابر تهدیدات

امنیتی و ایمـنی :

بـرای تسهیل در امر شناسایی مکان های خطرپذیر در برابر اقدامات خرابکارانه یا سطح آسیب پذیری آنها در برابر‌ تهدیدات‌ امنیتی و ایمنی ، می توان بـحث هـای ارائه شـده در بخش های قبل را در قالب (جدول ١) به صورت یک چک لیست امـتیازدهی خلاصه نمود.

با به کارگیری این جدول‌ ، ساختمان‌ های‌ نیازمند به تمهید ملاحظات طراحی‌ و برنامه‌ ریزی‌ ، به منظور مقابله بـا اقـدامات خـرابکارانه ، امتیازدهی و شناسایی می شوند. حداقل امتیاز این جدول برای یک ساختمان نظامی و انـتظامی (٨.٥-) امـتیاز است‌ و هرچه‌ امتیاز‌ نهایی بیشتر باشد، آن ساختمان در برابر اقدامات‌ خرابکارانه‌ پایدارتر است . در همین جدول به عـنوان مـطالعه مـوردی ، یکی از ساختمان های مدیریتی پدافندی کشور، از نظر احتمال‌ آسیب‌ پذیری‌ مورد ارزیابی قـرار گـرفته اسـت .

امتیاز کسب شده برای این‌ ساختمان (٨.٥+) است ؛ به عبارت دیگر این ساختمان نسبتا در برابر اقـدامات

خـرابکارانه پایدار و مـقاوم است (شکل ٢٩‌).

/

/

شکل‌ ٢٩‌- میزان خطرپذیری ساختمان مدیریتی پدافندی مورد مطالعه از لحاظ آسیب پذیری‌ در‌ برابر

تـهدیدات امـنیتی و ایمنی (نگارندگان ).

1. Security Gate

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 67)

جدول ١- چک لیست ارزیابی میزان آسیب پذیری یک ساختمان‌ در‌ برابر‌ تهدیدات امنیتی و ایمـنی ، در

تـلفیق بـا شرایط ساختمان مدیریتی پدافندی مورد مطالعه‌ (نگارندگان‌ ).

معیارها‌ شاخص ها و امتیازات مربوط به هـرکدام امـتیاز ساختمان مورد مطالعه

سازه اسکلت دار وجود‌ بادبند‌ (١)ـ وجود‌ شمع (١)ـافزونگی ستون هادر طـبقه هـمکف (٢)ـوجـود دیوارهای برشی (٢) 2

بدون اسکلت (١-) -

نوع پلان مقعر‌ (١-)ـنمادین‌ (١-)ـمحدب (١) ـکروی (١)ـعادی (٠) 0

ورودی ها تعداد درب (تعداد)ـورودی مستقیم (٠)ـ ورودی غـیرمستقیم (١)ـورودی‌ بـاسازه‌ تقویت‌ شده (٢) 1

شکل پنجره ها افقی (٠)ـعمودی (١)ـحفره ای (٢) ـنواری (٠) 0

نوع شیشه سـاده (٠)ـچـندلایه نـشکن‌ (٢)ـحفاظ‌ دار (١) ـشیشه بازتابی (١-) 0

پله ها وجود پله فرار (١)ـعرض راه پله (عرض ) 1.5

جهت‌ راه‌ پله‌ مستقیم (٠)ـغیرمستقیم (١) 0

نوع چـیدمان بـخش هـا تفکیک بخش های امنیتی (١) ـ عدم تفکیک (١-) 1

چیدمان راهرو و ساختمان‌ اصلی‌ تفکیک شـده (٢)ـجـدا شده و بیرون گرا (١)ـبیرون گراو در عین حال جدانشده‌ (١) ـ نیمه‌ درونی‌ (٠) ـ مجاور با بخش های معمولی دارای سـاکن (٠) ـ تـفکیک نشده (١-) 0

مصالح ساختمان پنل های محافظتی (١)ـدیوارهای‌ نازک‌ (١-)ـسقف‌ کاذب (١)ـاستفاده ازمـصالح پلاسـتیکی و چوبی (١-) ـ سقف های ضدآتش (٢) ـ پارتیشن های مـقاوم در‌ بـرابر‌ گـرمای بالا ((٢) -1

جنس درب ها، حفاظ پله ها و کف پوش هـا سـطوح فلزی (١) ـ سطوح شیشه ای‌ (١-) 1

نما‌ عناصر الحاقی زیاد (١-)ـوجود تراس و ایوانگاه (بالکن ) (٠) 0

بام بام ردیفـی مـتصل (١-)ـوجود‌ جان‌ پناه (١)ـ وجود لایه بـام شـیب دار (١)ـوجود‌ پد‌ پروازی‌ (٣) 0

تـأسات جـانمایی تـأسیسات در نمای بیرونی (١-) ـسامانه‌ اطفاء‌ حریق (٢)ـبـرقاضطراری (١) 2

یس مـحل ورودی لوله هاومسیرهای تأسیساتی واقع در ارتفاع پایین (١-) ـ واقع‌ در‌ ارتفاع بالا (١) -1

مبلمان واپایش امنیتی‌ وجود‌ بولارد و مـوانع‌ مـتحرک‌ (١)ـورودی‌ واپایش شده (١) ـدوربین هایمداربسته (٢) 2

جمع امتیازات‌ سـاختمان‌ مورد مطالعه : +8.5

٤

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 68)

- جمع بـندی :

عـملیات خرابکارانه و تروریستی می تواند نـوعی تـزلزل امنیتی‌ را‌ برای ساختمان های نمادین و مهم از‌ جمله ساختمان های ستادی‌ نیروهای‌ انتظامی و نـظامی کـشور در پی‌ داشته‌ باشد. اما در مقابل ، مـی تـوان بـا شناسایی تهدیدات قـابل انـجام از طریق‌ هر‌ یک از بخش هـای یکـ‌ ساختمان‌ ، راهکارهای‌ طراحی را برای‌ پایداری‌ بیشتر در صورت وقوع‌ یک‌ حادثه خرابکارانه ، ارائه داد. انفجار و اثرات مخرب نـاشی از آن بـه عنوان شایع ترین‌ تهدید‌ حفاظتی و امـنیتی ، مـاهیتی متغیر و غـیرقابل پیشـ‌ بـینی‌ دارد و به‌ منظور‌ جلوگیری‌ از تـخریب کل ساختمان‌ و خرابی پیش رونده باید اقداماتی حفاظتی ؛ همچون افزونگی در اسکلت طبقه همکف پیش بینی شود‌. از‌ سـویی پلان مـحدب ، کروی ، صاف و نوک‌ تیز‌ اثر‌ تـخریبی‌ انـفجار‌ را کـاهش مـی‌ دهـد‌ و بر پلان نمادین ، گـوشه دار، مـقعر و پیچیده ارجحیت دارد. این پژوهش نشان داد که از منظر‌ امنیتی‌ ، موقعیت‌ ورودی ساختمان باید به صورتی باشد که‌ دید‌ به‌ درونـ‌ سـاختمان‌ مـحدود‌ شود و در ساخت طبقه همکف و راهروها از مصالح تـقویت شـده بـهره بـرده شـود. در سـاختمان های ستادی باید از نماهای شیشه ای بزرگ و بازتابی اجتناب شده و پنجره‌ ها با شیشه های ضدحریق و چندلایه ساخته شوند. عرض مفید راه پله های ساختمان باید حداقل ١١٠ سانتیمتر باشد و بـخش های پر رفت و آمد؛ نظیر مغازه ها، لابی ها، محل‌ تجمع‌ ، پارکینگ ، مخازن و ... باید به دور از بخش های امنیتی و فرماندهی ساختمان واقع شوند. در احداث این گونه ساختمان ها باید از کاربرد مصالح قابل اشـتعال و پلاسـتیکی در کف ، نما‌، سقف‌ و دیوارها اجتناب شده و به جای آن از مصالح ضدآتش و مقاوم در برابر گرمای بالا استفاده شود. نصب سامانه اطفاء حریق در داخل ساختمان‌ ، پیش‌ بینی برق اضطراری ، تعبیه مخازن‌ آبـ‌ و سـوخت و احداث یک پد پروازی در پشت بام ، پایداری ساختمان را در شرایط بحرانی افزایش می دهد و کار گذاشتن مبلمان واپایش امنیتی نیز از‌ ورود‌ اشخاص یا وسایل نقلیه‌ مشکوک‌ پیشگیری می نماید.

پژوهش های حفاظتی و امنیتی » تابستان 1393 - شماره 10 (صفحه 69)
٩٤

نظرات() 

مطالعات متعدی در مورد‌ اثرات‌ حضور‌ كودك ناتوان درخانواده و استرس مادران‌ آنها‌ انجام‌ شده است. مطالعه در پیشینه پژوهشی نشان می‌دهد كه مادران كودكان ناتوان، دارای استرس و بحران های روانی بوده و وجود كودك ناتوان‌، سـازش‌ یافـتگی‌ و سـلامت جسمی و روانی آنها را تهدید مـی كنـد‌ و غـالباً‌ تأثیر منفی بر آنها دارد. پژوهش‌های پیشین سطوح بالاتری از استرس را در خانواده هایی كه كودك ناتوان دارند‌، نسبت‌ به‌ خانواده هایی كه كودك عادی دارند، گزارش كردهـ‌اند. از آنـجایی‌ كه خـانواده‌های دارای كودك ناتوان در معرض تنیدگی بیشتری قرار دارند، اگر از سـبك‌های مـقابله‌ای مناسب استفاده كنند‌، می‌توانند‌ مشكلات‌ و تنیدگی‌ها را تغییر داده و بر آن‌ها غلبه كنند. سبك‌های مقابله‌ای، راه‌های‌ هشیار‌ و منطقی برای مواجه شـدن بـا اسـترس‌های زندگی است. بنابراین به نظر می رسد كه اغلب نویسندگان‌، مـقابله‌ را‌ تلاش فرد برای كاهش تنیدگی می‌دانند، برخی این تلاش‌ها را هشیار و منطقی‌ و برخی‌ در‌ جهت اداره و مهار تنیدگی می‌دانند. منابع رویارویی مجموعه پیچـیده‌ای از عـوامل هـیجانی، انگیزشی، شناختی‌ و به‌ طور‌ كلی ویژگی های شخصیتی هستند كه زمینه لازم را برای روش هـای رویارویی فـراهم‌ می‌ كنند. این منابع به عنوان اقدامات پیشگیری كننده اجتماعی و روان‌شناختی هستند كه می‌ توانند‌ احتمال‌ آسیب دیدگـی نـاشی از تـنیدگی را كاهش دهند و یا به افراد كمك كنند تا‌ در‌ مواجهه با رویدادهای تنیدگی زا نـشانه هـای مـرضی كم‌تری داشته باشند و یا این‌كه‌ پس‌ از‌ مواجهه سریعاً بهبود یابند.

لازاروس و فولكمن سبك‌های مقابله‌ای را تلاش‌های شـناختی و رفـتاری تـعریف می كنند‌ كه‌ در یك موقعیت استرس زا برای كاهش هیجانات منفی و مدیریت موقعیت استرس‌ زا‌ به‌ كار گـرفته مـی‌شود. آنها انواع مقابله را بر مبنای كانون مقابله به 2 گروه تقسیم کرده‌ اند‌؛ مـقابله‌ مـتمركز بـر مسئله و مقابله متمركز بر هیجان. گروه اول پاسخ‌های مقابله ای‌ هستند‌ كه قصدشان از میان برداشتن مشكل یا تـعدیل آن اسـت، در حالی كه پاسخ‌های دوم درصددند‌ تا‌ پیامدهای هیجانی عامل استرس زا را مهار كنند. راهبردهای متمركز بـر مـسئله‌ مـؤثرتر‌ هستند. افراد برای مقابله با استرس از‌ سبك‌های‌ مقابله‌

تعلیم و تربیت استثنائی » خرداد 1393 - پیاپی 125 (صفحه 71)

ای مختلفی استفاده می‌كنند. انتخاب سبك‌های مقابله‌ای‌ مـناسب‌ در بـرابر فشارهای روانی می‌تواند از تأثیر فشارها بر سلامت روان كاسته و در‌ نتیجه‌ به سازگاری هـر چـه بـیشتر‌ فرد‌ منجر شود‌. بنابراین‌ مدیریت‌ استرس، بسیار حیاتی و مهم است كه‌ اگر‌ مقابله صورت نـگیرد اسـترس شـدیدتر می‌شود.

از آن‌جایی كه پژوهش‌ها نشان می‌دهد‌، والدین‌ كودكان استثنایی نسبت به والدین كودكان‌ عادی از تـنیدگی بـیشتری‌ رنج‌ می برند، بنابراین آگاهی استفاده‌ از‌ راهبردهای مقابله‌ای به‌طور مناسب برای والدین‌كودكان استثنایی، ضرورت بیشتری پیدا مـی كنـد و همان‌گونه‌ كه‌ پژوهش‌ها نشان می‌دهد، استفاده بیشتر‌ از‌ راهبردهای‌ مقابله‌ای متمركز بر‌ مـسئله‌، بـا سازگاری و انعطاف پذیری‌ بیشتر‌ خانواده مرتبط است.

بـدیهی اسـت بـا شناسایی استفاده از راهبردهای مقابله ای توسط والدین‌ كودكانـ‌ اسـتثنایی به خصوص مادر، متخصصان قادر‌ خواهند‌ بود كه‌ آموزش‌های‌ لازم‌ را ارائه دهند و در‌ ورای این‌آموزش‌ها و حـمایت‌ها، مـادران می‌توانند با تنیدگی‌های زندگی مـناسب تـر برخورد كنـند لذا خـانواده از‌ آرامـش‌ روانی بالاتری بهره مند خواهد شـد‌. اینـ‌ پژوهش‌ سعی‌ دارد‌ به این سوال‌ اساسی‌ پاسخ دهد كه آیا بین مادران كودكان استثنایی با یكدیگـر و مـادران كودكان عادی از لحاظ استفاده‌ از‌ سبك‌های‌ مقابله ای تـفاوت معناداری وجود دارد؟

این پژوهش‌ از‌ نـوع‌ عـلی‌ مقایسه‌ای‌ و پس‌ رویدادی است. جامعه پژوهـش شـامل تمامی مادران دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در 4 گروه كم توان ذهنی، كم بینا، كم شنوا و عادی شهرستان كرج مـی‌باشد كه در سـال تحصیلی‌ 86-1385 مشغول به تحصیل بـودند. روش نـمونه گـیری به صورت تـصادفی خـوشه‌ای از میان مدارس ابتدایی اسـتثنایی و عـادی گرفته شده است. به دلیل وجود یك مدرسه ابتدایی ویژه نابینایان‌ در‌ شهرستان كرج با تعداد 40 نفر، مبدا انـتخاب نـمونه از نظر تعداد، 40 نفر بوده است و بـرای سـایر گروه‌ها نـمونه گـیری بـه صورت خوشه‌ای از میان مـدارس ابتدایی استثنایی‌ و عادی‌ صورت گرفت . البته به علت افت آزمودنی در گروه نابینان ، تعداد 30 نفر بـه عـنوان تعداد نمونه محاسبه شد.

در مجموع، 120 مـادر‌ و در‌ 4 گـروه 30 نـفری انـتخاب شـدند‌. میانگین‌ سنی افـراد نـمونه در گروه كم بینا و كم توان ذهنی 40 سال، در گروه كم شنوا 39 سال و در گروه عادی 35 سال می‌ باشد‌. از لحاظ میزان تـحصیلات‌، افـراد‌ نـمونه بیشتری در سطح تحصیلی دیپلم قرار داشتند و بیشتر آنـها فـرزند اول شـان در مـقطع ابـتدایی مـشغول به تحصیل بودند.

در این پژوهش به منظور تعیین این‌كه چه تفاوتی در‌ استفاده‌ از سبک‌های مقابله‌ای وجود دارد از پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای لازاروس و فولكمن استفاده گردید. و داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 تـجزیه و تحلیل شده اند .

یافته‌ها نشان داد که‌ در‌ سبك‌های مقابله‌ای‌ متمركز بر هیجان گروه مادران كودكان كم شنوا در سه سبک مقابله‌ای دوری جویی، گریز و اجتناب و خویشتن‌داری‌، بیشترین نمره میانگین را دارند و در سبك‌های مقابله‌ای متمركز بر مـسئله‌، گـروه‌ مادران‌ كودكان كم‌بینا در دو سبك مقابله‌ای، جستجوی حمایت اجتماعی و مسئولیت پذیری میانگین بیشتری دارند و در سبك مقابله ‌‌ای‌ حل مدبرانه مسئله و باز برآورد مثبت، گروه مادران عادی از بیشترین نمره میانگین‌ برخوردار‌ هستند‌.

همچنین نـتایج نـشان داد كه در سبك‌های دوری جویی و گریز و اجتناب كه هر دو جزء‌ راهبردهای متمركز بر هیجان هستند، بین مادران كودكان عادی با مادران كودكان استثنایی‌ تفاوت معنادار وجود دارد‌. به‌ این ترتیب كه گـروه مـادران كودكان عادی با هر سه گـروه مـادران كودكان كم‌بینا، كم‌شنوا و كم توان ذهنی، تفاوت معنادار دارند؛ در حالی كه در سبك‌های مسئولیت‌پذیری و باز برآورد مثبت كه‌ جزء راهبردهای متمركز بر مسئله می باشند، مادران كودكان كم بینا عـلاوه بـر این‌كه با مادران كودكان عـادی تـفاوت معنادار دارند، با مادران كودكان كم شنوا هم تفاوت معنادار دارند كه‌ این‌ نشان می‌دهد بین مادران گروه‌های كودكان استثنایی هم از لحاظ استفاده از سبك‌های مقابله‌ای تفاوت معنادار وجود دارد.

اصل مقاله در نشریه توان بـخشی ، دوره سـیزدهم ، شماره اول ، بهار 1391‌ به‌ چاپ رسیده است.


ارزیابی فضای آموزش مدارس با توجه به ورود دانش آموزان دارای نیازهای ویژه و تدوین استاندارهای فضای آموزشی

نظرات() 

در حال حاضر به طور روز افزون شاهد ورود كودكان دارای نیازهای ویژه به مدارس عادی هستیم. بدیهی است كه بـه‌ منظور‌ حمایت‌ از آموزش این افراد، باید‌ خدمات‌ خاصی‌ را در مدارس ارائه نمود از جمله اینـ‌كه طـراحان سـاختمان‌های مدارس باید به گونه ای عمل كنند تا این دانش‌آموزان به‌ حداكثر‌ امكانات‌ دسترسی داشته باشند. در قوانین مربوط بـه ‌ ‌آمـوزش‌ افراد‌ دارای نیازهای ویژه، همواره دو مساله مورد تأكید قرار گرفته است كه عبارتند از: آموزش مناسب و مـحیط بـا حـداقل‌ محدودیت‌. دانش‌آموزان‌ حدود یك سوم از عمر خود را در مدرسه سپری‌ می‌كنند لذا برخورداری آنان از فضای آموزش مدارس الزامـی است و این مساله در مورد كودكان با نیازهای ویژه‌ در‌ اولویت‌ قرار می‌گیرد و از طرفی برای رسیدن بـه پیشبرد اهداف آموزشی، نـیازمند‌ مـدارس‌ و فضاهایی متناسب با نیاز دانش‌آموزان خواهیم بود. محیط مدارس باید به گونه‌ای باشد تا از هر‌ لحاظ‌ به‌ نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان پاسخ دهد.

پژوهش حاضر به بررسی‌ و ارزیابی‌ فـضای‌ آموزشی كودكان دارای نیازهای آموزشی ویژه پرداخته است كه در پایان نیز استانداردهایی برای‌ فضای‌ آموزش‌ این كودكان در مدارس عادی تدوین شده است. در این پژوهش از یك پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته استفاده شد كه مشتمل بر 17 حیطه است و هر حیطه خود دارای‌ تعدادی‌ سوال‌ در زمـینه مـربوطه است كه در كل 153 سوال می باشد. نتایج حاصل از‌ این‌ پژوهش نشان می دهد كه مدارس كشور كه دانش آموزان با نیازهای ویژه‌ را‌ ثبت‌ نام می‌كنند فاقد امكانات كامل و كافی هستند و لذا جهت تقویت حضور دانـش‌آموزان دارای نـیازهای ویژه‌ واجدشرایط‌ در مدارس عادی، توجه به استانداردهای فضای آموزشی به ویژه در هنگام‌ ساخت‌ مدارس‌ نوساز بسیار ضروری به نظر می رسد.

براساس نتایج به‌دست آمده ورودی‌ها و خروجی‌های مدرسه، شرایط‌ فـیزیكی‌ كلاسـ‌ها‌، پله‌ها، برخورداری از سطح شیب‌دار و شرایط فیزیكی آن، راهرودها، درب كلاس‌ها، سالن‌ ورزشی‌، نور، پوشش جذب صدا، كتابخانه‌ها، آب‌خوری‌ها، سرویس بهداشتی و نهایتاً تداركات ویژه برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه‌، نیازمند‌ بازنگری هستند. بر این اسـاس پژوهـش حـاضر با مقایسه یافته‌های حاصل از‌ پژوهـش‌ و اسـتانداردهای جـهانی پیشنهادهای زیر را مطرح می‌نماید‌.

به‌ لحاظ‌ ورودی و خروجی :

1. عدم وجود مانع به هنگام‌ ورود‌ به مدرسه

2. نزدیك بودن محل پیاده و سوار شدن دانش‌آموزان از اتوبوس بـا وسـائل‌ نـقلیه‌ شخصی به ورودی مدرسه

3. وجود‌ تابلوهای‌ راهنما و علایم‌ بـینایی‌ و شـنوایی‌ و لامسه‌ای قابل خواندن در ورودی و خروجی‌

4. حداقل‌ عرض 160 سانتی متر برای ورودی

5. غیر لغزنده بودن سطح ورودی ها‌

تعلیم و تربیت استثنائی » خرداد 1393 - پیاپی 125 (صفحه 73)

6. همراه‌ بودن سطح شیبدار و پله در ورودی‌

7. وجـود حـداقل دو خـروجی‌ دور‌ از هم در مدرسه

به‌ لحاظ‌ كلاس :

1. حداقل 5/274 سانتی شد بلندی سقف كلاس

2. غـیر لغزنده بودن كف كلاس‌

3. دارای‌ قابلیت تمیز شدن آسان

4. عدم‌ وجود‌ هر‌ گونه تغییر سطح‌ در‌ كلاس

5. روشن بودن بخش‌ جلویی‌ كلاس

6. شـخصی بـودن صـندلی هر دانش آموز

7. جدا بودن صندلی از میز

8. قابل تنظیم‌ بودن‌ ارتـفاع مـیز و صندلی

9. فاصله 80 سانتی‌ متری‌ بین ردیف‌ های‌ میز‌ و نیمكت

به لحاظ پله‌ ها و سطح شیبدار :

1. وجـود تـابلوهای راهـنما برای پله ها

2. حداقل طول 112 سانتی متر برای‌ پله‌ های خروجی

3. حداقل طـول 56 سـانتی‌ مـتری‌ برای‌ پله‌ های‌ داخلی

4. حداكثر بلندی‌ 15‌ سانتی متر و عرض 28 سانتی متر برای پله‌های خـارج از سـاختمان

5. حـداكثر بلندی 17 سانتی متر‌ و عرض‌ 28‌ سانتی متر برای پله‌های داخل ساختمان

6. عدم‌ وجود‌ هر‌ گـونه‌ لبـه‌ غیر‌ هم سطح در پله‌ها

7. حداكثر 8 كلاس منتهی به پله‌ها

8. وجود هندریل (نرده) در دو طرف پلهـ‌ها

9. حـداكثر فـاصله 4 سانتی متری بین هندریل ودیوار

10. غیر لغزنده بودن‌ قطر هندریل

11. غیر لغزنده بودن سطح پله هـا

بـه لحاظ وجود سطح شیبدار :

1. غیرلغزنده بودن سطح شیب دار

2. مسقف بودن سطوح شیب دار ورودی سـاختمان

3. مـتضاد بـود رنگ سطح‌ شیب‌دار‌ از رنگ دیوار

4. حداقل عرض 5/91 برای سطح شیب‌دار

5. حداكثر شیب 8 با عرض120 برای سـطوح شـیب‌دار با 2 متر طول

به لحاظ راهروها :

1. وجود حداكثر 4 كلاس در یك راهرو‌

2. حداقل‌ عرض 5/152 سـانتی مـتر بـرای چرخش ویلچر

3. نصب عقب‌نشینی شده تمام تجهیزات در راهروها

4. حداكثر بیرون زدگی اشیای نصب شده 5/10 سـانتی مـتر‌

5. حـداقل‌ ارتفاع 5/68 سانتی متر برای‌ اشیایی‌ آویخته به دیوار از كف

6. نصب علایم هشدار و خطر در مـكان مـناسب و قابل رویت

7. كوتاه بودن طول راهروها

8. غیرلغزنده بودن كف راهروها

به لحاظ‌ پنجره‌ :

1. غربی– شرقی بودن كلاس‌ هـا‌

2. وجـود شیشه‌های تیره

3. وجود پرده كركره

4. داشتن حفاظ پنجره‌ها

5. داشتن حداكثر ارتفاع 120 سانتی‌متر برای دسـتگیره پنـجره ازكف

از لحاظ سالن ورزشی :

1. در دسترس بودن سالن ورزشـی بـرای كودكان دارای‌ نـیازهای‌ ویژه

2. اسفنجی بودن كف سالن ورزشی

3. عرض110 سانتی‌متری بـرای در سـالن متناسب با ویلچر ورزشی

4. بلندی سقف حداقل 610 سانتی متر

تعلیم و تربیت استثنائی » خرداد 1393 - پیاپی 125 (صفحه 74)

به لحاظ نور :

1. تـركیب نـور طبیعی و مصنوعی در‌ كلاس‌ ها

2. تـركیب‌ نـور طبیعی و مـصنوعی در اتـاق‌ها

3. مـناسب بودن رنگ در، دیوار و سقف برای عدم پخـش نـور

4. غیر مستقیم‌ نبودن نور راهروها ( حباب دار بودن چراغ ها)

5. فلوئورسنت نبودن نـور‌ (مـهتابی‌ نبودن‌ لامپ ها )

6. مناسب بودن نـور پله ها (تاریك نبودن پله هـا )

بـه لحاظ صدا :

1. وجود پوشش جـذب ‌‌صـدا‌ (اكوستیك بودن ) در كلاس‌ها

2. وجود پوشش جذب صدا ( اكوستیك بودن ) اتاق جلسات

3. انتخاب‌ جـنس‌ مـناسب‌ برای دیوار ، كف و درب برای جلوگیری از ورد صداهای نـامطلوب

بـه لحـاظ سیستم :

1. صدادار نـبودن‌ سـیستم تهویه در سالن ورزشی

2. صـدار دار نـبودن سیستم تهویه در سرویس بهداشتی‌

به لحاظ كتابخانه :

1. در‌ دسترس‌ بودن محل كتابخانه

2. در دسترس بودن حـداقل یك مـكان مناسب برای مطالعه كودكان دارای نیازهای ویژه (مثل مـیز مـناسب)

3. وجود شـرایط اسـتاندارد ذیل در مـحل برگه‌دان قفسه، مجلات و كتـاب های مرجع‌

الف) 90 سانتی متری فضای آزاد

ب) ارتفاع قابل دسترسی از روبه رو بین 120× 40 سانتی متری از كف

ج) ارتفاع قابل دسـترسی پهـلو بین 135×15 سانتی‌متری از كف

به لحاظ‌ آب‌ خـوری‌ها :

1. عـدم جـای گـیری آب خـوری ها در فرو رفـتگی دیوار

2. عـدم وجود تفاوت سطح بین آب خوری و فضای اصلی

3. ارتفاع 65 سانتی متری آب خوری از كف زمین برای‌ معلولان‌

4. فضای‌آزاد جـلوی آبـ‌خوری بـه ابعاد 120×75 برای تسهیل حركت زانو یا صندلی چـرخدار

بـه لحـاظ سـرویس بـهداشتی :

1. عـدم وجود مانع در ورودی دستشویی ها

2. حداقل اندازه 170×150‌ فضای‌ سرویس بهداشتی

3. حداقل 80 سانتی متری درب ورودی سرویس بهداشتی

4. روبه بیرون بازشدن درب

5. وجود توالت فرنگی

6. ارتفاع 36 سانتی متری كاسه توالت از كف

7. ارتفاع مـناسب 65 سانتی‌ متری‌ دستشویی‌ از كف

تداركات ویژه برای‌ دانش‌آموزان‌ دارای‌ نیازهای ویژه

1. اختصاص فضای حداقل 6 متری مربعی برای ارزیابی

2. اختصاص فضای حداقل10 متر مربعی برای گفتار درمانی

3. اختصاص فضای حداقل‌ 10‌×6 متر‌ مربعی برای 12×10 دانش‌آموز بـه تـجهیزات خاص‌ شنوایی‌

4. اختصاص فضای10 مترمربعی برای آرام كردن دانش‌آموزان با مشكلات رفتاری

5. اختصاص فضای 30×20 مترمربعی برای فیزیوتراپی

6. اختصاص‌ فضای‌ 30‌×20 مترمربعی برای كاردرمانی

7. دور بودن اتاق های درمانی از‌ زمین بازی و جاهای پر سر و صـدا

8. نـزدیك بودن اتاق های درمان به كلاس

9. وجود اتاق بهداشت با تجهیزات‌ درمانی‌

نظرات() 


*احداث ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی سمنان

کلنگ ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسـلامی‌ اسـتان‌ سـمنان‌ طی مراسمی با حضور حجت الاسلام سید حمید روحانی مسؤول مرکز اسناد انقلاب اسلامی کـشور‌ و جمعی از مسؤولان استان سمنان به زمین زده شد.

در این مراسم حجت‌ الاسلام روحانی مـسؤولان مرکز‌ اسناد‌ انقلاب اسـلامی کـشور طی سخنانی با برشمردن اهمیت جمع‌آوری اسناد و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی به شگردهای استکبار جهانی و در رأس آنها امریکا برای وارونه جلوه دادن تاریخ انقلاب اسلامی اشاره نمود‌ و گفت:مؤسسات و افرادی که در داخل سـعی در برعکس جلوه دادن تارخ انقلاب این مردم را دارند به تعبیر حضرت امام(ره)سر در آخور غرب و شرق دارند و ما بایست با‌ جمع‌آوری‌ و تدوین اسناد معتبر تاریخ انقلاب با این حرکات مذبوحانه مبارزه کـنیم.

در ادامـهء این مراسم پس از سخنان حجت الاسلام اکرمی نمایندهء مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در زمینهء‌ اهمیت‌ جمع‌آوری اسناد انقلاب سخن گفت.

به گزارش رسیده ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی استان سمنان در زمـینی بـه مساحت 750 متر مربع با 1310 متر مربع زیربنا در چهار‌ طبقه‌ با هزینه‌ای بالغ بر 210 میلیون ریال احداث خواهد شد که اعتبار مزبور از محل اعتبارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی کشور تـأمین خـواهد شد.

*بودجه ویژه دولت برای انتشار‌ فرهنگ‌ کتاب‌خوانی‌

دکتر حسن حبیبی معاون اول‌ رئیس‌ جمهور‌ روز 22 اردیبهشت از غرفه‌های داخلی و خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدار کرد.

وی در گفتگویی کیفیت برگزاری نمایشگاه امـسال‌ را‌ نـسبت‌ بـه سالهای قبل قابل توجه تـوصیف کـرد و گـفت‌:حدود‌ 6 سال قبل که تشکی لنمایشگاههای کتاب در کمیسیون فرهنگی مطرح شد ما هرگز فکر نمی‌کردیم که روزی چنین حرکتی‌ با‌ استقبال‌ چـشمگیر عـلاقه‌مندان روبـرو شود.

وی در ادامه افزود:ایجاد نمایشگاه‌ فرصتی است بـرای عـلاقه‌مندان روبرو شود.

وی در ادامه افزود:ایجاد نمایشگاه فرصتی است برای علاقه‌مندان تا بتوانند‌ اطلاعات‌ خود‌ را در مورد انتشارات داخل و خارج از کـشور تـکمیل نـمایند.

وی‌ در‌ ارتباط با قیمت کتب موجود در نمایشگاه گفت:به‌طورکلی مـا تا به حال سعی داشته‌ایم تا‌ کتب‌ مورد‌ نیاز دانشجویان و اقشار فرهنگی جامعه را به قیمت مناسب در اختیار ایـن‌ گـروهها‌ قـرار‌ دهیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود:من فکر می‌کنم دولت تا دو‌ سـال‌ آیـنده‌ باید برای انتشار فرهنگ کتاب‌خوانی بودجه‌ای را به این مقوله اختصاص دهد تا بتوانیم‌ تعدیل‌ اقتصادی را بـر زمـینهء فـرهنگی اعمال کنیم.

وی در پایان در خصوص بودجه‌ مطبوعات‌ گفت‌:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌ای را بـرای کـمک بـه مطبوعات اختصاص داده است که‌ این‌ بودجه به تناسب نوع و کیفیت بین مطبوعات توزیع خـواهد شـد.

*افـتتاح کتابخانهء عمومی‌ باقر‌ العلوم‌ تویسرکان

در خجسته سالروز ولادت هشتمین اختر تابناک آسمان امات و ولایت،امـام رضـا(ع)و به مناسبت‌ بزرگداشت‌ سالگرد شهادت استاد مطهری و هفته معلم،کتابخانهء عمومی باقر العـلوم تـویسرکان بـا‌ حضور‌ امام‌ جمعهء محترم و فرماندار شهرستان تویسرکان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هـمدان وعـده‌ای از مقامات‌ استان‌ و تویسرکان‌ و اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی و عده‌ای از مردم فرهنگدوست تویسرکان با تـلاوت آیـاتی‌ از‌ کـلام ا...مجید و گزارش رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آن شهرستان و سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ هـمدان افـتتاح گردید.

لازم به ذکر است که ساختمان این کتابخانه از‌ درآمد‌ و دو در هزار شهرداری تـویسرکان بـا زیـربنای‌ 275‌ متر‌ مربع و با هزینه‌ای معادل 000,000,35‌ ریال‌ در بهترین نقطهء تویسرکان ساخته شده و تجهیزات آن اعم از کتاب،مـیز و صـندلی‌ و قـفسه‌ و...از سوی ادارهء کل فرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامی استان‌ همدان‌ و دبیرخانهء‌ هیأت امنای کـتابخانه‌های عـمومی کشور تأمین‌ گردیده‌ است.

پس از افتتاح کتابخانه کلیه مدعوین به چاپخانه امیر اعظم عزیمت‌ و این‌ چاپخانه را نـیز افـتتاح کردند.در‌ ادامه،برنامه شب شعر‌ و موسیقی‌ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی‌ تـویسرکان در سـالن شهرداری آن شهرستان اجرا گردید که مورد اسـتقبال مـردم و مـسؤولان‌ قرار‌ گرفت.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 131)
*پنجمین بی‌ینال هنری هاوانا‌ در‌ پایـتخت‌ کـوبا برگزار می‌شود‌

روابط‌ عمومی مرکز هنرهای تجسمی‌ اعلام‌ کرد،پنجمین بی‌ینال هنری هـاوانا در اردیـبهشت‌ماه سال جاری(1372)در محل موزه مـلی‌ هـنرهای‌ زیبای هـاوانا بـرگزار مـی‌شود.

هدف از‌ برگزاری‌ این نمایشگاه‌ پیگیری‌ و تـوجه‌ بـه مسائل اجتماعی کشورهای‌ جهان سوم با تأکید بر هنر کشورهای آمریکای لاتـین، کـارائیب،آفریقا،آسیا و کشورهای خاورمیانه اعلام‌ شـده‌ است.

براین‌اساس آثار 150 هـنرمند بـا‌ موضوع‌ «هنر‌ جهان‌ سوم‌»در ایـن نـمایشگاه‌ شرکت‌ داده خواهد شد.

*میزگرد کتاب و کتابخوانی

در 13 اردیبهشت 1372-پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی‌ کتاب‌-مـیزگردی‌ در سـاعت 11 صبح در سالن کنفرانس‌ نمایشگاه‌ بـرگزار‌ گـردید‌.در‌ ایـن‌ میزگرد که جـمعی از کـتابدارن،دانشجویان و علاقه‌مندان به کـتاب و کـتابخوانی حضور داشتند،آقایان دکتر عباس حرّی،دکتر اژه‌ای،و انصاری لاری مشترکا به بحث در زمینهء کـتاب و مـطالعه‌ پرداختند و به پرسشهای حاضران پاسخ گـفتند.ضـمن طرح مـباحث مـختلف در ایـن زمینه،به موانع و تـنگناهای موجود در امر استفاده از کتاب و ایجاد شرایط مطلوب مطالعه و توجه به کتابخانه‌های عمومی‌ به‌ عنوان جـایگاه‌های بـا اهمیّت در ایجاد عادت مطالعه اشاره گـردید. آنـچه در پرسـشها یـا اشـارات کتابداران کتابخانه‌های عـمومی حـاضر در جلسه کم و بیش مشترک می‌نمود گلایه از مدیران و تصمیم‌گیران‌ ناظر‌ بر کار کتابداران بود.آنان انتظار داشـتند کـه دسـت کم-اگر جامعه به کتابداران اعتنای لازم را نـدارد-مـدیرانی کـه کـتابداران تـحت پوشـش‌ آنان‌ به فعّالیّت اشتغال دارند زحمات‌ ایشان‌ را پاس بدارند.این کتابداران با لحنی دردآلود اشاره می‌کردند که:

من از بیگانگان هرگز ننالم‌ که با من هرچه کرد آن آشنا کرد‌
*انـتشار‌ اولین نشریهء ایرانی به‌ خط‌ کریل

جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش روابط دیرینه فرهنگی،دوستی و تاریخی خود با جمهوریهای مسلمان آسیای میانه و قفقاز دست به انتشار یک نشریه ادبی و فـرهنگی بـا الفبای کریل زد‌.

بخش‌ آذری رادیو باکو در برنامهء خبری خود ضمن اعلام این مطلب افزود:مجوز انتشار اولین نشریهء ایرانی با الفبای کریل از سوی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به بزرگترین و مـعتبرترین مـؤسسه‌ مطبوعاتی‌ این کشور‌ «کیهان»اعطاء شده است؛که شماره‌های یک و دو نوروزی آن به ضمیمهء مجلهء «کپنگ»انتشار یافت و در‌ سطح وسیعی در جمهوریهای آسیای میانه و قـفقاز تـوزیع شد.این منبع‌ خبری‌ افـزود‌:ایـن مجله«یول»نام دارد و در 68 صفحه منتشر می‌شود و در شماره‌های نخست آن مطالبی در مورد ‌‌ادبیات‌،طنز،شعر و مسائل اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و مذهبی جمهوری‌های مسلمان آسیای میانه وقفقاز بـه‌ چـاپ‌ رسیده‌ است.

چندین هـزار جـلد از شماره‌های نخست آن در نمایشگاه دائمی کتاب«الهدی»در باکو‌ مرکز جمهوری آذربایجان به فروش رفت و شهروندان آذری از انتشار اولین مجلهء ایرانی‌ با الفبای کریل استقبال‌ چشمگیری‌ کردند.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

*کـتاب سـال جمهوری اسلامی ایران دههء فجر سال 1372

یازدهمین دورهء انتخاب و معرفی بهترین کتب سال به منظور ارزیابی فرهنگ مکتوب جامعهء اسلامی و نیز شناسایی‌،تقدیر و حمایت از اندیشمندان و اهل قلم متعهد از سوی وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسلامی ضـمن مراسم شکوهمند دههء فجر 1372 برگزار خواهد شد.لازم به توضیح است که در این دوره کلیهء‌ کتابهایی‌ که در سال 1371 بـرای اولین بار طبع و نشر شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند

بدینوسیله از کـلیهء مـؤلفان،مـترجمان، مصححان و ناشران محترم درخواست می‌شود که حد اکثر تا تاریخ دوم‌ مرداد‌ 1372 دو نسخه از هر خود را به نـشانی ‌ ‌مـیدان بهارستان، خیابان کمال الملک،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،اداره کل مرکز و روابط فرهنگی ارسال دارنـد.

*اولیـن سـمینار ملی «فرهنگ‌ و توسعه‌»در مردادماه در تهران برگزار می‌شود

اولین سمینار ملی«فرهنگ و توسعه»از سوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و با همکاری دانش‌پژوهان،محققان و اندیشمندان

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 132)

در مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد‌.

دکـتر‌ حسن‌ سبحانی معاونت مـعاونت پژوهـشی وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: هدف از برگزاری این سمینار بررسی جایگاه عوامل فرهنگی‌ در‌ توسعهء‌ اقتصادی است.

وی افزود:فرهنگ به عنوان یک‌ دستاورد‌ زنـدگی اجتماعی بشر اثر تعیین‌کننده‌ای بر زندگی،رفتار و فعالیت‌های اقتصادی انسان‌ها دارد و بدین لحاظ می‌توان گفت جریان توسعهء اقتصادی‌ جوامع‌ بشری‌ تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می‌گیرد.

دکتر سبحانی گفت:مسائل‌ فرهنگی جـامعه بـاید با دقت و ظرافت خاصی مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه جامعه نیاز دارد دست‌ یافت‌.

وی‌ تدوین برنامه دوم توسعه اقتصادی و شرایط فرهنگی جامعه را از جمله‌ عواملی‌ خواند که ایجاب می‌کند مـطالعه‌ای جـدی در باب شناخت جنبه‌های مختلف مسأله توسعه اقتصادی صورت گیرد‌.

وی‌ گفت‌:باید فرهنگ ملی و اسلامی خود را متناسب با شرایط ذهنی مردم و جامعه‌ تبیین‌ کنیم‌ و اگر این‌چنین شود جامعه در مـقابل تـهاجم فرهنگی مصون خواهد شد.

دکتر سبحانی فرهنگ‌ ملی‌ و اسلامی‌ را نفی‌کننده تکنولوژی غرب ندانست و گفت:اگر ما این فرهنگ را کم رنگ نشان‌ دهیم‌ یورش فرهنگ غرب پررنگتر خواهد شد.

مـعاونت پژوهـشی وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی افزود‌:تاکنون‌ بـیش‌ از 30 مـقاله بـه دبیرخانهء سمینار رسیده است و 15 خردادماه نیز آخرین فرصت جهت‌ ارسال‌ مقاله می‌باشد.

*بنیانگذار علم آمار ایران درگذشت

استاد محقق علم آمـار و بـنیانگذار روشـ‌ نمونه‌گیری‌ آماری‌ در ایران در سن 78 سالگی بر اثر سـکته مـغزی در تهران درگذشت.

مرحوم دکتر‌ عباسقلی‌ خواجه نوری در سال 1294 در تهران متولد شد و در سال 1316‌ عنوان‌ مهندسی‌ خود را از دانشکده کشاورزی دریافت داشـت.وی پس از تـصدی مـشاغل مختلف در وزارت‌ کشاورزی‌ و تدریس‌ در دانشگاه‌های کشور در سال 1332 از دانشگاه کارولینای شـمالی آمریکا در‌ رشتهء‌ آمار تجربی درجهء فوق لیسانس و در سال 1335 از دانشکدهء علوم دانشگاه پاریس درجهء دکترای آمار‌ اخذ‌ کرد.

دکـتر خـواجه نـوری سپس در مشاغل تحقیقی و آموزشی و مشاوره در امور‌ اجرائی‌ وزارتخانه‌های مختلف به فـعالیت پرداخـت و در سال‌ 1345‌ مؤسسهء‌ آموزش عالی آمار را تأسیس کرد که‌ بعد‌ به دانشکده‌ای مستقل تبدیل شد.

مرحوم دکـتر عـباسقلی خـواجه نوری روش نمونه‌گیری مبتنی‌ بر‌ نظریهء احتمال و استنباط آماری را‌ در‌ ایران‌پایه‌ریزی کرد‌ که‌ امـروزه‌ ثـمره ایـن تلاش را در صدها‌ طرح‌ در زمینه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم.

روش‌های مقدماتی آمار با همکاری چند تـن‌ از‌ آمـارشناسان،احـتمال مقدماتی،روش تحقیق،آمار‌ ریاضی،آمار ریاضی چند‌ متغیر‌، آمار پیشرفته و بیومتری و منطق ریاضی‌ از‌ جـمله تـألیفات مرحوم خواجه نوری است که علاوه بر آن آثار تحقیقی بسیاری‌ نیز‌ ارائه داشته اسـت.

پیـکر پاکـ‌ این‌ استاد‌ و محقق خستگی‌ناپذیر که‌ به‌ حق سهمی بزرگ در‌ اعتلا‌ و گسترش علوم و پیشرفت‌های اجـتماعی و اقـتصادی کشور داشته است صبح روز اول اردیبهشت از مقابل‌ بیمارستان‌ پارس واقع در بلوار کشاورز تشییع‌ شد‌.

*بـازدید از‌ کـتابخانه‌ عـمومی‌ بندر ریگ

در اردیبهشت‌ 1372 کتابخانه عمومی بندر ریگ و ساختمان در دست احداث این واحد فرهنگی مورد بـازدید جـناب‌ آقای‌ محمد ابراهیم انصاری لاری دبیر کل‌ هیأت‌ امنای‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور و تـنی چـند‌ از‌ مـسؤولان واحدهای هیأت امنا و همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، مدیر امور اجتماعی اسـتانداری‌ اسـتان‌ بـوشهر‌،و مسؤولین محلی قرار گرفت.در این بازدید‌ جناب‌ آقای‌ انصاری‌ لاری‌ با‌ اشـاره بـه اهمیت کتاب و کتابخوانی و لزوم گسترش کتابخانه‌های عمومی و همچنین تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه و ایجاد شرایط و امکانات مـناسب جـهت افراد علاقه‌مند در این مناطق محروم سخنانی‌ بیان کردند.

ایشان افزودند که در نـظر داریـم کتابخانهء فعلی بندر ریگ را که درحال‌حاضر در حـسینیه‌ای بـا قـدمت طولانی و بنایی عظیم و واقع شده است بـا هـمهء امکانات در همین‌ حسینیه‌ حفظ کنیم و انشاء ا...پس از اتمام ساختمان جدید کتابخانهء عمومی بندر ریـگ کـلیهء لوازم و وسائل مورد نیاز از سوی هـیأت امـنای کتابخانه‌های عـمومی کـشور تـأمین خواهد شد.

*برپایی نمایشگاه‌ از‌ آثار شـهید مـطهری از سوی کتابخانه عمومی بندر ریگ

در روز یکشنبه 12 اردیبهشت 72 مجلس بزرگداشت و همچنین نمایشگاهی از عـکس و پوسـتر کتاب‌ از‌ آثار شهید مرتضی مطهری از‌ سـوی‌ کتابخانه عمومی بندر ریـگ در حـسینیه شهید مطهری بندر ریگ بـرگزار گـردید.

مسؤولان و کارکنان ادراات و نهادهای انقلابی و همچنین اقشار مختلف این شهر در این‌ مجلس‌ حضور یـافتند و از نـمایشگاهی‌ که‌ به همین مناسبت بـر پا شـده بـود دیدن کردند.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 133)

(بـه تـصویر صفحه مراجعه شود)

جـشنواره بـین المللی عکس،کارکاتور و طرحهای گرافیکی

به مناسبت برگزاری المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان سراسر کـشور‌،اولیـن‌ جشنواره بین المللی عکس،کاریکاتور و طـرحهای گـرافیکی از تاریخ 1/5/72 لغـایت 30/5/72 در تـهران بـرگزار می‌گردد.

اهداف

1-پیوند تـصویر و ورزش‌2-استفاده از توانایی‌ها بالقوه هنر در گسترش ورزش 3- جلب‌ توجه‌ مسؤولین به‌ توانایی و کاربردهای هنر در ورزش 4-کشف اسـتعدادها و تـشویق هنرمندان خلاقه و جوان.

بخشهای جشنواره:

1-بـخش مـسابقه

2-بـخش جـنبی‌

3-بـخش ویژه

1-بخش مـسابقه:ایـن بخش از جشنواره به آثار عکاسان‌ و طراحان‌ حرفه‌ای‌ در زمینه‌های امور سیاسی،اجتماعی،جنگ فقر و غنا، مسائل جـوانان و فـرهنگ و عـلوم می‌پردازد.

2-بخش جنبی:

الف)تاریخ ‌‌عکاسی‌ ورزشی در ایـران

ب)نـمایش فـیلمهای هـنری ورزشـی

ج)سـخنرانی در زمینه عکس،کاریکاتور و گرافیک‌.

3-بخش‌ ویژه‌:این بخش به صورت مسابقه برگزار می‌گردد و موضوع آن ورزش می‌باشد.آثار ارسالی می‌تواند شامل‌ عکس،کاریکاتور و گرافیک باشد.

مقررات جشنواره

-هیأت انـتخاب در هر بخش آثاری را‌ برگزیده و برای ارزیابی نهایی‌ به‌ هیأت داوران بخش مربوط ارائه می‌نماید.

-اعضای هیأت داوران حق شرکت در بخش مسابقه را ندارند.

-هیأت داوران به برگزیدان هر بخش دیپلم افتخار و جوائز ارزنده‌ای اهدا خـواهد کـرد و به کلیه‌ آثار پذیرفته‌شده در بخشهای مختلف گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

-علاوه بر جوایز هیأت داوران نهادها و مراکز (به تصویر صفحه مراجعه شود) دولتی و خصوصی نیز می‌توانند به آثار مـنتخب خـود جوایزی‌ را‌ اهدا نمایند.

-آثار ارسال باید با ذکر موضوعات و زیرنویس کوتاهی همراه باشد.

-آثار ارسال که در نمایشگاههای قبلی ارائه شده باشند قابل قبول نـخوهد بـود.

-قطع ارسالی بایستی 25*20‌ به‌ بـالا و در سـه نسخه ارسال شود.

-آثار برتر در کتابی جداگانه منتشر خواهد شد.

-با توجه به ضرورت رعایت اصول تکنیکی مقتضی است از ارسال آثار غیر حرفه‌ای خـودداری‌ شـود‌.

-سابقه فعالیتهای هنری خـود را در بـرگ جداگانه‌ای مرقوم و ارسال نمائید.

-شرکت‌کنندگان لازم است علاوه بر تکمیل برگ درخواست آثار خود را تا تاریخ 7/4/72 به نشانی دفتر جشنواره‌ واقع‌ در‌ تهران خیابان شهید بهشتی میدان‌ تختی‌،ساختمان‌ معاونت دانشجویی وزارت فـرهنگ و آمـوزش عالی، اداره کل تربیت بدنی ارسال نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن 840276 اداره‌ کل‌ تربیت‌ بدنی تماس حاصل نمائید.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 134)
*شرکت ناشران ایرانی در‌ نمایشگاه‌ بین المللی کتاب بولونیا

سی‌امین نـمایشگاه بـین المللی کـتاب کودکان بولونیا(ایتالیا)روز 27 فروردین با حضور ناشران 61‌ کشور‌ جهان‌ از جمله ایران در شهر بولونیا آغاز به کار کـرد‌.

در این نمایشگاه که هر ساله با حضور صدها ناشر تصویرگر و مـحقق ادبـیات کـودکان و نوجوانان برگزار می‌شود،کتاب‌های‌ ناشران‌ نیز‌ مورد ارزیابی و انتخاب هیأت داوران نمایشگاه قرار گرفت.

حدود 1376 ناشر‌ از‌ 61 کشور جـهان ‌ ‌در ایـن نمایشگاه شرکت داشتند که از ایران هفت ناشر با ارائهء حدود‌ 400‌ عنوان‌ کتاب در ایـن نـمایشگاه شـرکت کردند.

در کنار این نمایشگاه همچنین نمایشگاهی‌ از‌ آثار‌ 90 تصویرگر کتاب کودکان برگزار شد که در این بـخش آثار یک تصویرگر ایرانی‌ شرکت‌ داشت‌.

نمایشگاه مذکور پس از چهار روز در 31 فروردین در شهر بولونیا پایـان یافت‌.

*اعطای‌ مجوز ایـجاد چـاپخانه،انتشارات و ویدئو کلوپ به هیأت امنای مساجد

هیأت امنای مساجد‌ می‌توانند‌ مجوز‌ ایجاد ویدئو کلوپ،امتیاز انتشارات و چاپخانه را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نمایند‌.

این‌ مطلب را مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تـبریز اعلام کرد و افزود:یکی‌ از‌ وظایف‌ مهم وزارت ارشاد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در جامعه است و وصول به این هدف،برقراری‌ ارتباط‌ بیشتر با مردم و استفاده از کلیهء امکانات موجود را می‌طلبد که در‌ همین‌ راستا‌ طـرح تـقویت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مردمی در مساجد،مدارس و بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

مشاور‌ وزیر‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی افزود: هیأت امنای مساجد،به دنبال فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در‌ مساجد‌ و پس از تبدیل شده آنها به اشـخاص حـقوقی،می‌توانند مجوز فعالیت‌های ویدئو کلوپ،امتیاز انتشارات و چاپخانه‌ را‌ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نمایند که این امر هم موجب‌ تأمین‌ هزینهء سایر فعالیتهاست و هم اینکه خود یک‌ کار‌ تبلیغی‌ و فـرهنگی اسـت.

وی گفت:طرح جدیدی از‌ سوی‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در دست تهیه و اجراست‌ که‌ طی آن نقشهء کتابخانهء مدارس‌ طوری‌ تعبیه می‌شود‌ که‌ در‌ ساعات درسی به دانش‌آموزان و در ساعات‌ غیر‌ درسـی بـه اهـالی محل و اهل مطالعه سرویس مـطالعاتی بـدهد.

*طـرح کاربری خطوط‌ نستعلیق‌ در ماشین‌های چاپ توسط یک استاد‌ خط در یزد ابداع‌ شد‌

به منظور اشاعهء هنر خوشنویسی‌ براساس‌ قواعد دوازده‌گانه و نـیز زدودن آثـار مـنفی بدخطی در جامعه،طرح کاربری خط نستعلیق‌ و شکسته‌ نـستعلیق و خـطوط دیگر برای استفاده‌ در‌ ماشین‌های‌ چاپ و تحریر توسط‌ یک‌ استاد خط در یزد‌ ابداع‌ شد.

استاد حسن غلامرضاپور یکی از اساتید انـجمن خـوشنویسان کـشور این مطلب را با‌ خبرنگار‌ ما در میان نهاد و گفت:انگیزه‌ ابـداع‌ این طرح‌ اهمیت‌ و اصالت‌ خط در کشور و اشاعهء‌ هنر خوشنویسی به ویژه خط تحریری در سطح جامعه است.با تـوجه بـه ایـنکه یکی‌ از‌ معضلات جامعهء امروز ما،عدم آگاهی‌ از‌ شیوه‌های‌ نگارش‌ خط‌ تـحریری اسـت و اکثر‌ قریب‌ به اتفاق مردم در خصوص کاربری نگارش،اطلاعات تخصصی حتی در حد ابتدایی را ندارند و بد‌ خـطی‌ ضـایعات‌ و اثـرات مخرب زیادی در جامعه ما داشته‌ و دارد‌ و حتی‌ با‌ صراحت‌ می‌توان‌ ادعا کرد کـه در مـوارد مـتعدد پیامدهایی سویی دربرداشته و با تأکید بر این نکته که بدخطی یکی از معضلات اجتماعی قـرن حـضر تـلقی می‌شود،می‌توان برای زدود‌ آثار منفی این معضل با تغییر حروف در ماشین‌های تحریر و چاپ و تـرویج فـرهنگی خط تحریر با رعایت اصول و قواعد 12 گانه،خط نستعلیق و شکسته نستعلیق،خطوط رسـمی دیـگر و نـسخ و ثلث‌ بخصوص‌ در کتابهای درسی کشور گام بلندی در این زمینه برداشته می‌شود.

*جایزه ادبی شـهریار بـه محققین و شهریارشناسان ایران و آذربایجان اعطا می‌شود

با همکاری مراجع فرهنگی کشورهای ایران و آذربـایجان بـه‌ بـهترین‌ و جامعترین تحقیق در مورد آثار و اندیشه‌های استاد شهریار جوایز ادبی اهدا خواهد شد.

مشاور وزیر فـرهنگ و ارشـاد اسلامی و دبیر کنگره شهریار با اعلام‌ این‌ مطلب به خبرنگار تلویزیون بـاکو‌ گـفت‌:ایـن جایزهء ادبی همه ساله به دو تن از محققین و ادبیان ایرانی و آذری به تشخیص شاعران و ادیبان و دو کشور تـعلق خـواهد گـرفت.

وی گفت‌:آثار‌ و تحقیقات برندگان این جایزه‌ در‌ دو کشور ایران و آذربایجان منتشر خواهد شـد.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 135)
*گـشایش کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در باکو

از سوی آکادمی علوم و انستیتوی ادبیات و زبانهای خارج جمهوری آذربـایجان کـنگرهء بین المللی بزرگداشت‌ استاد‌ شهریار شاعر شهیر ایرانی و بزرگتری نغزلسرای معاصر،روز 11 فـروردین در بـاکو گشایش یافت.

رادیو باکو در بخش آذری صبح روز 11/1/72 بـا اعـلام ایـن مطلب افزود:در این‌ کنگره‌ اساتید و میهمانانی‌ از کـشورهای ایـران، تاجیکستان و ترکیه شرکت کرده‌اند.این کنگره به مدت 5 روز ادامه داشت و در طول آن‌ اشـعار و مـقالات اساتید شرکت‌کننده قرائت شد و مـجالس مـختلف ادبی و هـنری نـیز‌ در‌ شـهر‌ باکو برگزار گردید.این منبع خـبری افـزود:به همین مناسبت دیوان کامل استاد محمد حسین شهریار از ‌‌سوی‌ انتشارات«الهـدی»چـاپ و منتشر شد و یک مرکز آموزشی نـیز جهت تجلیل از مقام‌ ایـن‌ شـاعر‌ گرانمایه به نام استاد شـهریار نـامگذاری شد.

*کتابخانهء ایران در نایروبی

کتابخانهء جمهوری اسلامی ایران‌ واقع در خیابان کنیتا در شهر نـایروبی در تـاریخ چهارم اکتبر 1991 شروع‌ به کـار کـرد.ایـن‌ کتابخانه‌ که مـحتوای آن زمـینه و بافت اسلامی دارد برای کـلیه اقـشار قابل استفاده است.کتابخانه دارای 5000 جلد کتاب و مجهز به وسایل سمعی و بصری است و نشریات ادواری نـیز در ایـن کتابخانه موجود‌ است.کلیهء منابع بـه سـه زبان انـگلیسی،فـارسی و عـربی است.بخش علوم انـسانی که به زبان انگلیسی است در سطوح ابتدایی،متوسطه و عالی در دسترس است.

مراجعان به کتابخاه شـامل دانـشجویان‌، کارگران‌ صنعتی و مردم عادی هستند.در ایـن کـتابخانه مـجموعه‌ای از آثـار غـنی اسلامی گردآوری شـده اسـت.کتابخانه بطور عمده مذهبی بوده و راههای صحیح زندگی را با شیوه‌های اسلامی نشان می‌دهد.مجموعه‌ دارای‌ کـتب دسـتوری بـه زبانهای عربی و فارسی است و بخش سمعی و بـصری شـامل نـوارهایی در رابـطه بـا فـرهنگ اسلامی است.

*گشایش نخستین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در یاسوج

نخستین نمایشگاه کتاب‌ ناشران‌ کشور روز 31 اردیبهشت طی مراسمی در یاسوج افتتاح شد.

در این مراسم که مشاور فرهنگی ریاست جـمهوری،معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،استاندار و جمعی از مسؤولان محلی‌ و ناشران‌ شرکت‌ داشتند،مشاور فرهنگی ریاست جمهوری‌ طی‌ سخنانی‌ با اشاره به کتاب و فرهنگ کتابخوانی گفت:در این رابطه به شورای فـرهنگ عـمومی کشور پیشنهادی در خصوص اعلام هفته‌ای با‌ عنوان‌ کتاب‌ و کتابخوانی ارائه شده است.

وی افزود:مسألهء کتاب‌ چیزی‌ نیست که در شرایط فعلی حمایت از آن را سلب کنیم و باید مسؤولان اقتصادی ما بپذیرند که ایـن مـسأله‌ را‌ از‌ مقوله‌های اقتصادی جدا کنند.

بنابراین گزارش در این نمایشگاه که‌ بیش از 150 ناشر از شهرهای تهران،اصفهان، مشهد،تبریز و شیراز حضور داشتند بیش از ده هزار عنوان‌ کـتاب‌ بـه‌ معرض فروش گذاشته شد.

اجاره آپارتمان مبله در اصفهان


نظرات() 

رزرو آپارتمان ، ویلا و سوئیت مبله در ایران 

اجاره خانه مبله در اصفهان

سایت رزور و اجاره آپارتمان ، سوئیت و ویلاهای مبله منحصر به فرد از میزبان های محلی در شهرهای مختلف

اجاره روزانه و ماهیانه آپارتمان مبله، سوئیت مبله و منزل مبله در شهر اصفهان اجاره آپارتمان مبله در اصفهان شامل آپارتمان یک خوابه ،دوخوابه و سه خواب شیک و تمیز با قیمت های مناسب و خانه اجاره ای روزانه در اصفهان برای مسافرین و توریست و اجاره روزانه خانه در اصفهان با قیمت ارزان برای کسانی که میخواهند در مدت اقامت کوتاه در اصفهان رفاه و آسایش داشته باشند

اجاره آپارتمان مبله در اصفهان

با تمام امکانات رفاهی در خدمت مسافرین و گردشگران محترم . رزرو با 09120237323

اجاره آپارتمان مبله در اصفهان ، هفتگی ماهیانه در تمام ساعت شبانه روز اپارتمان ٢خوابه ١ خواب ،سوییت یک نفره ،منزل نوساز با امکانات کامل، تخت ٢ و ١ نفره متعلقات اشپزخانه تلویزیون ٤٣ l e d سرویس خواب ،مبلمان شیک ،چای ساز -قهوه ساز-کباب پز-پارکینگ بزرگ حتی برای ٥ الی٦ ماشین ، درب برقی ، دارای اینترنت پر سرعت ، امکان دسترسی سریع به مکانهای دیدنی سیاحتی اصفهان و مراکز تفریحی و خرید اصفهان اپارتمان سوییت منزل بهترین اپارتمانها را در بهترین نقاط اصفهان از ما بخواهید همگی موارد نوساز صفر بهترین جاها و از هر نظر فوق العاده و قیمتها مناسب میباشد دارای سیستم امنیتی و پارکینگ دوبل و دسترسی سریع و اسان به امکانات رفاهیتماس مستقیم با مالک : 09139264299

نظرات() 

پنجشنبه 21 دی 1396

امنیت در ساختمان

نویسنده: کاغذ دیواری کاغذ دیواری   

قیمت درب آکاردئونی

سیستم‌های امنیتی به شکل‌های مختلفی پیاده‌سازی می‌شوند، استفاده از سنسورهای آشکار ساز حرکت یا دوربین‌های مدار بسته، از جمله روش‌های حفاظتی است که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سیستم‌های مدیریت ساختمان راهکارهای امنیتی مختلفی پیش روی کاربران قرار دارد: استفاده از دوربین‌های مدار بسته یا سنسورهای آشکار ساز حرکت ضبط فیلم در صورت وجود هر گونه حرکت در محدودهٔ نظارتی دوربین فعال کردن آژیر یا اطلاع به شخص یا ادارهٔ پلیس در صورت ورود فرد متجاوز مشاهدهٔ تصاویر دوربین‌های مختلف از راه دور و از طریق اینترنت دریافت گزارش از کلیه فعالیت‌های انجام شده در طول روز (باز و بسته شدن درب‌ها، تعداد ورود و خروج‌ها و...) از طریق ایمیل یا پیامک قابلیت خاموش و روشن کردن کلیه لوزام برقی، کم و زیاد کردن میزان دما، رطوبت و نور محیط از طریق تلفن یا ارسال پیامک

راه های دیگر برای ایجاد امنیت در ساختمان استفاده از حفاظ پنجره برای پنجره های طبقه اول و استفاده از حفاظ شاخ گوزنی در خانه های ویلایی است

نظرات() 

یکشنبه 17 دی 1396

Iran Rabby | Rabbi Dates

نویسنده: کاغذ دیواری کاغذ دیواری   

Iran Rabby | Rabbi Dates
 

Rabbi dates


Date Price Rabbi Sale Date Rabbi Date Properties Rabbi Date Rabbi Date Photo Rabbi Gift Date Rabi.

Rabbi Date is a semi-dried date fruit which can be kept in normal temperature of room !the date is available in relative sizes , attractive black color and soft texture. There is another kind of Rabbi Date Which is smaller, moredry and is so hard! Rabbi Date fruit is one of the most important productions of Sistan and Baluchestan province. After Stamaran,Shahani,Mazafati and Kabkab ,Rabbi Dates iran fruit has the most economic value in Iran ! Iranshahr and Zabol has high quality Rabbi date and in the Chahbahar and Saravan its quality is good!
Rabbi Datedue to the natural nutritious substances has high nutritious value. Thevital substances of this fruit are Lactose and Fructose which are rich source of natural sugar and is not harmful for those who are suffered from high blood sugar. Iranian Rabbi Dates fruit is an appetizer which prevent from cancer of digestive system , improve gastrointestinal function , helps to relieve nervous tensions and treatments of diseases such as Anemia and high fat level.
Remember, if you take too much date, the date fruit due to excessive sugar content which mostly includes simple sugars will cause to weight-gain. Latest provided research has shown dates due to being classified in fruits group includes all benefits of vegetables and fruits ,moreover, its trace amount of fat has resulted to be considered as a low-fat nutritious food! 
Annually wide range of Rabbi Date is cultivated in Saravan city which in addition to consumption in the internal markets of country are export to Central Asia , India and Pakistan.
In the international and export markets ,Rabbi Dateis known as a semi-dried date fruit which has notable economic benefitsfor palm owners .Cultivated dates in Sistan and Baluchestan province due to its high quality are known as pure gold .Researchers has declaredcultivated rabbi Date in Sistan and Baluchestan province are really unique in the world .Growing and cultivation of Rabbi Datefruit due to the growing capabilities and resistance against low irrigation play an important role in agriculture industry of Iran!
OnlyProductions of 76 palm trees of the total existing palm trees in Saravan city can be harvest which among the different kinds of dates ,Rabbi date fruit because of economic and nutritious values is known as the best dates fruits in the province!
Packagingprocesses of Iranian Rabbi date fruit are accomplished by modern technologies and equipped machines ,experienced experts and observing health tips which finally would be kept in equipped cold storage buildings during the 4 seasons of the year.

What is Rabbi Date?

The most exquisite species of dates are produced in Iran. The fruit has a large variety and more than 400 varieties of the fruit, some of which acclaimed worldwide, are produced in the southern, southwestern, and southeastern palm groves of Iran.
TheRabbi Dates are one of the best and earliest dates in the world, which just grows in Iran. This semi-dried grows in Sistan and Baluchestan province (one of the 31 provinces of Iran).
Rabbi Dates is kind of dates which have thin skin, brighter than the color Mazafati variety, much sap, low humidity, small core, long in size and are the earliest date in the Iran country.also, this fruit has the most economic and nutritive value in Iran!

Rabbi Date History

The fresh Rabbi Date grows in Iranshahr,Zabol, Chahbahar and Saravan cities of the Sistan and Baluchestan province. These cities are most important areas in the production of Rabbi Date in the Iran.
Sistan and Baluchestan province is the statistic community, because it is the largest producers of date and there is highest level of cultivation in this region. Owing to its potential in the north& the south, the province has a long history in agriculture. The Sistan was once called Iran’s granary. The most important agricultural products are: dates, citrus and etc.

Where is Rabbi Date Growing?

Rabbi Date is one of the earliest and delicious semi-dried dates in the world that is cultivated in Iranshahr,Zabol, Chahbahar and Saravan cities of the Sistan and Baluchestan province.Under cultivation date in this region is equal to 11552 hectares that are produced in the cities of Zahedan, Iranshahr, Zabol, Chahbahar and Saravan. Total production of the province is equal to 170000 tons. The palm of Sistan and Baluchestan province exports to the European and Arabic countries. With yield of 11552 tons and with 12881518 $ value. (Statistical Yearbook of Agriculture Organization of Sistan and Baluchistan province, 2009). Date cultivates about 2000 yearsold in this area. Most important date varieties are Mazafati and Rabbi.Since, the palm has an important role in economics, thus point to correct use of fertilizers and agricultural operations can increase the quality and quantity of palm. The objective of this study is optimizing the consumption of fertilizers in the Sistan and Baluchestan province

Tour guides in Isfahan

Best Guide to View Isfahan Tourist Attractions,Tour guides in Isfahan ,Leader Tour: Considering the recent developments and considering that tourism is one of the sources of income in many societies, the Isfahan Cultural Heritage

.

Rabbi Date Moisture

Rabbi Date Moisture is nearly under 16%.

Rabbi Date color

Rabbi Date has attractive black color which is reddish black and soft texture.

Rabbi Date Shape

Rabbi Date shape is Long, oval, Semi dry, Linear, juicy and has thin skin with a little seed.

Rabbi Date Size

Rabbi Date size is long, round(its size is available in relative) and its grade is normal, also there is anotherkind of Rabbi Date which is smaller, more dry and is so hard.

Rabbi Date Types

The Rabbi Date planting areas in Iran are:

 • Iranshahr and Zabol : their quality is high
 • Chahbahar and Saravan: their quality is good!

And each can be divided into into two types of pitted and un pitted.

Rabbi Date Taste

Rabbi date has best tasting varieties ofdates, because this date taste is sweet and has a unique delicious and indescribable taste.

Rabbi Date Harvesting Time

Rabbi date harvesting time is usually end of August and usually continues until two month.

Rabbi Date Packing

Our company is always offering high quality products and most favorable service for our buyers, we take quality as important as service. Packaging and export of these Date Fruit which within the thirty years ago, the company have had impressiverecord in this field.
Features of Rabbi Date Packing:

 • Our product is available in three grades of AAA, AA and A
 • Having a brand in the domestic and international level
 • Packaging: 500 Gr Carton Box 700 Gr Carton Box 5 Kg Carton Box 10 Kg Carton Box

 

Rabbi Date Keeping Temperature

Rabbi Date is a semi-dried Date fruit which can be kept in normal temperature of room. The Shelf life is about12 month (1 year) under interim fumigation but packaging processes of Iranian Rabbi Date fruit are accomplished by modern technologies and equipped machines ,experienced experts and observing health tips which finally would be kept in equipped cold storage buildings during the 4 seasons of the year.

Rabbi Date Nutrition Fact

Rabbi Date due to the natural nutritioussubstances has high nutritious value. This date is rich of nutrition and contains minerals (potassium, magnesium, protein and etc.),Vitamins (like vitamin A, vitamin B complex, vitamin C and etc.) and sugars (likefructose and etc.).
Fruit Calories are made up of mostly simple carbohydrates, some proteins, and very little fat. 100 grams of dried- date Rabbi has about 300 calories and is composed of about 70% carbohydrates, 2.2% protein, 0.6% fat while fresh dates Rabbi contain about 160 calories.

Rabbi Date Benefits

Rabbi date is benefit for us because it is rich in nutrients such as vitamins, minerals and etc.
We are mentioned briefly some of the benefits for you in here:

 • Rabbi Date fruit has the most economic value so known as pure gold in Sistan and Baluchestan province.
 • The vital substances of this fruit are Lactose and Fructose which are rich source of natural sugar and is not harmful for those who are suffered from high blood sugar.
 • Iranian Rabbi Date fruit is an appetizer which prevents from cancer of digestive system, improves gastrointestinal function, and helps to relieve nervous tensions and treatments of diseases such as Anemia and high fat level.
 • The Date fruit due to excessive sugar content which mostly includes simple sugars will cause to weight-gain. Latest provided research has shown Dates due to being classified in fruits group includes all benefits of vegetables and fruits; moreover, its trace amount of fat hasresulted to be considered as a low-fat nutritious food!
 • Blood pressure: The Date fruit also is rich source of potassium thatis so necessary for preventing of high blood pressure and strengthens the nerves.
 • Anemia: Dates have a high mineral content, which is beneficial for many different health conditions, but their impressive levels of iron make them a perfect dietary supplement for people suffering from anemia

 

Rabbi Date Seed

 • Date fruit seeds have been demonstrated to possess high antioxidant activities due to their high content of flavonoids and phenolic compounds. Date seeds oil is suitable for use in soap and cosmetics. Date palm seeds contain 0.56–5.4% lauric acid. They can also be processed chemically as a source of oxalic acid.
 • The seeds are also burned to make charcoal for silversmiths, and canbe strung in necklaces. Date seeds are also ground and used in the manner of coffee beans, or as an additive to coffee.
 • Experimental studies have shown that feeding mice with the aqueous extract of date pits exhibit anti-genotoxic and reduce DNA damage induced by N-Nitroso-N-methylurea.

 

Rabbi Date Uses

Dry or soft dates (Rabbi, Piarom,Mazafati, and etc) are eaten out-of-hand, or may be seeded and stuffed, or chopped and used in a great variety of ways: on cereal, in pudding, bread, cakes, cookies, ice cream, or candy bars. The pitting may be done in factories either by crushing and sieving the fruits or, with more sophistication, by piercing the seed out, leaving the fruit whole. The calyces may be mechanically removed also. Surplus dates are made into cubes, paste, spread, powder (date sugar), jam, jelly, juice, syrup, vinegar or alcohol.
Also other products such as palm sugar, chocolate, Fruit Bar, raw material of some soft drinks which comes, in addition to high durability, shipping is easy and requires no refrigeration.

Rabbi Date Exporting Markets

In the international and export markets,Rabbi Date is known as a semi-dried Date fruit which has notable economic benefits for palm owners. Growing and cultivation of Rabbi Datefruit due to the growing capabilities and resistance against low irrigation play an important role in agriculture industry of Iran! Therefore, in addition to the domestic demand, the international marketsdemand for this Iranian product.
Our company exports their products to all over the world including UAE, Iraq, India, Russia, Ukraine, Pakistan, Europe and other countries.

Rabbi Date Price

According to the the quality is vary from 1.5 to 3 USD per each Kg

Rabbi Date Supplier

Gilda dates company in  iran is one of the most prominent andthe largest supplier of the Date Fruit in Iran.Gilda dates company in  iran was established in 1980 in order to providing and supplying various fresh kinds of the dateFruit such as pitted, fresh and dried Dates in Iran and even abroad countries.The main activities of the Gilda dates company in  iran is growing, packaging and export of these Date Fruit .


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.


نظرات() 

یکشنبه 17 دی 1396

piarom dates price

نویسنده: کاغذ دیواری کاغذ دیواری   

Piarom Dates price in iran

Piarom Date


Among the dates that are produced in Iran, the dates of the piarom are the most expensive dates in Iran
And of course, the most delicious iran dates are the same dates (piarom date)
And after the piarom dates , the Mazafati dates are of great importance, but the price is much cheaper than piarum  date..

The price of piarom dates in Iran for sale to the final consumer is about $ 20, and those who buy these dates in foreign countries can buy a major purchase,which will cost much less for this date.

Piarom dates, also known as Maryami dates or 'chocolate dates', are arguably one of the most delicious semi-dried varieties of dates in the world. Piarom datesare unique in taste and appearance and are considered one of the most expensive varieties of date as their production is exclusive to Hajiabad.

 Piarom is one of the varieties of dates grown in the city of Hajiabad, the northernmost point of Hormozgan province, southern Iran. Hajiabad city is located about 100km north of the capitalof Hormozgan province, Bandar Abbas, and is actually best known for itscitrus products.

 Piarom dates are long, slender, oval dates, with thin skin and almost black in colour. They are around 3-5cm in size (larger than other date varieties), and are considered semi-dried due to their low moisture content of less than 15%, lower than other varieties of dates.

More than 95% of Piarom dates are produced in Hajiabad, Hormozgan Province, Southern Iran. The palm on which they grow is typically cultivated in mountain ranges and irrigatedbasin areas.

 Annually, Iran produces close to one million tons of date fruit. There are 400 different types, 50 of which are well known in international markets and are exported throughout the world. Piarom is one major species of fresh date and has a huge annual yield. Piarom datesare grown organically in a chemical-free process. Primarily, this variety of date is consumed in domestic markets, but due to increased production in recent years, steps have been taken towards exporting also.

Exportation and consumer markets: Piarom dates are commercially available and, due to their high quality and popularity with customers, have become a special export date, attracting the most of prominent of international markets. In fact, Piarom dates are the best export date in Iran.

Shelf life and storage: Piarom dates can be kept for 18 months under interim fumigation. Piarom dates should be kept out of the sun, at temperatures between 10-20°C.

Uses: Pitted or unpitted, Piarom dates can be consumed directly, particularly as nuts with shelled nuts. Piarom datescan be seeded and stuffed, or chopped and used in a variety of ways such as in cereals, puddings, bread, cakes, cookies, ice cream and candybars. Surplus dates can be made into cubes, pastes, spread, powder (date sugar), jam, jelly, juice, syrup, vinegar and alcohol.

Nutritional content and health benefits: Like all other varieties of date fruit, the Piarom dateis loaded with essential nutrients, including – amongst others - vitamins (A, B, C and E), minerals, iron, potassium, magnesium, manganese, protein, fibre, carbohydrates and simple sugars. 100g of Piarom dates contains approximately 70% carbohydrates, 2.2% protein and 0.6% fat. 100g of Piarom dates contain approximately 300 calories; however, fresh Piarom dates contain about 160 calories. As with all varieties of dates, Piarom datesand a great source of fibre, promoting digestive health, and have also been found to help prevent certain cancers such as colon cancer and stomach cancer. Due to their high levels of potassium, Piarom date can help to maintain healthy blood pressure and their high levels of magnesium is effective for muscles and nerves. Piarom dates are particularly good for men

Tour guides in Isfahan

Best Guide to View Isfahan Tourist Attractions,Tour guides in Isfahan ,Leader Tour: Considering the recent developments and considering that tourism is one of the sources of income in many societies, the Isfahan Cultural Heritage

.

 In powdered form, Piarom date seeds are in some traditional medicines, particularly for eye health, specifically cornea. The oil from Piarom date seeds is used in soap and other cosmetics. Processed chemically, they are a source of oxalic acid and, when burned, they can be used to make charcoal for silversmiths. They can also be used for jewellery, or ground and used as an alternative to - or in addition to - coffee beans. The seeds of the Piarom datehave been found to contain high levels of flavonoids and phenolic compounds and thus possess high antioxidant qualities. Some studies intothe effects of Piarom date seeds have shown that they are anti-genotoxic (not damaging to our cells); it has also been found that feeding the aqueous extract of the date pits to mice can reduce DNAdamage induced by N-Nitroso-N-methylurea

نظرات() 

آریا در تولیدی درب آکاردئونی و در فلزی ساختمان و حفاظ پنجره و دیوار در تهران  تولید در آکاردئونی با بهترین قیمت و ارسال به سرتاسر ایران

در آهنیتولید و طراحی جدید ترین انواع درب آهنی ورودی ساختمان و درب آهنی ورودی آپارتمان ها ، درب آهنی ورودی باغ ها ،درب آهنی ورودی کارخانه ، درب آهنی ورودی مغازه

جهت خرید درب آهنی و دریافت قیمت درب آهنی و قیمت در آکاردئونی با شماره های زیر تماس بگیرید

همراه : 09126215957

صنایع فلزی آریا در  تولید کننده حفاظ  پنجره  با طرح های سفارش مشتری در کمترین زمان و قیمت
با انتخاب و سفارش مشتری، حفاظ های آریا به روش الکترو استاتیک رنگ آمیزی می شود
که کاملا در مقابل زنگ زدگی و سایر فرساینده های محیطی مقاوم می باشد.
سازه های فلزی ساختمان و حفاظ پنجره  آریا دارای طرح های بسیار متنوعی است که می تواند با بکارگیری،
در پنجره و تراس های ساختمان، زیبایی نمای ساختمان را در حد اعلایی ارتقاء بخشد.

حفاظ پنجره

حفاظ پنجره آریا تولید شده از آهن با آلیاژ بالا و پروفیل مرغوب است

   همراه : 09126215957

نرده شاخ گوزنی :

فروش حفاظ  شاخ گوزنی در تهران و کرج  : 09126215957 تماس بگیرید.

حفاظ شاخ گوزنی در مقایسه با دزدگیرها و دوربین‌های بی‌کیفیت و گران قیمت و سایر روش‌های هزینه‌ساز حفاظ شاخ گوزنی مناسب و معقولی دارد و پس ازیک بار نصب نیاز به هیچ گونه سرویس دوره ای و یا نگهداری مستمر ندارد. روشنصب این نوع حفاظ هم نسبتاً آسان است و بسته به بستر و محیط کار و شرایط بنا متفاوت است. اما به طور کلی انواع نماهای سنگی، فلزی و یا کامپوزیت قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد. به طور کلی حفاظ شاخ گوزنی با میخ و تسمه محکم و تثبیت می شود. همین روش آسان و کم هزینه به مراتب بهه صرفه‌جویی در قیمت تمام شده برای آپارتمان های در حال ساخت وحفاظت از سایر اماکن منجر می‌شود.


نظرات() 

معرفی چند شغل پر درامد در ایران در سایت بانک اطلاعات مشاغل: سایت رزرو اسکان ویژه اجاره آپارتمان مبله در اصفهان برای اسکان موقت و اجاره روزانه خانه در اصفهان برای اقامت چند روزه و خانه اجاره ای روزانه در اصفهان با بهترین امکانات و مناسب ترین قیمت/فروش قالب سنگ مصنوعی برای تولید سنگ مصنوعی دکوراتیو،سنگ مصنوعی و سمنت پلاست و قالب سنگ مصنوعی و کلیه تجهیزات تولید/سایت سنگ ساختمانی اصفهان برای فروش سنگ ساختمانی نما و کف,سنگ تراورتن،مرمر و مرمریت ، گرانیت /درب های آکاردئونی ساختمان،درب ورودی پارکینگ و حیاط و حفاظ پنجره  حفاظ های بوته ای  حفاظ شاخ گوزنی دیوار ساختمان در تولیدی درب آهنی در تهران با بهترین قیمت درب آکاردئونی آپارتمان/غذا و تفریح سالم در یک رستوران با موسیقی زنده رستوران در اصفهان،معرفی چند رستوران خوب  و با کیفیت در اصفهان رستوران وی آی پی اصفهان/بهترین خرمای ایران خرمای پیارم و صادرات خرمای پیارم درجه یک صادراتی

نظرات() 

فروش حفاظ پنجره ،درب آکاردئونی ، در آهنی

 در آهنی


فروش انواع درب آکاردئونی در مدل های ساده و پنجره دار و در آهنی ورودی ساختمان برای حیاط و پارکینگ
تولید انواع حفاظ پنجره ساخت و نصب انواع درب و پنجره فلزی،درب حیاط و حفاظ فلزی.
*طراحی زیبا برای حفاظت بیشتر ساختمان در برابر سرقت
*قابلیت چین خوردگی بیشتر به منظور نمای زیباتر ( بنا به سفارش )
*تنوع رنگ بال هم در تولید حفاظ و هم تولید انواع در اکاردئونی و اهنی

در دو نوع ساده و پنجره دار ، درب آکاردئونی آهنی درب آکاردئونی چرمی درب آکاردئونی چوبی درب تاشو درب فولدینگ درب پی وی سی آکاردئونی درب پی وی سی کشوئی درب چوبی آکاردئونی درب کرکره pvc درب کشوئی پی وی سی درب کشویی دیوار جداکننده دیوار متحرک دیوار و دربهای جدا کننده پارتیشن پارتیشن متحرک پارتیشن چرخ دار پرده کرکره چوبی
برای کسب اطلاعات بیشتر روی عکس بالا کلیک کنید

نظرات() 

نظرات() 

آموزشگاه زبان خردسالان اصفهان

آموزش کودکان از 4تا7سال با استفاده از روشآموزشگاه زبان انگلیسی کودکان در اصفهان jolly phoniesروش برتر آموزش کودکان در انگلستان متنوع و شاد همراه با فیلم آموزشی ،موسیقی و بازی

آموزش کودکان بسیار متنوع هست کودکان با استفاده از فیلم و موسیقی و شعر زبان را فرامیگیرند

در این روش بر خلاف معمول تدریس در محیطی شاد و جذاب انجام میشود معلم در این روش همبازی بچه است و کودک به بهترین نحو زبان انگلیسی را می آموزد
مناسب برای تدریس در مهد و پیش دبستانی ها آماده قرارداد با مهدها و پیش دبستانی ها
آموزشگاه زبان خردسالان اصفهان ، بهترین اموزشگاه زبان انگلیسی کودکان در اصفهان ، آموزشگاه زبان کودکان در اصفهان، بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در اصفهان ، لیست آموزشگاه های زبان اصفهان ، آموزشگاه زبان انگلیسی برای کودکان 3 ساله ،4ساله، 5 ساله،6 ساله،و 7 ساله

مکالمه فشرده زبان انگلیسی در اصفهان

بهترین آموزشگاه برای کلاس مکالمه زبان انگلیسی در اصفهان به صورت حضوری و غیر حضوری توسط معلم خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان خانم مسائلی

آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی

آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی برای کودکان

آیلتس اصفهان

آموزش آیلتس تضمینی در اصفهان

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات